Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Poleski Park Krajobrazowy
 • 1983-03-23
 • 5113,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała WRN w Chełmie Nr XVIII/89/83 z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie ustanowienia parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa chełmskiego Dziennik Urzędowy Województwa ChełmskiegoDz. Urz. Woj. Chełmskiego Nr 4, poz.24 z 1983 r.1983-03-23

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENIE Nr 11 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie Poleskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa LubelskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 102, poz. 19562005-05-25

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubelskie
 • parczewski, włodawski, łęczyński
 • Ludwin (wiejska), Sosnowica (wiejska), Urszulin (wiejska), Stary Brus (wiejska)
 • Poleski Park Krajobrazowy składa sie z czterech niepołaczonych ze soba enklaw przylegajacych do Poleskiego Parku Narodowego. 1. Granica zachodniej enklawy Poleskiego Parku Krajobrazowego oznaczonej symbolem A biegnie od granicy Poleskiego Parku Narodowego w rejonie budynków PGR Lejno około 1,2 km na północ skrajem gruntów ornych i użytków zielonych. Dochodzac do drogi gruntowej obiera kierunek zachodni. Granica biegnie ta droga na odcinku 2,5 km. Nastepnie granica przebiega skrajem użytków zielonych otaczajacych od zachodu i północy torfowisko- "Kahia". Nastepnie granica biegnie droga Lejno - Zienki. Granica obierajac kierunek południowo - wschodni dochodzi do skraju gruntów ornych i użytków zielonych, a nastepnie kieruje sie na północ zachodnim skrajem łak, omijajac od wschodu obszar zabudowany PGR Zienki. Dochodzac do szosy Zienki - Sosnowica łaczy sie z granica Poleskiego Parku Narodowego, która stanowi wschodnia i południowa granice opisywanego fragmentu Poleskiego Parku Krajobrazowego. 2. Zachodnia czesc granicy północnej enklawy oznaczona symbolem B biegnie na odcinku 1 km szosa Zienki - Sosnowica od granicy Poleskiego Parku Narodowego. Północna czesc granicy tej enklawy stanowi południowy skraj gruntów ornych (odcinek o długosci 3 km). Do punktu połaczenia sie granic Poleskiego Parku Krajobrazowego i Poleskiego Parku Narodowego ta ostatnia od południa ogranicza ten fragment Poleskiego Parku Krajobrazowego. 3. Zachodnia granica wschodniej enklawy Poleskiego Parku Krajobrazowego oznaczonej symbolem C odchodzi w kierunku północnym od lasu leacego w granicach Poleskiego Parku Narodowego i połoonego na północ od stawu Perkoz (stawy PGR Brus). Przechodzac przez łaki "Stawiska" 1 km przed szosa Sosnowica - Kołacze skreca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie po północnym skraju stawów rybnych w Brusie, dochodzac do zachodniego skraju zabudowy Starego Brusa. Od południa mija zabudowe tej miejscowosci na odcinku około 3 km i dochodzac do gruntów ornych Kolonii Kołacze skreca na południe. Przed kompleksem lesnym dochodzi do Włodawki i jej korytem biegnie w kierunku wschodnim osiagajac szose Lublin - Włodawa. Ta szosa zawraca na południowy zachód dochodzi do cmentarza w Wytycznie obok którego dobiega do ujscia Włodawki z Jeziora Wytyckiego. Nastepnie wałem otaczajacym Jezioro Wytyckie dochodzi do lasu "Kochanowskie" łaczac sie z granica Poleskiego Parku Narodowego, która to stanowi pozostała czesc granicy enklawy c. 4. Wschodnia granica południowej enklawy Poleskiego Parku Krajobrazowego oznaczona symbolem D odchodzi od granic Poleskiego Parku Narodowego obejmujacych las "Kochanowskie" w kierunku południowym omijajac od zachodu zabudowania miejscowosci Michałowska Grobelka. Nastepnie od południa okala łaki otaczajace Jezioro Karasne dochodzi do cieku Swierszczów i biegnie jego korytem do szosy Urszulin - Sosnowica w Babsku w kierunku Sosnowicy. Przed kanałem Bogdanka - Wola Wereszczynska skreca w droge polna biegnaca w kierunku południowo - zachodnim i dochodzi do szosy w Załuczu Nowym. Ta szosa biegnie w kierunku zachodnim do granicy gmin: Urszulin i Ludwin (byłe województwa chełmskie i lubelskie) a nastepnie ta granica kieruje sie na północ do granicy Poleskiego Parku Narodowego. Pozostała czesc granicy tej enklawy stanowia południowe obrzea Poleskiego Parku Narodowego.

Położenie otuliny

 • 16954,0000
 • Zachodnia czesc granicy rozpoczyna sie w miejscowosci Wólka Nadrybska na południe od Jeziora Usciwierz i biegnie wzdłu granicy gmin: Cyców, Urszulin i Sosnowica (byłe województwa chełmskie i lubelskie) a do miejscowosci Mosciska przecinajac południkowo Pojezierze Łeczynsko Włodawskie. Granica północna poczatkowo pokrywa sie z północnym skrajem kompleksu lesnego połoonego na północ od stawów w Sosnowicy, omija grunty PGR Turno, nastepnie biegnac w kierunku południowo - wschodnim przez wies Czołoma dochodzi do szosy Sosnowica - Kołacze w okolicy wsi Czerniejów. Dalej granica przecina szose, schodzi na południowy - wschód pokrywajac sie z granica użytków zielonych na południe od wsi Wielki Łan, po czym skrecajac na północ osiaga ponownie szose Sosnowica - Włodawa, która biegnie do miejscowosci Stary Brus, mija od południa jej zabudowania i przed Nowy Brusem odchodzi w kierunku południowo - wschodnim dochodzac do szosy Lublin - Włodawa w Kolonii Kołacze. W chodnia czesc granicy stanowi szosa Lublin - Włodawa od Koloni Kołacze do Kolonii Wytyczno. Południowa czesc granicy przebiega od Wólki Nadrybskiej południowym skrajem terenów podmokłych zlokalizowanych wokół zespołu jezior "usciwierskich", opierajac sie miejscami o szose Swierszczów - Puchaczów. Nastepnie skreca na północny - wschód nawiazujac do zachodniego skraju pasa drogowego szosy Lublin Włodawa przebiegajac tak do Zabrodzia, skad omija Dembowiec i Urszulin po stronie zachodniej i wychodzi na szose Lublin - Włodawa w Kolonii Wytyczno.

Ochrona

 • Szczególnym celem ochrony Parku jest zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych środowiska.
 • Nie

Nie

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór