Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Sulejowski Park Krajobrazowy
 • 1994-08-20
 • 17026,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 3/94 Wojewody Piotrkowskiego z dnia 21 lipca 1994 r. w sprawie utworzenia Sulejowskiego Parku Krajobrazowego Dziennik Urzędowy Województwa PiotrkowskiegoDz. Urz. Woj. Piotrkowskiego Nr 22, poz. 136 z dnia 5 sierpnia 1994 r.

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 24/2006 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 248, poz. 1910 z dnia 14 lipca 2006 r.2006-07-03
2 WYROK NR SYGN AKT II SA/ŁD 267/15 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W ŁODZI W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2015 r. (Łódź, dnia 7 września 2015 r.)Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 34672015-09-07
3 Uchwała nr XLVII/614/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie Sulejowskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 13422018-03-20

Położenie formy ochrony przyrody

 • łódzkie
 • opoczyński, piotrkowski, tomaszowski, Piotrków Trybunalski
 • Sulejów (miejsko-wiejska), Aleksandrów (wiejska), Piotrków Trybunalski (miejska), Mniszków (wiejska), Ręczno (wiejska), Wolbórz (miejsko-wiejska), Tomaszów Mazowiecki (wiejska)
 • Opis granicy Parku oraz jego otuliny w postaci graficznej przedstawia załącznik nr 1 , natomiast wykaz współrzędnych punktów załamania granicy określa załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVII/614/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego.

Położenie otuliny

 • 36411,0000
 • Opis granicy Parku oraz jego otuliny w postaci graficznej przedstawia załącznik nr 1 , natomiast wykaz współrzędnych punktów załamania granicy określa załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVII/614/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego.

Ochrona

 • 1) dla ochrony przyrody nieożywionej: a) zachowanie i przywracanie wysokich walorów przyrodniczych dolinom rzecznym, b) ochrona krawędzi dolin rzecznych: Pilicy w Barkowicach Mokrych, Sulejowie, pod Szarbskiem, Luciąży oraz skarp doliny rzeki Czarnej Malenieckiej koło Taraski i stoków doliny Radońki, c) zachowanie i ochrona obszarów stanowiących świadectwo współczesnych procesów geomorfologicznych takich jak parowy, wąwozy itp.; 2) dla ochrony ekosystemów leśnych a) utrzymanie i odtwarzanie unikatowych zbiorowisk lasów nadrzecznych: łęgów, olsów oraz zbiorowisk zaroślowych tj. wiklin nadrzecznych i łozowisk, jako rzadkich składników szaty leśnej, b) ochrona lasów puszczańskich będących pozostałościami Puszczy Pilickiej, c) ochrona lasów typowych dla dorzecza Pilicy, tj. pogranicza niżu i wyżyn polskich, zwłaszcza lasów z udziałem jodły pospolitej, lipy drobnolistnej, dębu bezszypułkowego, jawora i wiązu szypułkowego, d) ochrona rzadkich w Polsce zbiorowisk dąbrowy świetlistej, łęgów z jesionem oraz borów bagiennych; 3) dla ochrony ekosystemów nieleśnych: a) zachowanie rzadkich i ginących fitocenoz łąk trzęślicowych, b) zachowanie fragmentów półnaturalnych łąk z cennymi zbiorowiskami roślinności łąkowo-bagiennej, c) zachowanie zbiorowisk łąk świeżych, d) zachowanie i ochrona rzadkich i zagrożonych fitocenoz muraw napiaskowych i kserotermicznych; 4) dla ochrony ekosystemów wodnych i torfowiskowych: a) utrzymanie naturalnych układów hydrologicznych w dorzeczu Pilicy, tj. ochrona starorzeczy, obszarów mokradłowych, b) zachowanie i ochrona torfowisk, w tym zespołów typowych dla torfowisk wysokich i przejściowych, c) ochrona ekosystemów dolin rzecznych przed zmianą warunków wodnych i zanieczyszczeniem, d) utrzymanie połączeń starorzeczy z rzeką Pilicą, e) ochrona źródeł, bagien, torfowisk przed zmianą warunków wodnych; 5) dla ochrony roślin i zwierząt oraz ich siedlisk: a) utrzymanie różnorodności gatunkowej i szczególna ochrona roślin zagrożonych wyginięciem i objętych ochroną prawną, b) utrzymanie różnorodności gatunkowej zwierząt lądowych i wodnych oraz szczególna ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem i objętych ochroną prawną, c) utrzymanie stanu zwierząt łownych w ilości odpowiadającej pojemności ekologicznej łowiska, d) zapewnienie warunków dla prawidłowego funkcjonowania organizmów gatunków cennych przyrodniczo, chronionych, rzadkich i zagrożonych oraz zabezpieczenie warunków do życia i rozwoju ginących taksonów, e) ochrona siedlisk i odpowiadających im zbiorowisk, w szczególności: zbiorowiska dolin rzecznych (łęgi, olsy, wikliny nadrzeczne, zarośla łozowe), torfowiska, łąki trzęślicowe, łąki wilgotne, łąki świeże, murawy napiaskowe, murawy kserotermiczne, murawy bliźniczkowe, grądy, bory bagienne, bory chrobotkowe, dąbrowy świetliste, jedlina świętokrzyska, f) zachowanie i ochrona tradycyjnych odmian roślin uprawnych, w szczególności drzew owocowych; 6) dla ochrony walorów krajobrazowych i kulturowych: a) ochrona terenów o wybitnych walorach krajobrazowych, w szczególności krajobrazów rzecznych środkowego odcinka Pilicy, Czarnej Malenieckiej, ujściowego odcinka Luciąży, b) ochrona rolniczych krajobrazów otwartych, tj. pól uprawnych z tradycyjnym układem miedz, łąk, pastwisk, zarośli i zadrzewień śródpolnych, c) ochrona historycznego krajobrazu kulturowego o unikatowych wartościach wokół średniowiecznego Opactwa Cystersów w Sulejowie, d) ochrona zabytków kultury materialnej, w tym charakterystycznych kapliczek, krzyży przydrożnych, stanowiących osobliwość Nadpilicza, miejsc pamięci narodowej, śladów historii regionu, e) zachowanie charakterystycznych cech tradycyjnej architektury wiejskiej, lokalnych tradycji i zachowanych elementów kultury niematerialnej, f) ochrona historycznych układów przestrzennych, g) ochrona istniejących stanowisk archeologicznych, miejsc koncentracji oraz potencjalnego występowania stanowisk archeologicznych, h) kształtowanie harmonijnego krajobrazu współczesnego, i) ochrona przed eksploatacją surowców naturalnych; 7) dla ochrony walorów rekreacyjnych: a) ochrona najatrakcyjniejszych terenów turystycznych przed niewłaściwym zagospodarowaniem (obszary leśne, obrzeża Zbiornika Sulejowskiego, dolina Pilicy), b) rozwój pożądanych form rekreacji – turystyki kwalifikowanej.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 29/2006 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Sulejowskiego Parku Krajobrazowego.Dz. Urz. Woj. ŁódzkiegoDz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 380 poz. 2946 z dnia 13 listopada 2006 r.2006-11-132026-12-31

Zarządzanie

Zarząd Województwa Łódzkiego.