Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jaskinia Niedźwiedzia
 • 1977-07-01
 • 89,0500
 • przyrody nieożywionej
 • geologiczny i glebowy
 • stanowisk paleontologicznych
 • leśny i borowy
 • lasów górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1977 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.Monitor PolskiMP Nr 19 poz.107 z dnia 8 sierpnia 1977 r.

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. na terenie województwa dolnośląskiego Dziennik Urzędowy Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. Woj. Dolno. z 2001 r. Nr 172, poz. 3104
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Jaskinia Niedźwiedzia”Dz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 1860

Położenie formy ochrony przyrody

 • dolnośląskie
 • kłodzki
 • Stronie Śląskie (miejsko-wiejska)
 • Przebieg granicy rezerwatu określa mapa, stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia w sprawie rezerwatu przyrody "Jaskinia Niedźwiedzia", oraz tabela zawierająca przebieg granicy rezerwatu w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granic według układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, stanowiąca załącznik nr 3 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie unikalnej jaskini z bogatą szatą naciekową i znaleziskami kostnymi zwierząt pleistoceńskich oraz drzewostanów z rzadkimi gatunkami roślin runa.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 29 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 4 listopada 2014 r., w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Jaskinia Niedźwiedzia" BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu2014-11-052017-11-04
2 Zarządzenie Nr 22.2016 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Jaskinia Niedźwiedzia"BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu2016-09-01
3 Zarządzenie Nr 50.2017 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody “Jaskinia Niedźwiedzia” BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu2017-11-152022-11-14
 • 89,0500

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody we Wrocławiu