Park krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Przedborski Park Krajobrazowy
  • 1988-05-27
  • 16550,1000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XXV/167/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 maja 1988 r. w sprawie utworzenia Przedborskiego parku Krajobrazowego.Dz. Urz. WRN Woj. PiotrkowskiegoDz. Urz. WRN Woj. Piotrkowskiego
2 Uchwała Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 10 czerwca 1988 r.Dz. Urz. WRN w KielcachDz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 4/98 Wojewody Piotrkowskiego z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie utworzenia Przedborskiego Parku Krajobrazowego Dziennik Urzędowy WoDz. Urz. Woj. Piotrkowskiego Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego Nr 11, poz. 128 z 1998 r.
2 Rozporządzenie Nr 12/98 Wojewody Kieleckiego z dnia 23 czerwca 1998 r. w sprawie Przedborskiego Parku krajobrazowegoDz. Urz. Woj. KieleckiegoDz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 24 poz. 170 z dnia 30 czerwca 1998 r.
3 ROZPORZĄDZENIE Nr 9/2002 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie określenia granic Przedborskiego Parku Krajobrazowego i ustanowienia planu ochrony Przedborskiego Parku Krajobrazowego w województwie łódzkim oraz wyznaczenia Przedborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 175, poz. 24812002-07-20
4 ROZPORZĄDZENIE Nr 87/2005 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie Przedborskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 156, poz. 19482005-07-20

Położenie formy ochrony przyrody

  • świętokrzyskie, łódzkie
  • radomszczański, konecki, kielecki, włoszczowski
  • Kluczewsko (wiejska), Łopuszno (wiejska), Słupia Konecka (wiejska), Przedbórz (miejsko-wiejska), Krasocin (wiejska)

Położenie otuliny

  • 18465,6000

Ochrona

  • W województwie świętokrzyskim: Do szczególnych celów ochrony Parku należy: 1) zachowanie cennych biocenoz z chronionymi i rzadkimi gatunkami fauny i flory; 2) racjonalne wykorzystanie zasobów złóż kopalin; 3) zachowanie naturalnych fragmentów ekosystemów wodnych i wodno-błotnych; 4) zachowanie siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, w tym w szczególności muraw kserotermicznych oraz bagien i torfowisk; 5) zachowanie układów i obiektów zabytkowych; 6) preferowanie zabudowy nawiązującej do regionalnej tradycji i krajobrazu; 7) zachowanie istniejących punktów i ciągów widokowych; W województwie łódzkim: Dla Parku określa się następujące cele polityki ochrony: a) cele ekologiczne: - ochrona charakterystycznych i unikatowych cech naturalnych środowiska przyrodniczego i krajobrazu, - utrzymanie równowagi ekologicznej w funkcjonowaniu przyrody Parku oraz jego otoczenia, - utrzymanie zdolności ekosystemów do odtwarzania zasobów przyrody, - ochrona ekosystemów przed szkodliwym oddziaływaniem zewnętrznym i wewnętrznym, b) cele kulturowe i krajobrazowe: - ochrona obiektów i terenów stanowiących o dziedzictwie kulturowym obszaru Parku, - ochrona i wyeksponowanie krajobrazu kulturowo-historycznego, - kształtowanie harmonijnego krajobrazu współczesnego, c) cele gospodarcze: - rozwój gospodarczy wszystkich działalności dopuszczonych na obszar Parku, - realizacja potrzeb społeczności zamieszkującej Park, - ochrona walorów i kształtowanie warunków dla rozwoju turystyki i wypoczynku.
  • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENIE Nr 10/2004 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Przedborskiego Parku Krajobrazowego.Dz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 58, poz. 9472004-04-26

Zarządzanie

Marszałek Województwa Łódzkiego w części położonej w woj. łódzkim