Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Kozłowiecki Park Krajobrazowy
 • 1990-02-26
 • 6121,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XI/56/90 WRN w Lublinie z dnia 26 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia systemu parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu na terenie woj. lubelskiego.Dziennik Urzędowy Województwa LubelskiegoDz. Urz. Woj.Lubelskiego Nr 3, poz.14 z 1990 r.1990-03-08

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 6 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 r w sprawie Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego.Dziennik Urzędowy Województwa LubelskiegoDz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 73, poz 1527 z 2005 r.

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubelskie
 • lubartowski, lubelski
 • Lubartów (wiejska), Niemce (wiejska), Kamionka (wiejska)
 • Od południowo-wschodniego kranca stawów rybnych w Samokleskach granica Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego prowadzi ok. 50 m w kierunku północno-wschodnim do drogi gruntowej, nastepnie wraz z droga skreca na południowy wschód, a pózniej na wschód w kierunku zachodniego skraju kompleksu lesnego. Skrajem lasu biegnie w kierunku północno-wschodnim, a pózniej wschodnim do szosy Kozłówka - Dabrówka. Dalej wraz z granica lasu skreca na południe i po ok. 700 m na południowy wschód, a po ok. 800 m dociera do drogi sródlesnej, która biegnie w dalszym ciagu na południowy wschód przez około 2750 m. Nastepnie kieruje sie na północny wschód inna droga sródlesna, oddzielajaca lasy panstwowe od lasów prywatnych. Po osiagnieciu skraju lasu skreca na południowy wschód i biegnie północna granica Lasu Łowczany oraz Lasu Orabina. Nastepnie linia prosta przecina fragment Lasu na Mrówkach. Dalej obrzeem lasu biegnie najpierw w kierunku południowym oraz południowo-zachodnim, a potem południowo-wschodnim docierajac do szosy Lublin - Lubartów w pobliu wiaduktu kolejowego. Nastepnie kieruje sie na południe zachodnim skrajem szosy a do obrzea lasu, potem wzdłu sciany lasu ok. 1700 m. linia łamana do drogi gruntowej biegnacej w kierunku Starej Wsi. Nastepnie w kierunku południowym prowadzi do północnej granicy zabudowy Starej Wsi, gdzie skreca na zachód biegnac południowym zboczem doliny Krzywej Rzeki, po ok. 1600 m osiaga północny skraj wsi Rudka Kozłowiecka, skad dalej w tym samym kierunku biegnie droga przez łaki do wschodniej granicy Stawów Wzory, które omija od strony północnej i zachodniej. Nastepnie granica prowadzi wzdłu południowej i zachodniej sciany lasu a do miejsca gdzie rzeka Minina wypływa ze Stawów Stróek i dalej wzdłu południowo-wschodniego skraju Lasu Kawka do drogi Dabrówka - Syry. Nastepnie prowadzi ta droga w kierunku zachodnim, omijajac zabudowania wsi Wólka Krasieninska, a do południowej granicy stawów w Samokleskach. Dalej granice poprowadzono zewnetrznym ogroblowaniem stawów, pozostawiajac poza Parkiem zespół zabudowan gospodarstwa rybackiego oraz zabytkowy zespół parkowo - dworski, a do utwardzonej drogi gruntowej Syry - Kozłówka po północno-wschodniej stronie kompleksu stawów. Tu granica skreca wraz z ta droga na południowy-zachód i po ok. 300 m ponownie osiaga zewnetrzne ogroblowanie stawów, którym biegnie do południowo-wschodniego kranca stawów.

Położenie otuliny

 • 7432,0000
 • Od mostu na Mininie w Samokleskach granica otuliny Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego biegnie w kierunku północno-wschodnim prawym skrajem drogi asfaltowej i po ok. 750 m skreca na północny zachód do brzegu lasu, a dalej biegnie w tym samym kierunku rowem melioracyjnym prowadzacym wzdłu południowo-zachodniej granicy lasu. Nastepnie po ok. 650 m skreca na północny wschód i dalej prowadzi linia łamana obrzeem lasu Borki a do rowu melioracyjnego ograniczajacego ten las od wschodu. Po przecieciu rowu granica biegnie droga gruntowa do szosy Samokleski - Kamionka, a potem prowadzi przez ok. 125 m w kierunku Kamionki. Po osiagnieciu skrzyowania z utwardzona droga gruntowa skreca w te droge i prowadzi nia przez ok. 250 m na południe. Nastepnie skreca w kierunku południowo-wschodnim w inna droge gruntowa, a po ok. 1200 m na północny wschód w aleje lipowa i prowadzi nia do szosy Kamionka - Kozłówka, wraz, z która kieruje sie na północny zachód. Nastepnie, od skrzyowania dróg, biegnie w kierunku wschodnim szosa Kamionka - Lubartów, po ok. 1300 m skreca na południe i przez ok. 500 m prowadzi droga gruntowa na skraju lasu. Potem granice strefy ochronnej stanowi droga gruntowa prowadzaca do Kolonii Nowodwór, a dalej równie droga gruntowa wiodaca przez wsie Kolonia Nowodwór i Zarzecze. Przy pierwszych zabudowaniach wsi Zagrody skreca na południe, a potem na południowy wschód wraz z droga gruntowa prowadzaca w strone Lasu na Mrówkach. Nastepnie skreca wraz z droga polna w kierunku wsi Piaski, dalej biegnie na wschód omijajac zabudowe wsi, potem brzegiem lasu w kierunku północno-wschodnim, a nastepnie wschodnim i południowym. Od południowo-wschodniego kranca Lasu na Mrówkach prowadzi skrajem doliny Parysówki do drogi Nowy Staw - Annobór, a nastepnie skreca wraz z ta droga w kierunku północno-wschodnim. Od południowego kranca wsi Annobór biegnie linia łamana wzdłu granicy lasów prywatnych, przecina linie kolejowa Lubartów - Lublin i dociera do wsi Trzciniec, gdzie skreca na południe biegnac poczatkowo brzegiem lasu, a potem wzdłu linii kolejowej. Na wysokosci zabudowan wsi Wandzin skreca na wschód droga gruntowa do szosy Lubartów - Lublin, a dalej wraz z ta szosa prowadzi do skraju kompleksu lesnego. Nastepnie prowadzi skrajem lasu generalnie w kierunku wschodnim przez ok. 3500 m, potem drogami gruntowymi zgodnie z granica gminy Lubartów oraz północnym i wschodnim obrzeem kompleksu lesnego Stary Las. Nastepnie biegnie wzdłu sciany lasu linia łamana a do szosy Jawidz - Niemce i dalej ta szosa w kierunku zachodnim. Po ok. 1800 m opuszcza szose, skreca na południowy zachód i prowadzi skrajem lasu do linii kolejowej Lublin Lubartów, przecina linie kolejowa i dochodzi do szosy stacja kolejowa Bystrzyca - Niemce, która prowadzi do skrzyowania z szosa Niemce - Krasienin. Dalej granice strefy ochronnej stanowi szosa Niemce - Krasienin, a od Nasutowa przez ok. 800 m droga gruntowa prowadzaca w kierunku wsi Dabrówka. Dalej granica kieruje sie na zachód w droge gruntowa biegnaca do wsi Stoczek i Wola Krasieninska. W Woli Krasieninskiej ponownie dochodzi do szosy Niemce - Krasienin, nastepnie biegnie do skrzyowania w Krasieninie. Stad prowadzi szosa Krasienin - Samokleski do zachodniego skraju stawów w Samokleskach, dalej droga gruntowa w kierunku północnozachodnim, dociera do pierwszych zabudowan Starej Wsi, po czym skreca wraz z szosa w kierunku północno-wschodnim powracajac do szosy Krasienin - Samokleski, która biegnie do mostu na Mininie.

Ochrona

 • Szczególnym celem ochrony Parku jest zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów leśnych.
 • Nie

Nie

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór