Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Park Krajobrazowy Promno
 • 1993-09-20
 • 3363,8600

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie nr 6/93 Wojewody Poznańskiego z dnia 20 września 1993 r. w sprawie utworzenia Parku krajobrazowego Promno Dziennik Urzędowy Województwa PoznańskiegoDz. Urz. Województwa Poznańskiego z 1993 r. Nr 13, poz.150

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego obowiązujących na terenie województwa wielkopolskiegoDziennik Urzędowy Województwa WielkopolskiegoDz.Urz. Woj.Wielkopolskiego Nr 14, poz. 246 z dnia 31 marca 1999 r.
2 Rozporządzenie Nr 7/2006 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Promno (wyrokiem WSA w Poznaniu IV SA/Po 61/12 stwierdzono nieważność aktu) Dziennik Urzędowy Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2006 r. Nr 44, poz. 1138
3 Uchwała Nr XXXVII/728/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2013 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego PromnoDziennik Urzędowy Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 23 października 2013 r. poz. 5744
4 Uchwała Nr XVI/443/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego PromnoDz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 25412016-04-04

Położenie formy ochrony przyrody

 • wielkopolskie
 • poznański, gnieźnieński
 • Pobiedziska (miejsko-wiejska), Łubowo (wiejska), Kostrzyn (miejsko-wiejska)
 • brak opisu tekstowego w treści aktu

Położenie otuliny

 • 2379,6800
 • brak opisu tekstowego w treści aktu

Ochrona

 • Do szczególnych celów ochrony na terenie Parku należy: 1. ochrona i zachowanie wyraźnie wykształconego krajobrazu polodowcowego; 2. zachowanie trwałości oraz różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych wraz ze spontanicznymi procesami ich dynamiki; 3. zachowanie populacji rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk; 4. zachowanie cennych ekosystemów, w tym: bagiennych, leśnych, łąkowych, murawowych, wodnych i zaroślowych; 5. utrzymanie walorów kulturowych; 6. utrzymanie struktury przestrzennej terenów z uwzględnieniem swoistych cech miejscowego krajobrazu.
 • Nie

Nie

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór