Park krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Chojnowski Park Krajobrazowy
  • 1993-06-01
  • 6796,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Warszawskiego z dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia Chojnowskiego Parku Krajobrazowego Dz. Urz. Woj. WarszawskiegoDz. Urz. Woj. Warszawskiego Nr 9, poz. 100 z 15 czerwca 1993 r.

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 171 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie Wojewody Warszawskiego z dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia Chojnowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Warsz. z dnia 15 czerwca 1993 r. Nr 9, poz. 100)Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 128, poz. 1226 z dnia 24 października 2000 r.
2 Rozporządzenie Nr 22 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie utworzenia Chojnowskiego Parku Krajobrazowego Dz. Urz. Woj. MazowieckiegoDz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 208, poz. 5580 z dnia 19 sierpnia 2004 r.
3 Rozporządzenie Nr 6 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2005 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Chojnowskiego Parku Krajobrazowego.Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 75, poz. 1975 z dnia 9 kwietnia 2005 r.
4 Rozporządzenie Nr 7 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 75, poz. 1976 z dnia 9 kwietnia 2005 r.

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • piaseczyński
  • Konstancin-Jeziorna (miejsko-wiejska), Góra Kalwaria (miejsko-wiejska), Tarczyn (miejsko-wiejska), Piaseczno (miejsko-wiejska), Prażmów (wiejska)

Położenie otuliny

  • 4727,0000

Ochrona

  • 1) cele ochrony wartości przyrodniczych: a) zachowanie cennego kompleksu Lasów Chojnowskich, z występującymi w nim chronionymi i rzadkimi gatunkami roślin, zwierząt i grzybów oraz cennymi siedliskami przyrodniczymi, b) zachowanie doliny rzeki Jeziorki, z naturalnym meandrującym korytem oraz ciągnącym się wzdłuż niej pasmem łąk, pastwisk, zadrzewień i lasów łęgowych stanowiącej siedlisko roślin, zwierząt i grzybów charakterystycznych dla tego typu środowisk, c) zachowanie fragmentu doliny Wisły ze skarpą jako cennego elementu przyrody nieożywionej oraz ostoi wielu ważnych dla Niżu Polskiego gatunków fauny, flory i grzybów; 2) cele ochrony wartości historycznych i kulturowych: a) zachowanie swoistego charakteru zabudowy podmiejskiej i wiejskiej, w tym cennych zespołów parkowo-dworskich i willowych, b) zachowanie i upowszechnianie wartości historycznych Lasów Chojnowskich jako terenu ważnych wydarzeń, w szczególności w okresach powstań narodowych oraz obu wojen światowych, c) zachowanie w krajobrazie Parku cennych z punktu widzenia historycznego i kulturowego miejsc pamięci narodowej, cmentarzy wojennych, kaplic i krzyży przydrożnych; 3) cele ochrony walorów krajobrazowych: a) ochrona różnorodności krajobrazowej Parku, w tym mozaiki krajobrazów leśnych, łąkowych i dolinowych, b) ochrona krajobrazu przyrodniczo - kulturowego charakterystycznego dla południowych obrzeży aglomeracji warszawskiej, c) ochrona malowniczej skarpy wiślanej z licznymi jarami i wąwozami; d) ochrona krajobrazów dolin rzek: Wisły, Jeziorki, Zielonej, Tarczynki i Małej.
  • Nie

Nie

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór