Park krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Rogaliński Park Krajobrazowy
  • 1997-07-23
  • 12682,7000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 4/97 Wojewody Poznańskiego z dnia 26 czerwca 1997 r. W sprawie utworzenia Rogalińskiego Parku Krajobrazowego Dziennik Urzędowy Województwa PoznańskiegoDz. Urz. Woj. Poznańskiego Nr 14, poz. 98 z 1997 r.

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego obowiązujących na terenie województwa wielkopolskiego Dziennik Urzędowy Województwa WielkopolskiegoDz.Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 14, poz. 246 z dnia 31 marca 1999 r.
2 Rozporządzenie Nr 12/07 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego - wyrokiem WSA w Poznaniu IV SA/Po 736/09 stwierdzono nieważność aktuDziennik Urzędowy Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 49, poz. 122 z 2007 r.
3 Uchwała Nr LI/979/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 października 2014 r. w sprawie utworzenia Rogalińskiego Parku NarodowegoDz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 61132014-11-18

Położenie formy ochrony przyrody

  • wielkopolskie
  • poznański, śremski
  • Kórnik (miejsko-wiejska), Śrem (miejsko-wiejska), Brodnica (wiejska), Mosina (miejsko-wiejska)
  • Przebieg granicy Parku określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały oraz wykaz współrzędnych punktów załamania granicy Parku stanowiący załącznik nr 2 do uchwały. brak opisu w formie tekstowej

Ochrona

  • Do szczególnych celów ochrony na terenie Parku należy: 1. zachowanie kompleksu zbiorowisk roślinnych związanych funkcjonalnie z doliną rzeki Warty; 2. zachowanie populacji rzadko występujących oraz zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów występujących w dolinie Warty; 3. zachowanie walorów biocenotycznych oraz bogactwa gatunkowego lasów porastających dno doliny Warty oraz stopniowa renaturalizacja obszarów leśnych zniekształconych przez nadmierny udział drzewostanów sosnowych; 4. zachowanie zgrupowań okazałych dębów szypułkowych rosnących na obszarze doliny Warty; 5. zachowanie obecnego charakteru koryta Warty oraz charakterystycznych elementów geomorfologii doliny, w szczególności - starorzeczy w różnych stadiach lądowienia; 6. zachowanie urozmaiconego krajobrazu doliny Warty wraz z unikatowymi panoramami widokowymi; 7. zachowanie elementów dziedzictwa kulturowego wraz z ich otoczeniem.
  • Nie

Nie

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór