Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Gryżyński Park Krajobrazowy
 • 1996-05-15
 • 3064,8000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Zielonogórskiego Nr 4 z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie utworzenia Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego Dz. Urz. Województwa ZielonogórskiegoDz.Urz.Woj. Zielonogórskiego Nr 6, poz. 611996-04-30

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENIE Nr 20 Wojewody Lubuskiego z dnia 15 listopada 2004 r. o zmianie rozporządzenia Nr 4 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 15 kwietnia 1996r. w sprawie utworzenia Gryżyńskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 91, poz. 13562004-11-19
2 UCHWAŁA NR XXII/192/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 21 marca 2012r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie utworzenia Gryżyńskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 7432012-03-27
3 UCHWAŁA NR XLIII/646/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie Gryżyńskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 8212018-03-30

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubuskie
 • krośnieński, zielonogórski, świebodziński
 • Czerwieńsk (miejsko-wiejska), Bytnica (wiejska), Skąpe (wiejska), Krosno Odrzańskie (miejsko-wiejska)
 • Niniejszy opis sporządzony jest w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków oraz leśnej mapy numerycznej1) . Umowny początek granicy Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego zaczyna się w powiecie krośnieńskim, gmina Krosno Odrzańskie, na północnym skraju drogi powiatowej nr 276 Krosno – Świebodzin w punkcie styku z granicą gminy Czerwieńsk, powiat zielonogórski. Stąd granica biegnie na południowy zachód, północnym skrajem drogi powiatowej nr 276 Krosno - Świebodzin do linii kolejowej Zielona Góra - Rzepin, a następnie skręca na północny zachód i biegnie północnym skrajem nasypu kolejowego do mostu kolejowego i dochodzi do prawego (zachodniego) brzegu rzeki Gryżyński Potok (Gryżynki), dalej biegnie w górę rzeki prawym brzegiem do punktu styku z działką nr 294/11. Tu granica skręca na północ, zachodnim skrajem działki nr 294/11 dochodząc ponownie do koryta rzeki Gryżyński Potok, skąd biegnie na północny zachód prawym (zachodnim) brzegiem rzeki do mostu żelaznego na rzece Gryżyński Potok. Tu granica skręca na zachód, północnym skrajem drogi (na odcinku 85 m) a następnie przecina działkę nr 279/16 i 933 (południowym skrajem oddz. 279 h oraz 280 a) oraz biegnie północnym skrajem działki nr 5/2 do drogi Szklarka Radnicka - Grabin. Dalej granica biegnie na północ, wzdłuż wschodniego skraju drogi Szklarka Radnicka - Grabin (działki nr 304, 116/2), początkowo pokrywając się z granicą między gminą Krosno Odrz. i Bytnica, a następnie na terenie gminy Bytnica do skrzyżowania z drogą Grabin -Bytnica we wsi Grabin. Stąd granica biegnie ok. 300 m na zachód wzdłuż północnego skraju drogi Grabin – Bytnica (działka nr 324), dalej skręca na północ i biegnie drogą leśną do wsi Gryżyna przecinając działkę nr 166/4 (zachodnia granica oddz. 166 k, g, d), a dalej zachodnią granicą działek nr 165/37, 134, 107/4, następnie przecinając działki nr 108/1, 92, 64 (zachodnią granicą oddz. 108 a, 92 c, b, 64 n, p, c, a), zachodnią granicą działki nr 41 i 19, przecinając działki nr 349, 348/1, 333 (zachodnią granicą oddz. 349 k, j, i, przecinając oddz. 348 g, zachodnią granica oddz. 348 f, d, b, przecinając oddz. 348 b, zachodnią granicą oddz. 333 n, m), zachodnią granicą działek nr 332/1, 136/10, 136/9, 136/7 do drogi Gryżyna -Bytnica (działka nr 189). Dalej granica biegnie wschodnim skrajem drogi na północny wschód, wzdłuż zachodniej granicy działek nr: 45/7, 45/6, 45/5, 190, 46/5, 46/4, 49, 192, 51/3, 51/2, 51/1, 55/1, 55/4, 545, 10/4 do granicy pomiędzy działkami nr 10/4 i 10/13 stąd dalej na wschód granicą działki nr 10/4 do drogi Gryżyna – Kosobudz (działka nr 183), dalej zachodnim skrajem tej drogi na południowy wschód do drogi Gryżyna - Węgrzynice. Dalej południowym skrajem drogi Gryżyna – Węgrzynice (działka nr 544 – gmina Bytnica i 233 gmina Skąpe) na wschód przekraczając granicę gminy Bytnica i Skąpe do skraju lasu. Dalej granica biegnie na południe, wzdłuż skraju lasu wschodnią granicą działki nr 269 i następnie drogą leśną przez działki nr 111/3, 119, 120, 134/4 (wschodnią granica oddz. 308 i, k, m, o, r, s, 386 c, 387 a, d, i, k, 392 c, f, h) do drogi Zawisze – Gryżyna. Tu granica skręca na południowy wschód i biegnie południowym skrajem drogi (działka nr 278) do granicy lasu, punktu styku z działką nr 6/1. Tu granica skręca na południowy zachód, biegnąc granicą lasu (zachodnią granicą działki nr 6/1), następnie wnika w las północną granicą działki nr 166, dalej drogą leśną przecina działkę nr 166 (przecina oddz. 336 a, b, zachodnim skrajem oddz. 336 d,) dochodząc do jej zachodniej granicy i biegnąc dalej jej granicą oraz granicą działki 193/1, dalej granica skręca lekko na południowy wschód przecinając działkę 193/1 (zachodnia granica oddz. 339 d) i dochodzi do drogi (działka nr 303). Następnie granica biegnie zachodnim skrajem drogi gruntowej (działka nr 303) na południowy wschód do drogi gruntowej Zawisze - Grabin (działka nr 302), dalej drogą leśną na południe przecinając działkę nr 161/2 (zachodnim skrajem oddz. 161A d) do granicy gmin Skąpe i Czerwieńsk oraz nadleśnictw Bytnica i Sulechów. Przekraczając granicę gminy Skąpe i Czerwieńsk dalej granica biegnie na południe wschodnią granicą działek nr 2/3, 9, 16 i 26, do punktu styku z terenami rolniczymi przy wsi Sycowice. Następnie granica skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowej granicy działek nr 26, 27, 28, 29/1, 4, 29/2. Tu granica skręca na południe i biegnie wschodnią granicą działek nr 49, 52/1, 52/2, 56/1 a następnie drogą leśną skręca na południowy wschód, przecinając działkę nr 55 (południowa krawędź oddz. 55 c oraz przecina oddz. 55 b) do drogi wojewódzkiej nr 276 Krosno Odrzańskie - Świebodzin. Dalej biegnie północnym skrajem tej drogi na południowy zachód, do granicy gminy Czerwieńsk, z gminą Krosno Odrzańskie, czyli umownego początku granicy Parku. 1) wg Planu urządzania lasu Nadleśnictwa Bytnica na lata 2017 -2026 oraz Planu urządzania lasu Nadleśnictwa Sulechów na lata 2010-2019

Położenie otuliny

 • 7911,2000
 • Niniejszy opis sporządzony jest w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków oraz leśnej mapy numerycznej1 . Umowny początek granicy otuliny Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego zaczyna się w powiecie krośnieńskim, gmina Bytnica na południowo zachodnim narożniku granicy Parku, miejscu styku gmin Krosno Odrzańskie i Bytnica, droga Szklarka Radnicka - Grabin (południowo wschodni narożnik działki nr 304). Granica przecina drogę Szklarka Radnicka - Grabin, biegnąc na zachód południową granicą działek nr 280/2, 281/1, 258/1, następnie skręca na północ, biegnąc zachodnią granicą działek nr 258/1 i 230. Tu skręca na wschód północną granicą działki nr 230 na odcinku ok 90 m, dalej biegnie na północ zachodnią granicą działek nr 196, 169, 138/2, 138/1, 111/1, 95, 67, a następnie prowadzi na wschód północną granicą działek nr 67 i 66, po czym skręca na północ biegnąc zachodnią granicą działek nr 43/7, 22/4, 352, 337. Dalej granica biegnie na wschód północną granicą działek nr 337, 336, 335, 334, po czym odbija na północ zachodnią granicą działek nr 315/2, 315/1, 287/2, 267/2, 267/1, 243 i dalej biegnie na wschód północną granicą działek nr 243, 242, 241/1, 240/1, 10/14, 9/3, 239/1, 238, skąd skręca na południe, wschodnią granicą działki nr 238. Następnie skręca na wschód wiodąc północną granicą działek nr 260, 259, 258/1, 257/1, 256/1 na terenie gminy Bytnica oraz 108/2, 107/18 na terenie gminy Skąpe, przecinając działkę nr 30/2 (południowy skraj oddz. 378 t), po czym granicą polno-leśną skręca na południe i dalej na zachód, wschodnią granicą działek nr 30/2 i 107/19 oraz południową granicą działek nr 107/19 i 108/3. Dalej granica biegnie na południe drogą - zachodnią granicą działki nr 235 oraz północną, wschodnią i południową granica działki nr 34/2, a po przekroczeniu drogi asfaltowej Węgrzynice - Bytnica biegnie drogą na południe wzdłuż wschodniej granicą działek nr 283/1, 22, 286. Następnie granica biegnie na wschód, południowym skrajem drogi (działki nr 310 i 311) dochodząc do drogi asfaltowej Węgrzynice - Zawisze skąd prowadzi zachodnim skrajem drogi (działki nr 274 i 275), w kierunku południowym dochodząc do granicy działki nr 190/2, gdzie skręca na wschód przechodząc przez drogę asfaltową, biegnąc północną krawędzią działki nr 190/2, a następnie skręca na południe, wschodnią granica działki nr 190/2, przechodzi przez drogę brukową Zawisze - Rokitnica, dalej biegnie na wschód południowym skrajem tej drogi (działka nr 300), następnie granica biegnie w kierunku ogólnie południowym, wschodnią granicą działki nr 15/1, południową granicą działek nr 15/1 i 206, po czym wschodnią granicą działek nr 12 i 225/1, a następnie południową granicą tej działki, a dalej wschodnią i południową granicą działki nr 250 docierając do drogi asfaltowej Podła Góra - Zawisze. Tu granica prowadzi na południowy wschód i biegnie północną granicą działek nr 87/7 i 51/3 dochodząc do szosy asfaltowej Podła Góra - Międzylesie (działka nr 75/1), którą przekracza i dalej biegnie na wschód północną granicą działek nr 58/1, 62/1, 63/1, 65/1, 36/1. Tutaj granica skręca na południe biegnąc drogą leśną przecinającą działki nr 36/1, 37, 38/4 (wschodni skraj oddz. 36 d, przecina oddz. 37 c, g, 38 b, c), następnie biegnie wschodnią granicą działek nr 38/3, 34/1, 39/1, 66/1, dochodząc do granicy między gminą Skąpe i Czerwieńsk. Granica biegnie dalej wschodnim skrajem działki nr 66/6 do drogi wojewódzkiej nr 276 Krosno Odrz. - Świebodzin i tu granica skręca na zachód, północnym skrajem tej drogi (działka nr 16/4), po czym skręca na południe i biegnie zachodnim skrajem drogi prowadzącej do Nietkowic (działki nr 15/1, 339, 26/2, 146, 148, 4). Przed Nietkowicami granica skręca na zachód przecinając działkę nr 210/3 (południową granicą oddz. 210 h, i), a następnie na południe wschodnią granicą działki nr 210/3 dochodząc do drogi gruntowej (działka nr 52), odbija na wschód południowym skrajem tej drogi, a następnie skręca na południe wschodnią granicą działki nr 58/2, po czym skręca na zachód południową granicą tej działki, dochodząc do drogi (działka nr 59), a następnie biegnie na południe wschodnią granicą działki nr 61, 63, 78, 542/3, 542/2, 539, przecinając drogę wojewódzką Krosno Odrzańskie - Sulechów i dalej na południe wschodnią granicą działek nr 505, 504, 512/2, 227/7, 498, 500, 501/2, 872/1, następnie przecinając skarpę kolejową linii Zielona Góra - Rzepin (działka nr 479/1), w dalszym ciągu biegnie na południe wschodnią i południową krawędzią działek nr 903/2, 900, 599/4, 630, 901/1, 633, 612, 634, 832, dochodząc do północnego brzegu Odry. Dalej granica biegnie na zachód północnym (prawym) brzegiem Odry do działki nr 315/1 w powiecie krośnieńskim, gmina Krosno Odrzańskie, tutaj granica skręca na północ zachodnią krawędzią działki nr 315/1 i wschód północną krawędzią działek nr 315/1, 314/1 oraz działki nr 313/2 już na terenie gminy Czerwieńsk, po czym skręca na północ i dalej na wschód zachodnią i północną granicą działki nr 306/1, która jest jednocześnie południowym skrajem drogi wojewódzkiej nr 276, dochodząc do prawego (zachodniego) brzegu rzeki Gryżynki i dalej biegnie już na terenie gminy Krosno Odrzańskie Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 5 – Poz. 821 w górę rzeki prawym brzegiem do punktu styku z granicą Parku za mostem kolejowym (koniec granicy otuliny Parku w powiecie krośnieńskim, gmina Krosno Odrzańskie).

Ochrona

 • Szczególnymi celami ochrony Parku są: 1) ochrona wartości przyrodniczych, w tym: a) zachowanie naturalnego systemu hydrologicznego; b) zachowanie siedlisk przyrodniczych i zbiorowisk roślinnych, w tym przede wszystkim muraw psammofilnych, łąk, torfowisk oraz łęgów nadrzecznych; c) zachowanie we właściwym stanie siedlisk przyrodniczych i zbiorowisk roślinnych, w tym szczególnie rzadkich i zagrożonych oraz objętych ochroną prawną; d) zachowanie charakterystycznych struktur geologicznych i geomorfologicznych; 2) ochrona wartości historycznych i kulturowych, w tym: a) zachowanie obiektów zabytkowych i miejsc o istotnym znaczeniu historycznym i zabytkowym; b) zachowanie wartości kulturowych jednostek osadniczych, zwłaszcza starego budownictwa o cechach regionalnych; c) zachowanie ochrona i utrwalanie tożsamości kulturowej na obszarze Parku; 3) ochrona wartości krajobrazowych, w tym: a) zachowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej Parku, zapewniającej rozmieszczenie funkcji obszaru w sposób nie powodujący obniżenia lub utraty wartości przyrodniczych i krajobrazowych oraz nie kolidujący wzajemnie ze sobą; b) zachowanie tradycyjnych układów zabudowy wiejskiej; c) zachowanie zróżnicowanej rzeźby terenu atrakcyjnej dla ekspozycji krajobrazu: jeziorno-leśnego, jeziorno-rolniczego i rzeczno-rolniczo-leśnego; d) zachowanie mozaiki krajobrazowej jeziora, lasy, pola, łąki, doliny rzeczne.
 • Nie

Nie

Zarządzanie

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego