Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy
 • 1996-12-02
 • 19781,6000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 17/96 Wojewody Kieleckiego z dnia 2 grudnia 1996 r. w sprawie utworzenia Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego Dz. Urz. Woj. KieleckiegoDz. Urz. z 1996 r. Nr 52, poz. 202

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 335/2001 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 października 2001 r. w spraie utworzenia na terenach otulin parków krajobrazowych obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 108, poz. 12712001-10-19
2 Rozporządzenie Nr 75/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie Chęcińsko - Kieleckiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 156, poz. 1936) Dz. Urz. Woj. ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 156, poz. 1936 2005-07-20
3 Rozporządzenie Nr 5/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Chęcińsko - Kieleckiego Parku Krajobrazowego Dz. Urz. Woj. ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 42, poz. 6172009-02-23
4 Uchwała Nr XXXVI/649/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2013 r. dotycząca utworzenia Chęcińsko-Kieleckiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Woj. ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz.3612 2013-10-30
5 UCHWAŁA Nr XLIX/869/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Chęcińsko-Kieleckiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 31452014-11-25
6 UCHWAŁA Nr XXVI/371/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 26 września 2016 r. w sprawie utworzenia Chęcińsko-Kieleckiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 29142016-09-29

Położenie formy ochrony przyrody

 • świętokrzyskie
 • Kielce, kielecki, jędrzejowski
 • Kielce (miejska), Małogoszcz (miejsko-wiejska), Sitkówka-Nowiny (wiejska), Chęciny (miejsko-wiejska), Sobków (wiejska), Piekoszów (wiejska)
 • 1. Opis granic Parku, zawiera załącznik Nr 1 do uchwały uchwały Nr XXVI/371/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie utworzenia Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego 2. Położenie Parku i jego granice oznaczono na mapie stanowiącej załącznik Nr 2 do w/wuchwały.

Położenie otuliny

 • 8002,5000
 • 1. Opis granic otuliny Parku, zawiera załącznik Nr 3 do uchwały z 2016 r. 2. Położenie otuliny Parku i jej granice oznaczono na mapie stanowiącej załącznik Nr 4 do uchwały z 2016 r.

Ochrona

 • Ustala się szczególne cele ochrony Parku: 1. zachowanie cennych biocenoz z chronionymi i rzadkimi gatunkami flory, fauny i grzybów; 2. zachowanie różnorodności geologicznej, w tym obszarów występowania krasu; 3. racjonalne wykorzystanie zasobów złóż kopalin; 4. zachowanie naturalnych fragmentów ekosystemów wodnych (rozlewisk i starorzeczy); 5. zachowanie populacji roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową; 6. zachowanie siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, w tym w szczególności muraw kserotermicznych i torfowisk; 7. zachowanie układów i obiektów zabytkowych, a także licznych miejsc pamięci narodowej; 8. preferowanie zabudowy nawiązującej do regionalnej tradycji i otaczającego krajobrazu; 9. zachowanie wartości historycznych, kulturowych i etnograficznych; 10. zachowanie istniejących punktów i ciągów widokowych; 11. ograniczanie negatywnego wpływu działalności gospodarczej na krajobraz.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XL/700/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Chęcińsko-Kieleckiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Woj. ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 254 poz. 2543 2010-09-132029-12-31

Zarządzanie

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego