Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy
 • 1991-11-13
 • 23982,9100

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 27 Wojewody Gorzowskiego z dnia 23 października 1991 r. w sprawie utworzenia Barlinecko-Gorzowskiego Parku KrajobrazoweDziennik Urzędowy Województwa GorzowskiegoDz. Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 14 poz. 87

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 6 Wojewody Gorzowskiego z dnia 18 lipca 1996 r., w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 27 Wojewody Gorzowskiego z dnia 23 października 1991r. w sprawie utworzenia Barlinecko - Gorzowskiego Parku Krajobrazowego oraz zatwierdzenia Planu Ochrony Barlinecko - Gorzowskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Woj. GorzowskiegoDz. Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 7, poz. 61 z 1996 r.
2 Rozporządzenie Nr 15 Wojewody Lubuskiego z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie Barlinecko - Gorzowskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 14, poz. 3392006-03-07
3 Rozporządzenie Nr 107/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 89, poz. 16352006-08-04
4 Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 października 2006 r. o sprostowaniu błędu.Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 109, poz. 21232006-11-20

Położenie formy ochrony przyrody

 • zachodniopomorskie, lubuskie
 • choszczeński, myśliborski, strzelecko-drezdenecki, gorzowski
 • Barlinek (miejsko-wiejska), Strzelce Krajeńskie (miejsko-wiejska), Nowogródek Pomorski (wiejska), Pełczyce (miejsko-wiejska), Kłodawa (wiejska)
 • Przebieg granic Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny na terenie województwa zachodniopomorskiego Park obejmuje obszary leśne Nadleśnictw Barlinek, Choszczno, część gruntów rolnych gmin: Barlinek, Nowogródek Pomorski, Pełczyce. Granica BGPK przebiega wzdłuż dróg publicznych, oddziałów leśnych oraz innych czytelnych w terenie linii takich jak rowy, czy szpalery drzew. Od północy granica Parku rozpoczyna swój bieg od punktu granicznego trzech powiatów: myśliborskiego, stargardzkiego i pyrzyckiego, usytuowanego na drodze państwowej Laskówko - Wołdowo. Od niego wiedzie wzdłuż rzeki Płoni, by skręcić na pomocny wschód przy oddziale leśnym 4A [457] po jego północnej granicy dociera do drogi między oddziałami 4A [457] i 3A [456], którą skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż rowu melioracyjnego do przepustu pod drogą Jagów - Laskówko. Następnie drogą gruntową na południe, a następnie na wschód wzdłuż rowu melioracyjnego do oddziału leśnego 61 [538]. Po jego północnych i wschodnich granicach, dalej wzdłuż wschodnich granic oddziałów 62 [538] 63 [539], 64 [540], 669, 668, 667, 666, 671, 672, 678, 686, 693, 698, 705, 708, kontynuuje wzdłuż wschodnich i południowych granic oddziału 712, 713, 715 [część 713 i 1716], 1716 w nim przecina drogę wojewódzką nr 156 Barlinek - Strzelce Krajeńskie i dochodzi do drogi wojewódzkiej Barlinek - Moczydło. Następnie granica dociera do północno-zachodniego skraju oddziału 62, skręca na wschód, wiedzie po granicy użytków rolnych wsi Krzynka i oddziałów 62, 61, 87, 120, 119, dalej drogą krajową Barlinek - Strzelce Krajeńskie po północnej granicy oddziału nr 148 Nadleśnictwa Barlinek. Dalej granica Parku przecina granicę województwa, która dzieli BGPK na dwie części: północną - zachodniopomorską i południową - lubuską. Na obszar województwa zachodniopomorskiego granica Parku wkracza ponownie przy południowo - wschodnim skraju oddziału 579 Nadleśnictwa Barlinek, wiedzie na północny zachód zachodnim skrajem oddziałów 579 i 530 na którego północno - zachodnim skraju skręca na północny wschód i dalej po północnej granicy oddziałów 530, 529, 528, 527, 526, 525, 524, 523, 522, 521, 520, 519, gdzie przekracza drogę nr 151 Gorzów Wlkp. - Barlinek, kontynuuje po północnym skraju oddziału 518. Na jego północno - wschodnim krańcu skręca na północ po zachodniej granicy oddz. 469 i dochodzi do granicy gruntów wsi Łubianka. Dalej biegnie wzdłuż ich granicy z oddz. 469, 468, 419, 366 mijając wieś Łubianka od wschodu. Następnie ku północy, zachodnią granicą oddziałów 319, 274 do drogi krajowej nr 151 Gorzów Wlkp. - Barlinek, którą biegnie (po jej zachodnim skraju działki geodezyjnej) przez oddz. 274, 228, 227, 195, 194, 166 i kontynuuje wzdłuż zachodniej granicy oddziałów 165, 135, 101, 74, 49, i dalej zachodnim skrajem działki geodezyjnej drogi nr 151 Gorzów - Barlinek przez grunty wsi Moczkowo aż do granicy obrębów geodezyjnych Moczkowo i miasta Barlinek. Po granicy obrębu geodezyjnego Moczkowo granica Parku skręca na wschód, a następnie północ i biegnie wschodnim skrajem zabudowy miasta Barlinek, przecinając ulicę Strzelecką przy skraju jeziora Barlineckiego. Dalej wiedzie skrajem terenów zabudowanych i lasów komunalnych, następnie po rozgraniczeniu terenów szpitala, a oddziałów leśnych nr 1707 dochodzi do drogi krajowej Barlinek - Pełczyce, wiedzie nią do nieczynnej linii kolejowej Choszczno - Myślibórz. Tam skręca wzdłuż torów na zachód by powyżej stacji kolejowej Barlinek, skręcić ulicą na północny zachód po granicy kompleksów leśnych 1696, 1697, 1691, 1685, 1683,1677 włączając je do Parku. W miejscu, w którym oddz. 1677 dociera do drogi Osina - Janowo, granica biegnie drogą. Za wsią Janowo wiedzie po granicy oddziałów leśnych 660 [554] i od 70 do 51 [550, 551, 552, 553, 549, 547, 546, 545] włączając je do parku. Przy oddz. 51 [545] granica biegnie drogą gruntową do wsi Laskówko, a za nią drogą państwową Laskówko - Wołdowo, do punktu wyjścia. Wszystkie podane w tekście numery oddziałów leśnych, są zgodne z oznaczeniami widniejącymi na mapie topograficznej (GUGiK w skali 1:50.000 z roku 2000, wydanie pierwsze), będącej integralną częścią rozporządzenia oraz z oznaczeniami oddziałów na mapach leśnych Nadleśnictw Barlinek i Choszczno. W nawiasach kwadratowych podano obowiązujący w danym Nadleśnictwie numer porządkowy. Opis granic Barlinecko - Gorzowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Województwa Lubuskiego Park obejmuje obszary leśne Nadleśnictw Kłodawa, Barlinek, Strzelce Krajeńskie, Choszczno, część gruntów rolnych gmin: Barlinek, Kłodawa, Nowogródek Pomorski, Pełczyce i Strzelce Krajeńskie. Granica BGPK przebiega wzdłuż dróg publicznych, oddziałów leśnych oraz innych czytelnych w terenie linii takich jak rowy, czy szpalery drzew. W województwie lubuskim granica Parku rozpoczyna się w północnym krańcu oddziału Nr 27 Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie, na drodze Barlinek - Strzelce Krajeńskie. Następnie biegnie północną granicą oddz. 27 i 31 po czym przecinając oddz. 30, 29, 36, 35, 44, 43, 42 dochodzi do północno-wschodniego krańca oddz. 52 [51], gdzie skręca na południe po wschodnich granicach oddz. 52 [51] i 69. Tam skręca na wschód, zaliczając do Parku oddz. 87, 86, 85, 84, 100, 99, 98, 97, 96, przecina oddział 79 docierając do gruntów wsi Buszów. Dalej biegnie północnymi granicami oddz. 95, 94 i dochodzi do drogi brukowej, nim wiedzie na południe do skrzyżowania z drogami gruntowymi i międzyoddziałowymi w oddz. 111, następnie kieruje się na południe wschodnim skrajem oddz. 127, 143, 155, północną granicą oddz. 171, okrąża oddz. 169 [170] i 168 [169] od zachodu, północy i wschodu. Dalej wiedzie na południe, wschodnim skrajem oddz. 202, 213, dochodzi do południowo - wschodniego krańca oddz. 223, gdzie skręca na południowy zachód i dalej biegnie oddz. 223, 224 oraz wschodnim skrajem oddz. 235 wyłączając z Parku oddz. 234. Następnie skręca na południe wiodąc wschodnią granicą oddz. 243, 262, 279 i dociera do gruntów wsi Przyłęg. Tam zmienia kierunek na zachodni i podąża drogą asfaltową poprzez oddz. 280, 248, aby w nim, skręcić w drogę gruntową, prowadzącą na zachód poprzez oddz. 248 i 249 do jego zachodniego krańca, do granicy Nadleśnictw Strzelce Krajeńskie i Kłodawa. Następnie granica kontynuuje swój bieg po drodze gruntowej między oddz. Nadleśnictwa Kłodawa nr 390 [524], 391 [525], 392 [526], 359 [503], 360 [504], 361 [505] wychodząc na drogę asfaltową Zdroisko - Rybakowo, którą podąża na północny zachód do skrzyżowania w oddz. 188 [380] (omijając wieś Rybakowo). Wchodzi w drogę między oddz. 188 [380] i 187 [379]. Przy północnym skraju oddz. 188 [380] skręca na północy zachód, gdzie południowym skrajem oddz. 248, 249, 250, 251 dociera do brzegu jeziora Mrowinko, przecina przesmyk między jeziorami Mrowinko i Mrowinko Małe, dochodzi do drogi gruntowej w oddz. 253, którą wiedzie na północny zachód do północnej granicy oddz. 254. Tam skręca na zachód pozostawiając w Parku oddz. 207, 208, 209, 210, 211. Przy południowo - zachodnim skraju oddz. 211 zmienia kierunek na północny, aby przy północno - zachodnim skraju skręcić na zachód i dalej na północ włączając oddz. 159 i część oddz. 160 do Parku. Następnie dochodzi do drogi asfaltowej Łośno - Lubociesz (Lipy), wiodąc nią na północ do skrzyżowania, gdzie skręca na zachód, przecinając oddział 161. Przy jego zachodnim krańcu skręca na południe, biegnie skrajem lasu i gruntów wsi Łośno do oddz. 214, jego południową granicą i granicą oddz. 215. Dalej wchodzi na drogę gruntową przecinającą oddz. 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272 (w nim przecina drogę wojewódzką Nr 155 Gorzów Wlkp. - Barlinek), 273, 274, 275. W oddz. 313 przechodzi przez osadę leśną Zamoksze i dalej drogą na zachód poprzez oddz. 314, 315, 277, 278, 279 do 280, gdzie dochodzi do drogi brukowej Mironice - Parzeńsko. Przemieszcza się nią na północny zachód, w oddz. 230 skręca w prawo w drogę gruntową, która dochodzi do drogi oddziałowej między oddz. 181 i 180. Dalej biegnie na północ po zachodniej granicy oddz. 180, 128, 88, 38 Nadleśnictwa Kłodawa. Na północno - zachodnim krańcu oddz. 38 granica Parku dociera do granicy województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego, opuszczając województwo lubuskie. Wszystkie podane w tekście numery oddziałów leśnych są zgodne z oznaczeniami na mapie topograficznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w skali 1:50.000 z roku 2000, wydanie pierwsze, oraz z oznaczeniami oddziałów na mapach leśnych Nadleśnictw Kłodawa i Strzelce Krajeńskie. W nawiasach kwadratowych podano obowiązujący w danym Nadleśnictwie numer porządkowy.

Położenie otuliny

 • 31768,1900
 • Przebieg granic Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny na terenie województwa zachodniopomorskiego Od północy granica otuliny rozpoczyna swój bieg od punktu granicznego trzech powiatów myśliborskiego, stargardzkiego i pyrzyckiego, usytuowanego na drodze państwowej Laskówko - Wołdowo. Od niego wiedzie wzdłuż rzeki Płoni, by skręcić na pomocny wschód przy oddziale leśnym 4A [457] po jego północno - zachodniej granicy oraz północnych granicach oddziałów leśnych 3A [456], 2A [455], 1A [454], 9A [463] dochodzi do jego północno - wschodniego krańca, gdzie skręca na południe w drogę gruntową Warszyn - Jagów po wschodnich granicach oddz. 9A [463], dalej przecina oddz. 17A [471] i opuszcza kompleks leśny prowadząc drogą gruntową aż do wsi Jagów. W niej granica otuliny wiedzie drogą asfaltową do wsi Chrapowo, przecina ją kierując się na południe najpierw drogą utwardzoną, a następnie gruntową do zabudowań wsi Łyskowo, gdzie przecinając drogę krajową Barlinek - Pełczyce, dochodzi do linii kolejowej Myślibórz - Choszczno. Skręca na południowy - zachód i wzdłuż torów podąża na południe granicą powiatu myśliborskiego i choszczeńskiego, między gruntami wsi Płonno i Sarnik do kompleksu leśnego Nadleśnictwa Barlinek. W nim biegnie wschodnią granicą oddz. 121 [722] i 131 [729]. W oddziale 135 [736 c, d, f, g, h, i] skręca drogą gruntową (po granicy powiatu myśliborskiego i choszczeńskiego) na południowy wschód, a następnie na południowy zachód. Tam opuszcza kompleks leśny i wiedzie na południe, granicą gruntów wsi Płonno i Niesporowice do wschodniej granicy oddziału 145 [745]. Nią do południowo - wschodniego krańca oddziału 145 [745], gdzie skręca na wschód i prowadzi po północnych granicach oddz. 168 [768], 167 [767], 166 [766] do skraju lasu. Dalej północną granicą oddziałów 165 [765], 164 [764], 163 [763], 162 [762], 161 [761] do drogi gruntowej do wsi Niesporowice. Następnie wzdłuż niej na północ do drogi o nawierzchni utwardzonej, po której skręca na wschód, dochodząc do granicy lasu w oddziale leśnym nr 158 [758]. Kontynuuje północną granicą oddz. 158 [758], 157 [757], skręca w las i prowadzi północną granicą oddz. 157 [757], 156 [756], 155 [755], 154 [754], 153 [753], 152 [752]. Od północno - wschodniego skraju oddziału 152 [752] granica otuliny podąża w kierunku wschodnim, a następnie południowym wzdłuż zadrzewień śródpolnych na gruntach wsi Niesporowice i Żabikowo. Dociera do wschodniego skraju oddziału leśnego nr 2 Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie, gdzie spotyka się z granicą województwa. Dzieli ona otulinę BGPK na część północną - zachodniopomorską i południową - lubuską. Na obszar województwa zachodniopomorskiego granica Otuliny wkracza ponownie przy południowo - zachodnim skraju oddziału 592 Nadleśnictwa Barlinek. Biegnie na północny zachód, zachodnim skrajem oddziałów 592, 544, 495. Na krańcu ostatniego wymienionego oddziału zmienia kierunek na północno - wschodni, podążając północną granicą oddz. 495, 494, 493, 492, 491. Znowu zmienia kierunek na północno - zachodni, biegnąc zachodnią granicą oddziałów 440, 390, 343, 297, 248 do granicy gruntów wsi Golin. Dalej podąża po granicach oddz. 248 i 209 do drogi asfaltowej Trzcinna - Karsko, nią i północnym skrajem oddz. 208, 207 dociera do drogi gruntowej, wiodącej na północ przez grunty wsi Karsko. Dociera do skrzyżowania z drogą asfaltową Nowogródek Pomorski - Karsko, przecina ją i kieruje się na północny zachód drogą asfaltową wzdłuż zabudowań osady Karlin. Na skrzyżowaniu z drogą asfaltową Nowogródek Pomorski - Kinice skręca w nią na północny wschód, aby następnie skręcić w drogę między oddziałami 252 [204] i 251 [203] wiodącą na północ, włącza do otuliny oddziały 251 [203] i 248 [187]. Następnie granica osiąga skraj gruntów wsi Rokitno, skręca na wschód i wzdłuż rowów melioracyjnych klucząc na północ i wschód dociera do oddz. 35 Nadleśnictwa Barlinek. Tam wchodzi na drogę gruntową Rokito - Rychnów włączając do otuliny oddziały 35, 34, 33, 32 i dalej polną drogą dociera do zabudowań wsi Rychnów. Przy nich skręca w drogę polną na południe, zachód, znowu na południe i zachód, by wyjść na drogę gruntową Rychnów - Więcław, a nią podążać na południowy zachód w kierunku osady Więcław do granicy kompleksu leśnego. Po skraju oddziałów 78, 54, 53, 52, 50 wiedzie do utwardzonej drogi Brunki - Dzikowo, którą przemieszcza się na pomoc. Osiąga drogę asfaltową Rychnów - Barlinek, przekracza ją i dalej idąc na północny zachód drogą gruntową wśród pól oraz wschodnim skrajem oddziałów leśnych 24, 21, 19, dociera do nieczynnej linii kolejowej Myślibórz - Barlinek. Następnie skręca na wschód wzdłuż toru, później na północ, mijając zabudowania wsi Dzikowo wraz z przyległymi gruntami rolnymi, dochodzi do drogi Dzikowo - Strapię. Biegnie nią na północny wschód aż do rozwidlenia na łuku jezdni, gdzie wkracza w śródpolną drogę gruntową wzdłuż rynny jezior Nierybno i Mostkowo. Dociera do drogi asfaltowej Jesionowo - Barlinek. Od tego miejsca granica otuliny pokrywa się z granicą powiatu myśliborskiego i pyrzyckiego, wiodąc polami do drogi Wołdowo - Laskówko, czyli do punktu wyjścia. Wszystkie podane w tekście numery oddziałów leśnych, są zgodne z oznaczeniami widniejącymi na mapie topograficznej (GUGiK w skali 1:50.000 z roku 2000, wydanie pierwsze), będącej integralną częścią rozporządzenia oraz z oznaczeniami oddziałów na mapach leśnych Nadleśnictw Barlinek i Choszczno. W nawiasach kwadratowych podano obowiązujący w danym Nadleśnictwie numer porządkowy. Opis granic otuliny Barlinecko - Gorzowskiego Parku Krajobrazowego na terenie województwa lubuskiego: Na obszarze województwa lubuskiego granica otuliny rozpoczyna swój bieg od zachodniego krańca oddz. leśnego Nr 2 Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie, skąd wiedzie drogą gruntową na południe, a od osady Śródlesie drogą utwardzoną. Dociera do drogi asfaltowej Barlinek - Strzelce Krajeńskie, przy zachodnich zabudowaniach wsi Buszów. Tam skręca na północny wschód, a następnie południowy wschód obejmując zabudowania wsi wraz z ogrodami, aby dotrzeć do drogi asfaltowej Barlinek - Strzelce Krajeńskie, którą biegnie dalej na południowy wschód do granicy gruntów wsi Wielisławice. Skręca na południowy zachód w drogę polną, dochodzi do skraju lasu w oddz. 165 Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie, dalej wschodnią granicą oddz. 165 i 164 na południe do drogi brukowej Wilanów - Wielisławice, przecina ją i obiera kierunek wschodni. Dociera do zabudowań wsi Wielisławice, następnie skręca na południowy wschód i podążając wzdłuż drogi Wielisławice - Brzoza osiąga kompleks leśny w oddz. 230. Przecina go, a na jego południowym skraju zmienia kierunek na zachodni i wiedzie skrajem lasu po granicy oddz. 231, 232, 233, 222, 223, 234, 235, 243, 242, 241, 259, 258 do drogi krajowej nr 22 Gorzów Wlkp. - Strzelce Krajeńskie. Granica otuliny skręca w nią w kierunku południowo - zachodnim i poprzez miejscowości Przyłęg, Zdroisko dociera do skraju lasu i gruntów wsi Różanki. Tam skręca w kierunku północno - zachodnim i biegnie skrajem lasu po granicach oddz. 409 [543], 376 [520], 342 [496], 306 [471, 472], dalej po granicy polno - leśnej od oddz. 306 [472] do oddz. 350 [351] w następujący sposób: po wschodniej granicy oddz. leśnych [455, 456, 457, 458] po południowej granicy oddz. leśnego [458], po zachodnich i północno-zachodnich granicach oddz. leśnych [458, 457, 456, 455] dalej po południowo-wschodnich granicach oddz. leśnych [428, 429] i po zachodniej granicy oddz. leśnego [366]. Granica kontynuuje swój bieg po granicy oddz. 350 [351, 352], 352, 353, 354, 367, 368, 358, 359, 360 [360, 362], 361, 362, 363, 364, 384, 347, 348, 317, 318, 281, 282, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 288, 289. Dalej granicą Nadleśnictwa Kłodawa i Bogdaniec, po zachodnim krańcu podmokłej dolinki rzeczki Marwica, wzdłuż zachodniego skraju oddz. 240, 192, 140 w którym przekracza rzekę, biegnąc dalej zachodnim skrajem oddz. 99, 100, 51. Na północno - zachodnim krańcu oddz. leśnego nr 51 dociera do granicy województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. Wszystkie podane w tekście numery oddziałów leśnych są zgodne z oznaczeniami na mapie topograficznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w skali 1:50.000 z roku 2000, wydanie pierwsze, oraz z oznaczeniami oddziałów na mapach leśnych Nadleśnictw Kłodawa i Strzelce Krajeńskie. W nawiasach kwadratowych podano obowiązujący w danym Nadleśnictwie numer porządkowy.

Ochrona

 • Brak danych
 • Nie

Nie

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór