Park krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
  • 1993-06-08
  • 25045,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 120 Wojewody Olsztyńskiego i Wojewody Elbląskiego z dnia 17 maja 1993 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego.Dz. Urz. Województwa OlsztyńskiegoDz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr 19 poz. 2261993-05-24
2 Rozporządzenie Nr 8/93 Wojewody Elbląskiego z dnia 18 maja 1993 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego Dz. Urz. Woj. ElbląskiegoDz. Urz. Woj. Elbląskiego Nr 10, poz. 77 z 1993 r.

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENIE Nr 37 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego w części dotyczącej województwa warmińsko-mazurskiego.Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 140, poz. 16492005-10-05
2 Rozporządzenie Nr 60/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Pojezierza IławskiegoDz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 58, poz. 11972006-06-01
3 ROZPORZĄDZENIE Nr 35 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego w części dotyczącej województwa warmińsko-mazurskiego.Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 86, poz. 14722006-06-29

Położenie formy ochrony przyrody

  • pomorskie, warmińsko-mazurskie
  • iławski, sztumski
  • Susz (miejsko-wiejska), Zalewo (miejsko-wiejska), Iława (miejska), Iława (wiejska), Stary Dzierzgoń (wiejska)
  • Na obszarze woj. pomorskiego granica Parku prowadzi od granicy województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego (przylegającej do gminy Zalewo) wzdłuż skraju lasu w kierunku zachodnim, po granicy oddziałów leśnych nr 98, 116 (z wyłączeniem wydzielenia 116g,f,d), skręca na południowy zachód wzdłuż brzegu jeziora Mołtawa i prowadzi wzdłuż brzegu tego jeziora przy oddziałach117, 118, 119, 134, 133A, 133 (Nadleśnictwo Susz, Obręb Stary Dzierzgoń, 1995). Następnie biegnie znowu skrajem lasu w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż granicy oddziałów leśnych nr 133, 133A, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, wzdłuż północnej granicy wydzieleń 143 x, t, s, r, dalej skrajem lasu granicą oddziału 144 (Nadleśnictwo Susz, Obręb Stary Dzierzgoń, 1995). Dochodzi do oddziału nr 148 i prowadzi skrajem lasu wzdłuż północnej granicy wydzielenia 148 a oraz wydzieleń 153 a, 158 a, następnie północno-zachodnim skrajem wydzielenia 159 l, 160 j, po czym skręca w kierunku południowo-wschodnim i prowadzi wzdłuż linii oddziałowej pomiędzy oddziałami leśnymi nr 160 i 161, 161 i 157A, 161A i 157A, 161A i 190, 161A i 191 (Nadleśnictwo Susz, Obręb Stary Dzierzgoń, 1995), dochodząc do granicy województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego (przylegającej do gminy Susz) i dalej prowadzi w kierunku wschodnim tą granicą dochodząc do punktu, skąd rozpoczęto opis.

Położenie otuliny

  • 18038,0000

Ochrona

  • Ustala się następujące szczególne cele ochrony Parku dotyczące ochrony: 1) wartości przyrodniczych: a) kształtowanie mozaiki krajobrazu rolniczego z licznymi zakrzaczeniami, zadrzewieniami i zabagnieniami, b) zachowanie pozostałości dużych kompleksów leśnych, bogactwa szaty roślinnej obejmującej liczną grupę chronionych i rzadkich gatunków roślin i zbiorowisk roślinnych, c) renaturalizacjia terenów zabagnionych i brzegów jezior; 2) wartości historycznych i kulturowych: a) zachowanie swoistego charakteru zabudowy wiejskiej, b) zachowanie tradycyjnej funkcji wsi oraz rozwój rękodzielnictwa ludowego; 3) walorów krajobrazowych, a) zachowanie w niewielkim stopniu przekształconego krajobrazu rolniczego.
  • Nie

Nie

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór