Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Krzczonowski Park Krajobrazowy
 • 1990-02-26
 • 12421,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XI/56/90 WRN w Lublinie z dnia 26 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia systemu parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu na terenie woj. lubelskiego Dziennik Urzędowy Województwa LubelskiegoDz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 3, poz.141990-03-08

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 r w sprawie Krzczonowskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa LubelskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 73 poz. 15242005-04-27

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubelskie
 • lubelski, krasnostawski, świdnicki
 • Jabłonna (wiejska), Żółkiewka (wiejska), Rybczewice (wiejska), Piaski (miejsko-wiejska), Krzczonów (wiejska)
 • Od granicy gminy Krzczonów w Sobieskiej Woli granice Parku poprowadzono w kierunku północnozachodnim droga polna, dnem wawozu, nastepnie skrajem lasu na długosci 1,5 km do drogi polnej i ta droga na południowy zachód w kierunku Krzczonowa III. W odległosci ok. 0,7 km od tej wsi granica skreca w kierunku północno-zachodnim i biegnie droga do szosy asfaltowej i dalej szosa do rynku w Krzczonowie, obejmujac stara czesc wsi. Od rynku szeroka droga na północny zachód do krawedzi lasu i skrajem lasu do szosy. Na odcinku 0,7 km poprowadzono granice szosa, a dalej skrajem lasu w kierunku wsi Olszanka na północ od dużego zródła Olszanki. Przez wies Piotrkówek (z wyłaczeniem zabudowy) granice parku poprowadzono wzdłu drogi, a poza wsia na odcinku 0,6 km droga polna i na odcinku ok. 0,7 km przez pola, obnieniem miedzy dwoma wzniesieniami do drogi polnej wiodacej w kierunku lasu. W dalszym ciagu granica biegnie skrajem lasu, na odcinku ok. 0,6 km szosa, a nastepnie skreca na wschód, skrajem zarosli wzdłu drogi i ponownie krawedzia lasu. Od Kobylej Góry granice poprowadzono droga polna na północny zachód na odcinku ok. 0,6 km. Dalej granica skreca na północny wschód i droga polna biegnie przez ok. 1,2 km, po czym ponownie skreca na południowy wschód i biegnie droga polna do skraju lasu. Nastepnie granice poprowadzono skrajem lasu i dalej droga polna do Majdanu Polickiego z wyłaczeniem czesci ze zwarta zabudowa. Od północnego skraju zagajnika granica biegnie droga do lasu Choiny, a potem krawedzia tego lasu i w dalszym ciagu droga polna w kierunku wsi Bujanica. W odległosci 0,8 km od tej wsi granica parku skreca w szeroka droge polna wiodaca w kierunku Stryjna. Po prawej stronie doliny Radomirki granica prowadzona jest skrajem rozległych zarosli na zboczu i dalej drogami do zadrzewionego wawozu uchodzacego do doliny Giełczwi. W Rybczewicach na dwu krótkich odcinkach granice poprowadzono krzyujacymi sie szosami, najpierw w kierunku południowym, a nastepnie na wschód. Po przecieciu doliny Giełczwi granica biegnie betonowa droga po krawedzi doliny do głebocznicy wiodacej w kierunku lasu. Na odcinku 0,75 km granica wiedzie lasem i przecinka wzdłu linii wysokiego napiecia i powtórnie skrajem lasu ku południowi, po czym skreca w kierunku południowowschodnim i polnymi drogami doprowadzona zostaje do skraju niedużego lasu Choina. Nastepnie prowadzona jest południowym skrajem tego lasu, przecina szose i kreta polna droga dochodzi do krawedzi lasu Osowiec, po czym osia wawozu do szerokiej drogi gruntowej i ta droga do granicy gminy Rybczewice. W Kolonii Popów granica parku skreca w kierunku północno-zachodnim i dalej biegnie ku Giełczwi granica gminy, nastepnie wzdłu rzeki ku zachodowi zgodnie z granica gminy Rybczewice a do granicy gminy Krzczonów. Nastepnie przez ok. 1200 m biegnie w kierunku zachodnim wzdłu granicy gminy Krzczonów, aby w Woli Sobieskiej dojsc do miejsca, od którego rozpoczeto opis przebiegu granicy Parku.

Położenie otuliny

 • 13854,0000
 • Od miejsca przeciecia granicy gminy Krzczonów z szosa Lublin - Wysokie, ok. 800 m na południe od Teklina, granice otuliny poprowadzono szosa w kierunku północnym do Gierniaka, a nastepnie podrzedna droga przez Teklin do Kosarzewa Górnego. Od szosy Bychawa-Zielona we wschodniej czesci Kosarzewa granice strefy osłony poprowadzono droga polna, biegnaca dnem wawozu na południe od niedużego lasu, nastepnie krawedzia obu obszarów lesnych do drogi polnej wiodacej w kierunku północno-wschodnim. Po osiagnieciu południowego kranca wsi Piotrków granice poprowadzono wzdłu linii wysokiego napiecia po wschodniej stronie wsi do północnego kranca wsi Piotrków, a nastepnie droga polna w kierunku północnowschodnim do wsi Chmiel. Nastepnie granica przecina szose Chmiel-Krzczonów i biegnie przez ok. 0,4 km równolegle do niej w kierunku południowo-wschodnim. Dalej granica biegnie droga polna na długosci ponad l km, dalej równie droga polna do wsi Majdan Kozic Dolnych i z pominieciem wsi, w dalszym ciagu w kierunku wschodnim droga polna do wsi Majdan Kozic Górnych. Od doliny Sierotki w tej wsi granice strefy osłony poprowadzono droga polna na długosci 1,5 km w kierunku wschodnim, nastepnie podobna droga na odcinku 0,5 km na południe w kierunku lasu. Dalej granica biegnie krawedzia lasu dwu nieduych obszarów lesnych znajdujacych sie na granicy gmin Rybczewice i Piaski oraz na dwu niewielkich odcinkach miedzy tymi lasami wzdłu dróg polnych. Od wschodniego skraju lasu Słotos granice poprowadzono jego obrzeem i dalej głebocznica do szosy na krawedzi doliny Giełczwi. W dalszym ciagu biegnie ona szosa na długosci 0,5 km na północ, po czym skreca w kierunku wschodnim, przecina Giełczew i dalej biegnie krawedzia zadrzewionego głebokiego wawozu na wschód do Woli Gardzienickiej. Od wschodniego kranca zalesionej czesci tego wawozu granice poprowadzono droga polna w kierunku południowym do wschodniego skraju niewielkiego lasu na południe od Woli Gardzienickiej. W dalszym ciagu granica biegnie na długosci kilkuset metrów skrajem zadrzewionego wawozu do drogi polnej i ta droga do Kol. Anusin, gdzie łaczy sie z granica gminy i towarzyszy jej na długosci l km. Nastepnie granica strefy ochronnej przebiega zgodnie z granica gmin Piaski i Fajsławice do północno-zachodniego skraju lasu na południe od wsi Bielcha, a w dalszym ciagu wiedzie wzdłu linii tego lasu polna droga łaczaca od wschodu wszystkie trzy obszary lesne znajdujace sie na tym obszarze. Granica osłony doprowadzona skrajem lasu do najwyszego wzniesienia na dziale wodnym Giełczwi i Marianki skreca w tym miejscu w polna droge wiodaca do Karczewa i po pokonaniu odległosci 0,5 km łaczy sie z granica gminy prowadzona polna droga do szosy Rybczewice-Fajsławice. Dalej prowadzi droga polna w kierunku południowym do lasu, krawedzia tego lasu do drogi polnej, a nastepnie ta droga na długosci ok. 1,4 km do wsi Izdebno. Granica przecina wies Izdebno przy jej wschodnim krancu i biegnie dalej w kierunku południowo-wschodnim, docierajac do granicy gminy Rybczewice. W dalszym ciagu biegnie wzdłu granicy gminy i po ok. 1,3 km łaczy sie z granica Parku. Obie granice podaaja wspólnie w kierunku zachodnim zgodnie z granica gminy Rybczewice a do zachodniego kranca wsi Dabie. Tu granice Parku i otuliny rozdzielaja sie. Granica otuliny prowadzi wzdłu granicy gminy Krzczonów, osiaga Antoniówke i dociera do szosy Lublin - Wysokie w miejscu, od którego rozpoczeto opis przebiegu granicy otuliny.

Ochrona

 • Szczególnym celem ochrony Parku jest zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych środowiska ze szczególnym uwzględnieniem bogatej rzeźby lessowej oraz cennych przyrodniczo kompleksów leśnych.
 • Nie

Nie

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór