Park krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Wiśnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy
  • 1997-06-03
  • 14230,7900

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 27/97 Wojewody Tarnowskiego z dnia 12 maja 1997 r. Dz. Urz. Województwa TarnowskiegoDz. Urz. Woj. Tarnowskiego Nr 6, poz. 41 z 1997 r.

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 8/05 Wojewody Małopolskiego z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie ochrony Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego.Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 309, poz. 22412005-06-09
2 Uchwała Nr XXXV/536/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie Wiśnicko – Lipnickiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 32062017-05-08

Położenie formy ochrony przyrody

  • małopolskie
  • brzeski, bocheński
  • Lipnica Murowana (wiejska), Nowy Wiśnicz (miejsko-wiejska), Iwkowa (wiejska)
  • Opis tekstowy przebiegu granicy Parku określa załącznik nr 1 do uchwały.

Ochrona

  • 1. ochrona wartości przyrodniczych: a) zachowanie różnych ekosystemów, bogactwa przyrody żywej, a w szczególności chronionych i rzadkich roślin, grzybów i zwierząt, b) zachowanie cennych form geologicznych oraz geomorfologicznych, a w szczególności obszarów źródliskowych oraz dolin potoków, c) zachowanie korytarzy ekologicznych, 2. ochrona wartości kulturowych i historycznych: a) zachowanie zabytkowych układów urbanistycznych oraz tradycyjnego krajobrazu wiejskiego, b) wspieranie działań zmierzających do zachowania zabytków architektury, c) wspieranie działań mających na celu zachowanie zwyczajów ludowych oraz rozwój rękodzielnictwa, 3. ochrona walorów krajobrazowych - zachowanie punktów i ciągów widokowych.
  • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XLI/630/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Wiśnicko – Lipnickiego Parku Krajobrazowego uwzględniającego zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Nowy Wiśnicz PLH120048 Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 61782017-10-062017-09-25

Zarządzanie

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego