Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Orlich Gniazd
 • 1980-06-20
 • 60807,2000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała nr III/11/80 Woj. Rady Narodowej w Katowicach z 20 czerwca 1980 r. w sprawie utworzenia Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych w granicach województwa katowickiegoDziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w KatowicachDz. Urz. WRN nr 3 poz. 16
2 Uchwała Nr XVI/70/82 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Częstochowie z dnia 17 czerwca 1982 r. w sprawie utworzenia Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych w granicach województwa częstochowskiegoDz. Urz. WRN w CzęstochowieDz. Urz. WRN w Częstochowie Nr 2 poz. 17

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie 17/95 Wojewody Katowickiego z 1 lutego 1995 r. w sprawie ochrony krajobrazu jurajskiego na terenie województwa katowickiego Dz. Urz. Województwa KatowickiegoDz. Urz. Woj. Katowickiego Nr 3 poz. 301995-02-28
2 Rozporządzenie nr 15/98 Wojewody Częstochowskiego z dnia 22 czerwca 1998 roku w sprawie ochrony Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych w województwie częstochowskim.Dziennik Urzędowy Województwa CzęstochowskiegoDz. Urz. Woj. Częstochowskiego nr 10 poz. 741998-06-29
3 Rozporządzenie Nr 81/05 Wojewody Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Orlich GniazdDz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 50, poz. 2812006-01-26
4 Rozporządzenie Nr 18/06 Wojewody Śląskiego z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd Dz. Urz. Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 51, poz. 14232006-04-27
5 Rozporządzenie Nr 13/07 Wojewody Śląskiego z dnia 29 marca 2007 r.Dz. Urz. Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 58, poz. 12532007-04-04
6 Rozporządzenie Nr 12/08 Wojewody Małopolskiego z dnia 2 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 263, poz. 16362008-04-25

Położenie formy ochrony przyrody

 • małopolskie, śląskie
 • olkuski, zawierciański, myszkowski, Częstochowa, częstochowski, Dąbrowa Górnicza
 • Żarki (miejsko-wiejska), Zawiercie (miejska), Łazy (miejsko-wiejska), Ogrodzieniec (miejsko-wiejska), Janów (wiejska), Żarnowiec (wiejska), Trzyciąż (wiejska), Klucze (wiejska), Włodowice (wiejska), Pilica (miejsko-wiejska), Częstochowa (miejska), Olsztyn (wiejska), Wolbrom (miejsko-wiejska), Niegowa (wiejska), Dąbrowa Górnicza (miejska), Poczesna (wiejska), Olkusz (miejsko-wiejska), Kroczyce (wiejska), Mstów (wiejska)
 • Park Krajobrazowy Orlich Gniazd obejmuje obszar o pow. 479,65 km2 położony w gminach Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Janów, Kroczyce, Łazy, Mstów, Niegowa, Ogrodzieniec, Olsztyn, Pilica, Poczesna, Włodowice, Zawiercie, Żarki, Żarnowiec w województwie śląskim. Na terenie województwa małopolskiego Park obejmuje obszar 12.842,2 ha, położony w części gmin: Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbrom. Opis granic Parku i otuliny określa załącznik Nr 1 do rozporządzenia.

Położenie otuliny

 • 58751,9000
 • Zgodnie z rozporządzeniem nr 15/98 Wojewody Częstochowskiego z dnia 22 czerwca 1998 r. otulina parku w województwie śląskim (częstochowskim) wynosi 400 km2. Na terenie województwa małopolskiego otulina Parku obejmuje obszar 18751,9 ha, położony w części gmin: Bolesław, Klucze, Olkusz, Sułoszowa, Trzyciąż i Wolbrom. Opis granic Parku i otuliny określa załącznik Nr 1 do rozporządzenia.

Ochrona

 • § 2. Ustala się następujące szczególne cele ochrony Parku: 1) ochrona wartości przyrodniczych: a) zachowanie charakterystycznych elementów przyrody nieożywionej, b) ochrona naturalnej różnorodności florystycznej i faunistycznej, c) zachowanie naturalnych i półnaturalnych zbiorowisk roślinnych, ze szczególnym uwzględnieniem roślinności kserotermicznej, torfowiskowej oraz wilgotnych łąk, d) zachowanie korytarzy ekologicznych; 2) ochrona wartości historycznych i kulturowych: a) ochrona tradycyjnych form zabudowy i zespołów wiejskich oraz podmiejskich, b) współdziałanie w zakresie ochrony obiektów zabytkowych i ich otoczenia; 3) ochrona walorów krajobrazowych: a) zachowanie otwartych terenów krajobrazów jurajskich, b) ochrona przed przekształceniem terenów wyróżniających się walorami estetyczno-widokowymi; 4) społeczne cele ochrony: a) racjonalna gospodarka przestrzenią, hamowanie presji urbanizacyjnej, b) promowanie i rozwijanie funkcji zgodnych z uwarunkowaniami środowiska, w tym szczególnie turystyki, wypoczynku i edukacji.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 UCHWAŁA NR IV/48/2/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”Dz. Urz. Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 17632014-03-252034-03-24

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór