Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Sieradowicki Park Krajobrazowy
 • 1988-06-10
 • 12252,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XXVIII/279/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 10 czerwca 1988 r. w sprawie ustanowienia Zespołu Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Dz. Urz. z 1998 r. Nr 18, poz.199 1988-07-30

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 14/94 Wojewody Kieleckiego z dnia 14 września 1994 r. w sprawie Zespołu Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich i Ponidzia Dz. Urz. Woj. KieleckiegoDz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 9, poz. 82 z 1994 r.
2 Rozporządzenie Nr 336/2001 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 października 2001 r. w sprawie utworzenia Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych Dz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 108, poz. 12722001-10-19
3 ROZPORZĄDZENIE Nr 10/2002 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.Dz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 8, poz. 672002-02-01
4 ROZPORZĄDZENIE Nr 3/2003 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 14 stycznia 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.Dz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2003 r. Nr 6, poz. 842003-01-15
5 Rozporządzenie Nr 73/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie Sieradowickiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 156, poz. 19342005-07-20
6 ROZPORZĄDZENIE Nr 3/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Sieradowickiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 42, poz. 6152009-02-23
7 Uchwała Nr XLIX/873/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Sieradowickiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 182015-01-08
8 UCHWAŁA NR XLVIII/675/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XLIX/873/14 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Sieradowickiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 33172018-09-24

Położenie formy ochrony przyrody

 • świętokrzyskie
 • kielecki, starachowicki, skarżyski
 • Pawłów (wiejska), Suchedniów (miejsko-wiejska), Wąchock (miejsko-wiejska), Bodzentyn (miejsko-wiejska)
 • Załączniku Nr 1 do UCHWAŁA NR XLVIII/675/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 17 września 2018 r.

Położenie otuliny

 • 15893,0000
 • Przebieg granicy Obszaru jest następujący: na wschodzie od przecięcia się granicy administracyjnej miasta Starachowice z północną granicą obrębu Rzepin Pierwszy. Dalej północną granicą obrębu Rzepin Pierwszy, północną i wschodnią granicą obrębu Dąbrowa, wschodnią i fragmentem południowej granicy obrębu Bukówka, a następnie północną i wschodnią granicą obrębu Pokrzywnica, wschodnią i południową granicą obrębu Wieloborowice, południową granicą obrębu Nieczulice, zachodnią granicą obrębu Chybice, południowymi granicami obrębów: Wawrzeńczyce, Brzezie, Świętomarz, południową i zachodnią granicą obrębu Tarczek, południowymi granicami obrębów: Śniadka, Sieradowice, Leśna Stara Wieś, Kamieniec, Wzdół Kolonia, południową i zachodnią granicą obrębu Wiącka, zachodnimi granicami obrębów: Wzdół Rządowy i Michniów do granicy miasta Suchedniów, tą granicą na wschód do linii kolejowej Kielce - Warszawa, następnie wzdłuż tej linii do przecięcia się z drogą powiatową nr 0578T Suchedniów - Parszów. Dalej wzdłuż tej drogi na wschód do granicy administracyjnej obrębu Mostki, zachodnią granicą obrębu Mostki, zachodnią i północną granicą obrębu Parszów, zachodnią i północną granicą obrębu Wielka Wieś, zachodnią, północną, wschodnią i południową granicą miasta Wąchock, aż do przecięcia się z granicą Parku. Następnie granicą Sieradowickiego Parku Krajobrazowego w kierunku zachodnim, południowym, wschodnim i północnym do miejsca przecięcia się granicy Parku z północną granicą obrębu Rzepin Pierwszy, następnie tą granicą do granicy miasta Starachowice. W skład Obszaru wchodzi również enklawa usytuowana na terenie miasta Starachowice, której przebieg granic jest następujący: od miejsca przecięcia się zachodniej granicy administracyjnej miasta Starachowice z ulicą Południową w Starachowicach. Dalej tą ulicą do ulicy Letniej, ulicą Letnią do granicy zbiornika wodnego Lubianka, tą granicą do przecięcia się z granicą obrębu 03 w Starachowicach, wschodnią granicą tego obrębu do granicy Parku. Następnie granicą Parku, będącą granicą administracyjną miasta Starachowice, w kierunku zachodnim i północnym, aż do przecięcia się granicy Parku z ulicą Południową w m. Starachowice

Ochrona

 • Ustala się szczególne cele ochrony Parku: 1) zachowanie cennych biocenoz z chronionymi i rzadkimi gatunkami flory, fauny i grzybów; 2) zachowanie różnorodności geologicznej, w tym obszarów występowania rzeźby lessowej; 3) racjonalne wykorzystanie zasobów złóż kopalin; 4) zachowanie naturalnych fragmentów ekosystemów wodnych (rozlewisk i starorzeczy); 5) zachowanie populacji roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową; 6) zachowanie siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów; 7) zachowanie układów i obiektów zabytkowych, w tym pozostałości Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, a także licznych miejsc pamięci narodowej; 8) preferowanie zabudowy nawiązującej do regionalnej tradycji i otaczającego krajobrazu; 9) zachowanie wartości historycznych, kulturowych i etnograficznych; 10) zachowanie istniejących punktów i ciągów widokowych; 11) ograniczanie negatywnego wpływu działalności gospodarczej na krajobraz.
 • Nie

Nie

Zarządzanie

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego