Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Przemkowski Park Krajobrazowy
 • 1997-07-27
 • 22340,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Legnickiego z dnia 7 czerwca 1997 r. w sprawie utworzenia Przemkowskiego Parku Krajobrazowego w województwie legnickimDziennik Urzędowy Wojewody LegnickiegoDz. Urz. z 1997 r. Nr 15, poz. 1371997-07-12

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 ZARZĄDZENIE NR 45 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 16 marca 1999 r. w sprawie ustalenia wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przez dotychczasowych wojewodów jeleniogórskiego, legnickiego, wałbrzyskiego i wrocławskiego nadal obowiązujących na obszarze Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 1999 r. Nr 6, poz. 2081999-03-26
2 ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie Przemkowskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 94, poz. 11042007-04-12
3 ROZPORZĄDZENIE Nr 16 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie Przemkowskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 303, poz. 34912008-11-24

Położenie formy ochrony przyrody

 • dolnośląskie, lubuskie
 • polkowicki, żagański, bolesławiecki
 • Niegosławice (wiejska), Przemków (miejsko-wiejska), Gromadka (wiejska), Radwanice (wiejska), Szprotawa (miejsko-wiejska), Gaworzyce (wiejska)
 • 1. Opis granicy Parku (Załącznik 1 do Rozporządzenie Nr 16 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego) Opis granicy Parku rozpoczyna się od zachodniej strony Parku - w miejscowości Piotrowice, od punktu przecięcia drogi krajowej Przemków-Szprotawa (nr 12) z granicą województw dolnośląskiego i lubuskiego. Granicą województw, granica parku biegnie w kierunku północnym (wzdłuż kompleksu leśnego), następnie wschodnim (równolegle do rzeki Szprotawa, następnie wzdłuż Kanału Północnego - północnej granicy rezerwatu przyrody Stawy Przemkowskie), a następnie ponownie w kierunku północnym, dochodząc do drogi prowadzącej do miejscowości Pustkowie i Nowy Dwór na wysokości kompleksu leśnego Las Komorowo. W miejscu tym granica skręca na wschód i biegnie południową granicą oddziałów leśnych o nr: 263, 262, 261, 266, 265, 264 (obręb Dalków, Nadleśnictwo Głogów) dochodząc do granicy działki nr: 57 (obręb Gaworzyce). Dalej biegnie w kierunku południowo-wschodnim północną granicą działek nr 57 i 59, a następnie południowo-zachodnim wschodnią granicą działki nr 59, a następnie Kanałem Gaworzyckim (dz. nr 58) na odcinku ok. 140 m. Dalej biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 1209, a następnie drogą polną (dz. nr 56 i 53) do drogi polnej (dz. nr 47/1). W tym miejscu granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie odcinkiem tej drogi, a następnie wzdłuż północnych granic działek o nr: 1177, 1179, 1181 obręb Gaworzyce i nr 739 obręb Koźlice, a następnie wschodnimi granicami działek nr 739 i 1209 do Kanału Północnego. Przecina go i biegnie nadal w kierunku południowym drogą 511/1 (obręb Krępa), przecina rzekę Szprotawę i dochodzi granicy gmin Przemków i Radwanice, którą biegnie w kierunku południowym (wschodnie granice działek nr 233/4, 233/5, 233/6, 233/2, 233/3, 234/2, 234/1, 236/1, 241/6, 241/5, 639, 241/2, obręb Krępa), a następnie w południowo-zachodnim drogą (dz. nr 529) do drogi wojewódzkiej Przemków-Radwanice (nr 12). Skręca w nią i biegnie w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą polną nr 356, którą biegnie w kierunku południowo-wschodnim dochodząc do rzeki Szprotawa. Dalej granica biegnie rzeką Szprotawa w kierunku południowym, przecina drogę Nowy Dwór - Nowa Kuźnia i dochodzi do drogi polnej (dz. nr 372 i 366 obręb Wysoka), którą biegnie w kierunku południowo-zachodnim, a następnie południowym do drogi Jędrzychówek-Wysoka. Drogą tą w kierunku południowo-zachodnim do miejscowości Wysoka, w której ulicą Wiejską do drogi Przemków-Chocianów (nr 328). Drogą tą biegnie w kierunku południowym do torów kolejowych Niegosławice-Chocianów, którymi ponownie dochodzi do drogi Przemków-Chocianów (nr 328) i nią do granicy gmin Chocianów i Przemków (między oddziałami leśnymi nr 18 i 56 Nadleśnictwa Chocianów). Dalej biegnie granicą tych gmin w kierunku wschodnim, a następnie północno-zachodnim (przez oddziały leśne nr 18, 13, 7, 2 i 3) do granicy trzech gmin: Chocianów, Gromadka i Przemków. Od tego miejsca granica parku biegnie w kierunku zachodnim, północnymi granicami oddziałów leśnych nr: 4-6 (obręb Chocianów) oraz 1, 2, 6-10 (obręb Wierzbowa). Na wysokości północno-zachodniego narożnika oddziału nr 10 zmienia kierunek na południowy i biegnie drogą śródleśną Szklarki-Wierzbowa wzdłuż zachodniej granicy oddziału nr 10, następnie przez oddziały nr 24, 55, 63, 95, 103, 134 i 145 (obręb Wierzbowa) do drogi Wierzbowa-Pasternik (dz. nr 53 obręb Wierzbowa), którą dochodzi do drogi Wierzbowa-Nowa Kuźnia (dz. nr 98). Odcinkiem tej drogi biegnie na południe aby następnie skręcić na wschód i po południowych granicach działek nr 146 i 149 (rów bez numeru) dojść do drogi polnej (dz. nr 150). Drogą tą kieruje się na południowy-wschód, a następnie skręca na wschód w drogę Wierzbowa-Nowa Kuźnia (dz. nr 333 i 450) i biegnie wzdłuż kompleksu leśnego (oddział leśny nr 175) do drogi polnej (dz. nr 452), którą w kierunku południowo-zachodnim dochodzi do linii kolejowej Żagań-Legnica. Torem kolejowym biegnie w kierunku północno-zachodnim, do przecięcia z drogą polną (dz. nr 551), którą biegnąc w kierunku południowym, a następnie północno-zachodnim dochodzi do drogi Wierzbowa - Gromadka. Drogą tą biegnie w kierunku południowym. W miejscowości Gromadka skręca w kierunku północno-zachodnim w drogę polną (dz. nr 358), a następnie ciekami w kierunku południowym (dz. nr 406) i zachodnim (dz. nr 429) do drogi (dz. nr 446), którą biegnie na południe do szosy Grodzanowice-Bolesławiec. Odcinkiem tej drogi biegnie na zachód, a następnie drogą (dz. nr 49) nadal w kierunku zachodnim przez osiedle Borówki do kompleksu leśnego (południowo-wschodni narożnik oddziału leśnego nr 350). Od tego miejsca granica biegnie w kierunku północnym wschodnimi granicami oddziałów leśnych nr: 350, 331, 310, 290 i 260. Tu skręca na zachód i biegnie południową granicą oddziału nr 243, a następnie na północ w drogę leśną przez oddział nr 243 i wschodnimi granicami oddziałów nr 230 i 217 dochodzi do oddziału nr 202. Południowymi granicami oddziałów 202, 201, 200 i 180 biegnie na wschód, a następnie na północ wschodnią granicą oddziału nr 180 dochodzi do linii kolejowej Żagań-Legnica. Linią kolejową biegnie w kierunku północno-zachodnim dochodząc do południowo-wschodniej granicy oddziału 199 (Nadleśnictwo Przemków, obręb Przemków) i wschodnią granicą oddziału 199 i 177 biegnie w kierunku północnym. Od północno-wschodniego narożnika oddziału 177 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż północnej granicy oddziału 177 do oddziału nr 178, gdzie zmienia kierunek na południowo-zachodni biegnąc północną granicą oddziałów 178, 179 i oddziału 180 pododdziału (a) dochodzi do linii kolejowej Żagań-Legnica. Granica parku przechodzi przez linie kolejową i biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż północnej granicy oddziałów 181, 182, 183, 184, dochodząc do drogi krajowej nr 297. Od tego miejsca granica parku biegnie wzdłuż granicy województwa dolnośląskiego i lubuskiego, dochodząc do miejscowości Piotrowice w punkcie przecięcia z drogą krajową nr 12 Przemków-Szprotawa, skąd rozpoczęto opis przebiegu granicy Przemkowskiego Parku Krajobrazowego.

Położenie otuliny

 • 15467,0000
 • 2. Opis granicy otuliny Parku ((Załącznik 1 do Rozporządzenie Nr 16 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego) Opis granicy otuliny rozpoczyna się od północnej strony Parku, od punktu przecięcia granicy województw: dolnośląskiego i lubuskiego z torem kolejowym Głogów-Niegosławice. Torem tym biegnie w kierunku wschodnim do miejsca przecięcia z drogą Gaworzyce-Koźlice. Skręca w tą drogę i biegnie w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą Koźlice-Kłobuczyn (dz. nr 224/4, 224/2), którą biegnie w kierunku wschodnim do przecięcia z drogą wiejską (dz. nr 392/2). Dalej biegnie tą drogą w kierunku południowym do przecięcia z drogą Koźlice - Lipin (dz. nr 364 obręb Koźlice, nr 575 obręb Kłobuczyn, nr 2, 4/2 i 4/3 obręb Lipin), którą biegnie w kierunku południowo-wschodnim, przez miejscowość Lipin do Radwanic. Przez Radwanice biegnie kolejno ulicami: Przemysłową, Szkolną, Sportową, Tenisową i ponownie Przemysłową do drogi polnej (dz. nr 550), którą biegnie na południe do skrzyżowania z droga krajową Radwanice-Przemków (nr 12). Drogą tą biegnie w kierunku południowo-zachodnim do skrzyżowania z drogą do Sieroszowic, którą kieruje się na południowy-wschód przez Kłębanowice do Sieroszowic, do skrzyżowania z drogą wiejską Sieroszowice-Jabłonów (dz. nr 606, 367/1 i 381). Drogą tą biegnie w kierunku południowo-zachodnim, przecina drogę Strogoborzyce-Ułanów, dochodzi do skrzyżowania z drogą wiejską Nowa Kuźnia-Ułanów (dz. nr 369) na wysokości rowu (dz. nr 401) - do granicy gmin Radwanice i Chocianów. Dalej biegnie granicą gmin w kierunku północno-zachodnim, a następnie południowo-zachodnim do rzeki Szprotawa. Od tego miejsca biegnie na południowy-wschód granicą gmin Chocianów i Przemków (częściowo pokrywającą się z rzeką Szprotawa), a następnie południowy-zachód do drogi wiejskiej prowadzącej z Jędrzychówka do Parchowa dz. nr 813). Dalej tą drogą w kierunku południowym, a następnie drogami polnymi (dz. nr: 819, 853, 864, 843) do drogi Parchów-Pogorzeliska (dz. nr 861), którą biegnie w kierunku południowo-zachodnim do Pogorzelisk, do skrzyżowania z drogą Pogorzeliska-Chocianów. Drogą tą kieruje się na południe do drogi Parchów-Chocianów (nr 331), którą dochodzi do granicy miasta Chocianów. W Chocianowie biegnie ulicami Głogowską i Zieloną do cieku Chocianowska Woda, którym dochodzi do cieku o nazwie Równik. Biegnie nim w kierunku południowym, przekracza tory kolejowe relacji Rokitki-Niegosławice i dochodzi do ul. II Armii Wojska Polskiego. Następnie ulicami: II Armii Wojska Polskiego, Piotrowską i Szprotawską dochodzi do skrzyżowania z drogą leśną przecinająca oddziały 30, 25, 26, 20, 21 i 22 (obręb Chocianów) do oddziału nr 88 (obręb Wierzbowa) - granicy gmin Chocianów i Gromadka. Dalej odcinkiem tej granicy w kierunku północnym (wschodnia granica oddziału nr 88), a następnie kieruje się na wschód północnymi granicami oddziałów nr: 88 i 89, skręca na południowy-wschód i biegnie wschodnimi granicami oddziałów nr: 90, 97, 129, 136, 140 i 143, a następnie w kierunku wschodnim południową granicą oddziału nr 142 ponownie do granicy gmin Chocianów i Gromadka - równocześnie granicy obrębów Pasternik i Nowa Kuźnia. Dalej granicą tych obrębów w kierunku południowym, przecina drogę Chocianów-Wierzbowa, dochodzi do drogi Nowa Kuźnia-Modła (oddziały leśne nr 171 i 172), którą biegnie generalnie w kierunku południowym, dochodzi do linii kolejowej Żagań-Legnica. Następnie tą linią kolejową biegnie w kierunku południowo-wschodnim do odgałęzienia linii kolejowej do Trzebienia (dz. nr 514/2 i 383), którą biegnie w kierunkach wschodnim, południowym a następnie zachodnim, pomiędzy wsiami Gromadka i Grodzanowice, do granicy gmin Bolesławiec i Gromadka. Granicą tych gmin biegnie w kierunku północnym, dochodzi do toru kolejowego relacji Rokitki-Żagań, granicy Parku, zamykając granicę otuliny Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Objaśnienie do treści załącznika: 1. w przypadku gdy w opisie przebiegu granicy Parku mowa o drogach publicznych lub torach kolejowych - przyjmuje się, że granica Parku biegnie po granicy działek, na których położone są te drogi lub tory kolejowe, nie włączając ich do obszaru Parku, 2. w przypadku gdy w opisie przebiegu granicy Parku mowa o ciekach wodnych - przyjmuje się, że granica Parku otuliny biegnie po granicy działek, na których położone są te cieki wodne włączając ich powierzchnię do obszaru Parku.

Ochrona

 • 1. Zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych doliny nizinnej rzeki Szprotawy, wraz z obszarami wodnymi i wodno-błotnymi w zlewni rzeki Bóbr. 2. Zachowanie siedlisk borowych, w tym suchych wrzosowisk.
 • Nie

Nie

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór