Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Wąwóz Siedmicki
 • 2001-08-03
 • 68,7610
 • florystyczny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk nieleśnych
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Roporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2001 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz.Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 2, poz. 20

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 5 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Wąwóz Siedmicki"Dz.Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 134, poz. 2065
2 Zarządzenie Nr 19 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Wąwóz Siedmicki"Dz.Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 38, poz. 475
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 11 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody "Wąwóz Siedmicki"Dz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 3246

Położenie formy ochrony przyrody

 • dolnośląskie
 • jaworski
 • Paszowice (wiejska)
 • Przebieg granicy rezerwatu określa mapa, stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody "Wąwóz Siedmicki", oraz tabela, zawierająca współrzędne punktów załamania granic rezerwatu według układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, stanowiąca załącznik nr 3 do zarządzenia.”

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych, krajobrazowych i turystycznych zbiorowisk roślinnych, a zwłaszcza fitocenoz łąkowych z wieloma gatunkami chronionymi i rzadkimi gatunkami roślin.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 28 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 4 listopada 2014 r., w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Wąwóz Siedmicki" BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu2014-11-052019-11-04
2 Zarządzenie Nr 38.2017 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 30 sierpnia 2017, w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody 'Wąwóz Siedmicki' BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu2017-08-30
 • 68,7610

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody we Wrocławiu