Park krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Mazowiecki Park Krajobrazowy
  • 1987-12-17
  • 15710,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XV/75/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Siedlcach z dnia 30 maja 1986 r. w sprawie utworzenia Mazowieckiego Parku Krajobrazowego Dz. Urz. Woj. SiedleckiegoDz. Urz. Woj. Siedleckiego Nr 6, poz. 57 z dnia 30 czerwca 1986 r.
2 Uchwała Nr 207 Rady Narodowej Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17.12.1987 w sprawie utworzenia Mazowieckiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Woj. Stołecznego WarszawyDz. Urz. Woj. Stołecznego Warszawy Nr 9, poz. 81

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Warszawskiego z dnia 30.06.1998 w sprawie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego Dz.Urz.Woj.Warsz.Dz.Urz.Woj.Warsz. Nr 38, poz. 123
2 Rozporządzenie Nr 32/98 Wojewody Siedleckiego z dnia 10.06.1998 w sprawie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego Dz.Urz.Woj.Siedl.Dz.Urz.Woj.Siedl. Nr 17, poz. 102
3 ROZPORZĄDZENIE Nr 38a WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 stycznia 2001 r. w sprawie utworzenia Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka.Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 13, poz. 1182001-01-31
4 ROZPORZĄDZENIE Nr 72 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 29 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka.Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 236, poz. 60122002-09-05
5 ROZPORZĄDZENIE Nr 20 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 6 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka.Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 208, poz. 55782004-08-19
6 ROZPORZĄDZENIE Nr 12 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 4 kwietnia 2005 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka.Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 75, poz. 19812005-04-09
7 ROZPORZĄDZENIE Nr 13 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka.Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 75, poz. 19822005-04-09
8 WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z dnia 24 czerwca 2009 r. SYGN. AKT IV SA/WA 285/09Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 179, poz. 51102009-11-12

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • otwocki, Warszawa
  • Celestynów (wiejska), Osieck (wiejska), Wiązowna (wiejska), Sobienie-Jeziory (wiejska), Józefów (miejska), Warszawa (miejska), Karczew (miejsko-wiejska), Otwock (miejska), Kołbiel (wiejska)

Położenie otuliny

  • 7992,0000

Ochrona

  • Ustala się następujące szczególne cele ochrony Parku: 1) cele ogólne, wyznaczające główne kierunki ochrony Parku: a) zachowanie istniejących kompleksów leśnych jako istotnego elementu struktury przyrodniczej i budowy biologicznej (także jako "zielone płuca") aglomeracji warszawskiej, b) zachowanie najcenniejszych przyrodniczo siedlisk przyrodniczych, siedlisk zwierząt, roślin i grzybów, form geomorfologicznych, walorów kulturowych i krajobrazowych, c) ochrona i kształtowanie cennego krajobrazu leśno - łąkowo - polnego; 2) cele ochrony wartości przyrodniczych: a) zachowanie trwałości ekosystemów leśnych i odtwarzanie różnorodności biocenoz leśnych zgodnie z uwarunkowaniami siedliskowymi, b) ochrona ekosystemów wodnych (zachowanie oczek wodnych) i terenów podmokłych, w tym torfowisk i obszarów wodno - błotnych, c) ochrona bioróżnorodności na poziomie ekosystemów, d) ochrona fauny, flory i grzybów, e) ochrona form morfologicznych i wód powierzchniowych oraz gruntowych; 3) cele ochrony wartości historycznych i kulturowych: a) ochrona tożsamości kulturowej obszaru, b) ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego, c) odtwarzanie i ożywianie lokalnych tradycji; 4) cele ochrony walorów krajobrazowych: a) zachowanie i ochrona zespołów krajobrazu otwartego, stanowiącego walor wizualny współistnienia gospodarki człowieka z naturalnymi elementami środowiska, b) ochrona wyróżniających się w środowisku wizualnym form geomorfologicznych, c) zachowanie charakterystycznych dla regionu krajobrazów kulturowych, związanych z tradycyjnymi sposobami gospodarowania na terenach Parku, a także ze specyficzną kulturą mieszczańską i różnych wyznań oraz wiejską tzw. kołbielską, d) przywracanie obszarom o krajobrazie niekorzystnie przekształconym ich potencjalnych walorów krajobrazowych i przyrodniczych, e) zachowanie krajobrazów o charakterze naturalnym i w niewielkim stopniu przekształconych, f) zachowanie i tworzenie mozaiki krajobrazów we wnętrzach widokowych, g) kształtowanie różnorodnej struktury ekologicznej krajobrazu, h) zachowanie atrakcyjnych panoram i dominant (jako elementów ekspozycji biernej), i) udostępnienie wartości wizualnych krajobrazu poprzez: – aktywne utrzymywanie i kształtowanie panoram rozciągających się z miejsc i tras widokowych (elementów ekspozycji czynnej), położonych w obrębie Parku i otuliny, – zachowanie widoków rozciągających się z punktów widokowych leżących w granicach Parku, – dbałość o należyte otoczenie obiektów budowlanych, w tym zabytkowych.
  • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENIE Nr 13 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka na okres 20 lat.Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 87, poz. 21312004-04-162024-05-01
2 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 21 marca 2005 r. o sprostowaniu błędów.Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 81, poz. 21612005-04-15

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór