Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Dolina Dolnej Odry
 • 1993-04-01
 • 6009,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 4/93 Wojewody Szczecińskiego z dnia 1 kwietnia 1993 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry.Dziennik Urzędowy Województwa SzczecińskiegoDz. Urz. Woj. Szczecińskiego Nr 4, poz. 50 z 1993 r.

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 9/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej OdryDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 45, poz. 10512005-06-03

Położenie formy ochrony przyrody

 • zachodniopomorskie
 • policki, gryfiński
 • Widuchowa (wiejska), Kołbaskowo (wiejska), Gryfino (miejsko-wiejska)
 • Granice Parku przebiegają zachodnim brzegiem Odry Wschodniej (Regalicy) od jazu w Widuchowej na północ do Kanału Leśnego (Kanału Odyniec), a następnie granicą administracyjną gminy Kołbaskowo i miasta Szczecina do Odry Zachodniej, dalej wyznaczają wschodni brzeg Odry Zachodniej od granicy administracyjnej gminy Kołbaskowo i miasta Szczecina do jazu w Widuchowej. Z granic parku wyłącza się działkę geodezyjną nr 219 obrębu Widuchowa - Międzyodrze o powierzchni 4,52 ha położoną w gminie Widuchowa, a także działki geodezyjne: nr 161 obrębu Daleszewo-Międzyodrze o powierzchni 7,70 ha położoną w gminie Gryfino i nr 56 obrębu Międzyodrze o powierzchni 2,75 ha leżącą w gminie Kołbaskowo. Granice Parku i otuliny poprowadzone zostały wzdłuż po wyraźnych liniach terenowych; brzegami rzek i kanałów, drogami, liniami kolejowymi. Ich przebieg częściowo pokrywa się z granicami administracyjnymi i otulinami sąsiadujących parków krajobrazowych.

Położenie otuliny

 • 1140,0000
 • Granica otuliny Parku w gminie Kołbaskowo biegnie od punktu wyznaczonego przez przecięcie się granicy państwa z zachodnim brzegiem Odry Zachodniej, tj. od znaku granicznego nr 755, a następne zachodnim brzegiem Odry Zachodniej do Kanału Kurowskiego. W dalszej części granica ta przebiega zachodnim brzegiem Kanału Kurowskiego do krawędzi rzutu mostu drogowo - kolejowego na Odrze Zachodniej, dalej wschodnim brzegiem Odry Zachodniej na południe do północnego brzegu Kanału Leśnego (Kanału Odyńca). Północnym brzegiem Kanału Leśnego na wschód do Odry Wschodniej (Regalicy), następnie zachodnim brzegiem Odry Wschodniej do krawędzi rzutu mostu kolejowego linii Szczecin Port Centralny - Szczecin Podjuchy. Kolejno na południe wschodnim brzegiem Odry Wschodniej do Kanału Kluckiego, wschodnim brzegiem tego Kanału do Odry Wschodniej i dalej wschodnim brzegiem Odry Wschodniej do Widuchowej. Następnie granica otuliny na wysokości znaku granicznego nr 728, skręca pod kątem prostym na zachód do granicy państwowej i przebiegiem granicy państwowej na północ do punktu na zachodnim brzegu Odry Zachodniej w gminie Kołbaskowo, oznaczonego znakiem granicznym nr 755. Granice Parku i otuliny poprowadzone zostały wzdłuż po wyraźnych liniach terenowych; brzegami rzek i kanałów, drogami, liniami kolejowymi. Ich przebieg częściowo pokrywa się z granicami administracyjnymi i otulinami sąsiadujących parków krajobrazowych.

Ochrona

 • Szczególnym celem ochrony Parku jest zachowanie i popularyzacja jego wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych w warunkach zrównoważonego rozwoju.
 • Tak
Dane dokumentu o ustanowieniu ochrony międzynarodowej
lp.NazwaOpisRok objęcia ochronąPlikiOdnośniki
1 OSO Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000PLB320003 Dolina Dolnej Odry2004

Nie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór