Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Strzelecki Park Krajobrazowy
 • 1983-03-23
 • 12026,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała WRN w Chełmie Nr XVIII/89/83 z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie ustanowienia parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa chełmskiego Dziennik Urzędowy Województwa ChełmskiegoDz.Urz.Woj. Chełmskiego Nr 4, poz.24 z 1983 r.1983-03-23
2 Rozporządzenie Nr 32 Wojewody Zamojskiego z dnia 8 lipca 1993 r.r. w sprawie utworzenia parku krajobrazowego pod nazwą Strzelecki Park Krajobrazowy Dziennik Urzędowy Województwa ZamojskiegoDz.Urz.Woj. Zamojskiego Nr 14, poz.77 z 1993 r.

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENIE Nr 34 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie Strzeleckiego Parku Krajobrazowego.Dz. Urz. Województwa LubelskiegoDz. Urz. z 2003 r. Nr 86, poz. 22612003-06-17
2 ROZPORZĄDZENIE Nr 38 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Strzeleckiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa LubelskiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 147, poz. 20872004-08-17

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubelskie
 • chełmski, hrubieszowski
 • Białopole (wiejska), Hrubieszów (wiejska), Horodło (wiejska), Dubienka (wiejska)
 • Południowa granica Parku zaczyna się na Bugu w pobliżu miejscowości Bereźnica, około 100 m na południowy wschód od słupa granicznego nr 923. Stąd biegnie na południowy zachód polną drogą osiągając drogę nr 816. Na tej drodze skręca na południe i po około 50 m dochodzi do skrzyżowania z drogą lokalną przy strażnicy OSP, gdzie ponownie skręca na południowy zachód. Drogą tą dochodzi do kolejnego skrzyżowania z kapliczką. Przecinając skrzyżowanie w linii prostej osiąga ciek wodny, którym dochodzi do skraju Lasów Strzeleckich. Dalej południowa granica lasów leśnictwa Gołębowiec stanowi jednocześnie granicę Parku. Omijając grunty wsi Kopyłów, Liski, Szpikołosy, Kolonia Ubrodowice i Białoskóry wchodzi w dolinę rzeki Ubrodownica. Następnie prawym brzegiem rzeki biegnie w kierunku południowo-zachodnim na długości około 1 km, po czym skręca na zachód rowem melioracyjnym i dochodzi ponownie do granicy Lasów Strzeleckich. Dalej granicą lasów biegnie w kierunku zachodnim; omijając grunty wsi Ubrodowice, Kolonia Stefankowice, Kułakowice III i Kolonia Raciborowice. Po osiągnięciu oddziału 137 leśnictwa Maziarnia skręca na wschód biegnąc dalej granicą Lasów Strzeleckich. Omija grunty wsi Horeszkowice, Kolonia Strzelce i Teremiec. W Teremcu granica obejmuje łąki przylegające do kompleksu leśnego. Dalej granicą pól i łąk biegnie w kierunku północnozachodnim i dochodzi do lokalnej drogi gruntowej biegnącej od Teremca w stronę wsi Grobelki. Drogą tą dochodzi do mostu na Wełniance, gdzie skręca na północny wschód i lewym brzegiem Wełnianki biegnie przez około 2 km w rejon wsi Brzozowiec. Przed tą wsią skręca na południowy wschód biegnąc rowem melioracyjnym do granicy kompleksu leśnego - do najbardziej wysuniętego na północ punktu oddziału 19 leśnictwa Janostrów. W tym miejscu granica skręca na wschód i opierając się na granicy lasu omija grunty wsi Brzozowiec i biegnie do Janostrowa włączając do Parku łąki przyległe do oddziałów 17 i 18. Od Janostrowa granica biegnie drogą lokalną w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do drogi nr 816. Na skrzyżowaniu skręca na południe i drogą nr 816 biegnie około 2 km do rowu melioracyjnego przecinającego tę drogę w rejonie oddziału nr 9. Dalej granica biegnie na wschód wspomnianym rowem i dochodzi do brzegu starorzecza Bugu zwanego "Jeziorem Łukowo". Północnym brzegiem starorzecza biegnie dalej na wschód aż do zakola. Na skrzyżowaniu dróg gruntowych opuszcza brzeg starorzecza drogą gruntową i biegnie dalej w kierunku wschodnim. Po około 700 m granica dochodzi do starorzecza i biegnie nim dalej około 1,5 km w kierunku północnym do drogi gruntowej łączącej ośrodek wypoczynkowy w Starosielu z Bugiem, gdzie skręca na wschód dochodząc do Bugu. Wschodnia granica Parku biegnie nurtem Bugu w kierunku południowym do miejscowości Bereźnica pokrywając się z granicą państwa.

Położenie otuliny

 • 11486,0000
 • Granica otuliny Strzeleckiego Parku Krajobrazowego rozpoczyna swój przebieg od rzeki Bug w rejonie miejscowości Horodło przy słupie granicznym nr 914. Od tego miejsca biegnie na zachód włączając do otuliny zwartą zabudowę Horodła, dochodzi do drogi Strzyżów-Marta- Horodło, którą przecina na wysokości drogi Horodło-Szpikołosy. Dalej skrajem tej drogi biegnie na zachód do miejscowości Wołajowice, którą przecina biegnąc północnym skrajem drogi lokalnej przez około 500 m. Następnie przyjmuje kierunek północno-zachodni i biegnie wschodnim brzegiem drogi lokalnej przez około 2 km dochodząc do skrzyżowania z drogą lokalną biegnącą na zachód do Kolonii Moniatycze. Tam północnym skrajem tej drogi biegnie do szosy 327 Stefankowice III-Moniatycze. Na skrzyżowaniu skręca na południe i biegnąc przez około 1 km zachodnim brzegiem drogi dochodzi do kolejnego skrzyżowania z szosą biegnącą na północny zachód do Raciborowic. Brzegiem tej drogi biegnie na północny zachód przez około 2,5 km i mijając Kułakowice I dochodzi do drogi lokalnej biegnącej na zachód w stronę wsi Wojnowo. Północnym brzegiem tej drogi granica biegnie przez około 3 km, po czym skręca na północ w drogę gruntową i po około 0,5 km skręca na zachód biegnąc północną stroną drogi lokalnej mija wieś Wojnowo w kierunku Teratyna. Około 1 km przed Teratynem granica skręca na północ biegnąc linią przesyłową wysokiego napięcia, by dojść do drogi wojewódzkiej nr 846 Horodło-Krasnystaw. Na tej drodze skręca na zachód biegnąc północną granicą tej drogi i dochodzi do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 844 Chełm-Hrubieszów. Na skrzyżowaniu granica skręca na północ biegnąc wschodnią stroną drogi za most na Wełniance. Tam granica otuliny przechodzi na północny skraj doliny Wełnianki, biegnie granicą pól i łąk w kierunku północno-wschodnim. Po minięciu drogi Strzelce-Kicin biegnie dalej jeszcze przez około 1,5 km po czym skręca na północ i dochodzi do zachodniej granicy kompleksu leśnego Grobelki granicą lasu biegnie dalej na północ osiągając południowo-wschodni skraj pasa drogowego drogi Białopole-Dubienka, którym biegnie na północny wschód do pierwszych zabudowań Grobelek. Tam przechodzi ponownie na granicę pól i łąk i biegnie nią w kierunku północno- wschodnim do skrzyżowania Wełnianki z linią przesyłową wysokiego napięcia - około 1 km przed mostem w Dubience na drodze 816 Dorohusk-Horodło. Od tego miejsca granica biegnie lewym brzegiem koryta Wełnianki do ujścia do Bugu. Po dojściu do rzeki granica otuliny skręca na południe pokrywając się z granicą państwa.

Ochrona

 • Celem ochrony Parku jest zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i kulturowych południowej części Polesia Wołyńskiego a w szczególności ochrona walorów faunistycznych, florystycznych i siedliskowych zwartego kompleksu Lasów Strzeleckich oraz dolin rzecznych.
 • Nie

Nie

Zarządzanie

Wojewódzki Konserwator Przyrody w Lublinie