Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Łagowsko-Sulęciński Park Krajobrazowy
 • 1985-04-30
 • 5438,5000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr 34/V/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze z dnia 25 kwietnia 1985 r. w sprawie utworzenia Łagowskiego Parku KrajobrazowegoDziennik Urzędowy Województwa GorzowskiegoDziennik Urzędowy Woj. Gorzowskiego Nr 2 poz. 24 z 1985 r.
2 Uchwała Nr VI/42/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze z dnia 26 kwietnia 1985 r. w sprawie utworzenia Łagowskiego Parku Krajobrazowego Dziennik Urzędowy Województwa ZielonogórskiegoDziennik Urzędowy Woj. Zielonogórskiego Nr 6 poz. 159 z 1985 r.

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Zielonogórskiego Nr 7 z dnia 18 kwietnia 1997 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Ochrony Łagowskiego Parku Krajobrazowego oraz zmiany Uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze z dnia 26 kwietnia 1985 r. o utworzeniu Łagowskiego Parku Krajobrazowego Dziennik Urzędowy Województwa Zielonogórskiego Dziennik Urzędowy Woj. Zielonogórskiego Nr 7 poz. 53 z 1997 r.
2 Rozporządzenie Wojewody Gorzowskiego Nr 13 z dnia 16 lipca 1997 r. w sprawie zmiany granic Łagowskiego Parku Krajobrazowego oraz zatwierdzenia Planu Ochrony Parku Dziennik Urzędowy Województwa GorzowskiegoDziennik Urzędowy Woj. Gorzowskiego Nr 8 poz. 98 z 1997 r.
3 Rozporządzenie Wojewody Gorzowskiego Nr 8 z dnia 25 czerwca 1998 roku w sprawie Łagowskiego Parku Krajobrazowego Dziennik Urzędowy Województwa GorzowskiegDziennik Urzędowy Województwa Gorzowskiego Nr 12 poz. 124 z 1998 r.
4 Rozporządzenie Nr 23 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 września 2005 roku w sprawie wprowadzenia zakazów oraz ujednolicenia dotychczasowych zapisów ustanawiających obszar i granice Łagowskiego Parku KrajobrazowegoDziennik Urzędowy Woj. LubuskiegoDziennik Urzędowy Woj.Lubuskiego Nr 63 poz. 1230 z dnia 23 września 2005 r.
5 Uchwała Nr XIII/119/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 29 sierpnia 2011 r.zmieniająca rozporządzenie Nr 23 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 września 2005r. w sprawie wprowadzenia zakazów oraz ujednolicenia dotychczasowych zapisów ustanawiających obszar i granice Łagowskiego Parku KrajobrazowegoDziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego Nr 112 poz. 2112 z dnia 04 października 2011 r.
6 UCHWAŁA NR XLIV/677/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie Łagowsko-Sulęcińskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 10962018-04-25

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubuskie
 • sulęciński, świebodziński
 • Łagów (wiejska), Sulęcin (miejsko-wiejska)
 • Niniejszy opis sporządzony jest w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków oraz leśnej mapy numerycznej wg Planu urządzania lasu Nadleśnictwa Świebodzin na lata 2018-2027 oraz Planu urządzania lasu Nadleśnictwa Sulęcin na lata 2015-2024. Umowny początek granicy Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego rozpoczyna się na terenie gminy Łagów, starostwo świebodzińskie, od styku Parku z północnym skrajem drogi Poznań - Świecko (droga krajowa nr 92) przy miejscowości Gronów (południowo wschodni narożnik działki nr 296). Stąd granica biegnie w kierunku zachodnim i południowo zachodnim, północnym skrajem drogi krajowej (działki nr 147, 145/1, 143, 489, 177/7, 177/6) dochodząc do autostrady A2. Dalej granica biegnie północno wschodnim skrajem autostrady w kierunku północno zachodnim (działki nr 184/7, 284/1, 281/6, 264/1, 264/2, 245/4, 55/5, 55/4, 159/3, 21/5, 21/6, 245/7, 20, 245/8, 175/1, 245/10, 219/6, 156/2, 12/2, 11/1, 156/5, 13/2, 219/8). Tutaj granica skręca w kierunku północnym, zachodnim skrajem działki nr 219/12, przecinając działkę nr 219/13 dochodzi do granicy pomiędzy gminą Łagów a Torzym, starostwo sulęcińskie (południowo wschodni róg działki nr 9219/2). Dalej granica biegnie w kierunku północno zachodnim pokrywając się z granicą pomiędzy gminami Łagów i Torzym, zachodnią krawędzią drogi (działki nr 153/2, 398, 386), aż do zachodniego rogu działki nr 147 na wysokości jeziora Linie. Dalej granica skręca na północny wschód, wzdłuż północno zachodniej granicy działki nr 147 i 491 (gmina Łagów) i dalej biegnie w kierunku południowo wschodnim, północno wschodnią krawędzią działki nr 491, dochodząc do działki nr 161/1. Dalej granica skręca na północny wschód, wzdłuż północno zachodniej granicy działek nr 161/1, 160/1, 488, dochodząc do drogi Poźrzadło – Jemiołów i biegnąc dalej, południowym skrajem tej drogi do Jemiołowa (działki nr 396 i 360). Następnie granica omija Jemiołów od wschodniej strony, biegnąc południowym skrajem drogi (działka nr 393/4), wschodnim skrajem drogi (działki nr 313/5, 369, 367), następnie północnym skrajem drogi (działka nr 364), aż do skrzyżowania z drogą Jemiołów - Trześniówek. Tu granica skręca na północy wschód, biegnąc wschodnim skrajem drogi (działki nr 362 i 5), aż do granicy gmin Łagów i Sulęcin, powiat sulęciński. Tu granica skręca na północny zachód biegnąc drogą leśną przecinającą działki nr 4322/1, 4298/1 (oddz. 322 a, 298 n, m, g), następnie dalej na zachód przecinając działki nr 4299, 4300 (oddz. 299 a, c, 300 c, b). Dalej granica skręca na północ i biegnie zachodnim skrajem działek nr 4300 i 4264. Następnie granica skręca na zachód, przecinając działkę nr 4265 (oddz. 265 c, b) i na północ, zachodnią krawędzią działki nr 4225. Następnie granica skręca na północny wschód i biegnie drogą leśną prowadzącą z Trześniówka aż do drogi asfaltowej Trzemeszno – Wielowieś przecinając działki nr 4225, 4183, 4157, 4156, 4154. Dalej granica biegnie ok. 350 m zachodnim skrajem drogi w kierunku Wielowsi (działka nr 450) do działka nr 4456, następnie skręca w kierunku północno wschodnim i biegnie drogą leśną początkowo południowym skrajem działki nr 4455, a następnie przecina działkę nr 4454 (zachodnie krawędzie oddz. 218 i, h, g). Tu granica skręca na południowy wschód i biegnie południową krawędzią działki nr 4454. Następnie skręca w kierunku północno wschodnim i biegnie północno zachodnią granicą działek nr 4252/1 i 4456. Tu skręca na wschód i biegnie północną krawędzią działki nr 4456, następnie drogą leśną przecina działkę nr 4304 (północny skraj oddz. 250 h, g) oraz północną krawędzią działek nr 4304, 4290/1, 4290/2. Tu granica skręca na południe i biegnie drogą leśną wzdłuż wschodniej granicy działki nr 4290/2 i dalej przecina działki nr 4291/2, 4314, 4315, 4316 dochodząc do drogi (działka nr 249) i idąc dalej zachodnim skrajem tej drogi do Wielowsi. Granica przecina szosę Wielowieś – Trzemeszno biegnąc w kierunku południowo zachodnim, zachodnim skrajem drogi (działka nr 264), przecinając działkę nr 4328/1 (wschodnia krawędź oddz. 458 a) i dalej zachodnim skrajem drogi (działka nr 265) oraz wschodnią granicą działki nr 4319. Tu granica skręca w kierunku południowo wschodnim i biegnie północną granicą działek nr 9033, 9330 i 9331, okalając od wschodu działkę nr 9331. Dalej granica skręca na południowy zachód i biegnie wschodnią i południową granicą działek nr 235/22, 40/4, 498 (na terenie gminy Łagów) i wschodnią granicą działki nr 446, będącą granicą między gminami Sulęcin i Łagów. Następnie granica skręca na południowy wschód, południe i zachód, biegnąc północną, wschodnią i południową granicą działki nr 496 (gmina Łagów) oraz południową granicą działek nr 9043, 449, 9031/1 (granica między gminą Sulęcin i Łagów) i 30/2 (gmina Łagów), aż do drogi Wielowieś – Łagów (działka nr 175). Dalej granicabiegnie na południe tą drogą – zachodnią krawędzią działek nr 175, 151/1, 151/3 151/2, 409/3, aż do skrzyżowania z drogą Łagów – Sieniawa. Tu granica skręca na wschód i biegnie południowym skrajem działek nr 409/3, 219/4, 219/1, 219/13, przecinając linię kolejową (działka nr 405/6) i dochodząc do drogi (działka nr 452). Granica skręca w kierunku północno wschodnim wzdłuż południowej krawędzi drogi (działka nr 452), a następnie wzdłuż południowej krawędzi działki nr 167 (linia kolejowa) oraz działki nr 365 (droga). Na wschodnim krańcu działki nr 11 granica zawraca w kierunku południowo zachodnim i biegnie północnym skrajem drogi (działka nr 364), przecina działkę nr 57 i dalej północnym skrajem drogi (działka nr 170), północnozachodnią granicą działki nr 609 i dalej północno zachodnim i zachodnim skrajem drogi (działki nr 605 i 604), a następnie wschodnią granicą działek nr 85/1 i 86/1. Dalej granica biegnie drogą leśną przecinając działkę nr 86/1 i 88/1 i dalej północno zachodnią stroną drogi (działki nr 622 i 470) do szosy asfaltowej Łagów – Gronów (działka nr 464). Tu granica skręca na południe i biegnie dalej zachodnim skrajem tej drogi (działka nr 464 i 113), do krawędzi lasu. Tu granica skręca na zachód (południową krawędzią działki nr 336/8) i dalej na południe biegnąc wzdłuż południowej i wschodniej granicy działek nr 275/1, 295/3, 623, 295/4, 296, dochodząc do styku z drogą krajową nr 92, tj. umownego początku granicy Parku.

Położenie otuliny

 • 6554,8000
 • Niniejszy opis sporządzony jest w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków oraz leśnej mapy numerycznej wg Planu urządzania lasu Nadleśnictwa Świebodzin na lata 2018-2027 oraz Planu urządzania lasu Nadleśnictwa Sulęcin na lata 2015-2024. Granica otuliny Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego umownie rozpoczyna się na południowy zachód od wsi Wielowieś (gmina Sulęcin, powiat sulęciński) przy południowym skraju drogi gruntowej (działka nr 264) i biegnie w kierunku wschodnim drogą leśną przecinając działkę nr 4328/1. Granica biegnie dalej południowym skrajem drogi gruntowej (działki nr 266/1 i 272), dochodząc do drogi powiatowej Wielowieś – Sieniawa i biegnie dalej w kierunku południowym, zachodnim skrajem tej drogi (działki nr 280/2, 315 na terenie gminy Sulęcin oraz działki nr 425 na terenie gminy Łagów) aż do działki nr 281/2 przy północnym skraju wsi Sieniawa (gmina Łagów). We wschodnim narożniku działki nr 281/2 granica odbija na zachód omijając zabudowania miejscowości Jemiołów i biegnie wschodniąa następnie południową granicą tej działki aż do najbardziej na południe wysuniętego punktu gdzie przecina w najwęższym miejscu działkę nr 281/1 i dochodzi do północnego narożnika działki nr 282/7. Dalej granica otuliny biegnie na południe wzdłuż zachodniej granicy tejże działki oraz działki nr 283/2, po czym kieruje się na wschód zgodnie z przebiegiem południowej granicy działki nr 283/2. Granica otuliny skręca na południe a potem na zachód wzdłuż wschodniej granicy działki nr 286/5 a następnie biegnie wschodnią granicą działek nr 286/6 i 289/1. Granica otuliny dalej kieruje się na zachód wzdłuż południowej granicy działki nr 289/1 oraz 287/2 po czym skręca na południe zachodnim skrajem drogi gruntowej (działka nr 421) i przecina działkę nr 435 biegnąc wzdłuż zachodniej, południowej i wschodniej granicy działki nr 108, dochodzi ponownie do działki nr 435 i odbija na południe wzdłuż zachodniej granicy działek nr 107/1 i 116. Dalej granica otuliny kieruje się na wschód wzdłuż północnej granicy działki nr 109 po czym odbija na południe, wschodnią granicą tejże działki. Następnie kieruje się na wschód a potem na południe wzdłuż północnych i wschodnich granic działki nr 111/2 i dalej na południe, wschodnim skrajem działki nr 110/5 po czym dochodzi do działki nr 383 i biegnie na zachód południowym skrajem tej drogi aż do północno wschodniego narożnika działki nr 91/6 gdzie granica otuliny skręca na południe wzdłuż wschodniej granicy tejże działki oraz działek nr 50/2 i 89/2, 79/4 i 79/5, po czym biegnie na wschód, południe i znowu zawraca na zachód wzdłuż wschodniej granicy działki nr 79/5. Dalej granica otuliny biegnie na południe a następnie na południowy wschód wzdłuż zachodniej i południowej granicy działki nr 77/3 i dochodzi do drogi powiatowej Sieniawa – Łagów (działka nr 375/2). Granica biegnie zachodnim skrajem tej drogi aż do działki nr 75/3 gdzie skręca na zachód wzdłuż północnego skraju tej działki. Po czym granica skręca na południe wschodnim skrajem działki nr 52/10 aż do działki nr 73/4, gdzie granica otuliny kieruje się na wschód, południowym skrajem tej działki aż do drogi powiatowej Sieniawa - Łagów (działka nr 375/2). Granica otuliny biegnie zachodnim skrajem drogi powiatowej Sieniawa – Łagów (działka nr 375/2) w kierunku południowo zachodnim aż do rozwidlenia dróg i dalej na południe, zachodnim skrajem drogi powiatowej Sieniawa – Żelechów (działki nr 375/1, 486, 456, 485, 234, 197/1) aż do południowo wschodniego narożnika działki nr 77/5 przy północno wschodnim skraju wsi Żelechów. Tu granica biegnie na zachód omijając zabudowania miejscowości Żelechów, północnym skrajem drogi gruntowej (działka nr 152) aż do drogi powiatowej Łagów – Żelechów (działka nr 149/3) i skręca na południe wzdłuż zachodniego skraju tej drogi, po czym granica skręca na południowy zachód wzdłuż północnej granicy drogi gruntowej (działka nr 151) prowadzącej do wsi Gronów. Przy północno zachodnim narożniku działki nr 125/1 granica skręca napołudnie i biegnie zachodnią granicą tejże działki aż do drogi gruntowej (działka nr 227) gdzie skręca na wschód, południowym skrajem tej drogi i biegnie aż do działki nr 226/2, gdzie granica skręca na południe wzdłuż zachodniej granicy tejże działki. Granica otuliny dochodzi do drogi gruntowej i biegnie w kierunku południowo zachodnim, zachodnim skrajem tej drogi (działki nr 229/10, 229/9, 229/2, 229/7, 229/8) przecinając autostradę A2 i dochodzi do lasów leśnictwa Bucze, nadleśnictwa Świebodzin. Granica otuliny biegnie drogą leśną na południowy zachód, przecinając działki nr 97/3, 98/1. Dalej granica biegnie terenami otwartymi wzdłuż północno zachodniego skraju drogi gruntowej (działki nr 342, 345) przecinając drogę krajową nr 92 Świebodzin – Świecko niedaleko miejscowości Stok. Następnie granica wnika w las biegnąc północno zachodnią krawędzią drogi (działki nr 141, 405), po czym kieruje się w kierunku zachodnim, północną krawędzią drogi (działka nr 11). Dalej granica idzie w kierunku północno zachodnim, południowym skrajem działek nr 305/2, 305/1, 40, 39, 301, 4/30, dochodząc do drogi powiatowej Poźrzadło – Toporów (działka nr 7). Granica biegnie dalej w kierunku północno zachodnim, północno wschodnim skrajem tej drogi aż do południowo wschodniego narożnika działki nr 1/5 gdzie granica skręca na zachód omijając zabudowania wsi Czyste i biegnie południową granicą tej działki aż do mostku nad rzeką Pliszką i dalej północną krawędzią działki nr 122/3. Następnie granica otuliny biegnie drogą leśną przecinającą działkę nr 246/4 oraz południową krawędzią działki nr 221/3, do leśniczówki Czartów i dalej omijając jej zabudowania biegnie droga leśną przecinając działki nr 222/2 i 197 dochodzi do granicy między gminą Łagów i Torzym (powiat sulęciński). Dalej granica pokrywa się z granicą między gminami Łagów i Torzym biegnąc w kierunku zachodnim, południowym skrajem działek nr 198/1 i 288/3, a następnie skręcając w kierunku północnym i biegnąc wschodnim skrajem drogi (działki nr 179/7, 179/6, 368, 181/8, 181/9) przecina drogę krajową nr 92 i dalej na terenie gminy Torzym wschodnią krawędzią działek nr 181/5, 181/4, 181/7, 143/7, 182/3 (przecinając autostradę A2) i dalej drogą w kierunku Walewic (działka nr 359), aż do krawędzi lasu. Tu granica skręca na północ idąc granicą lasu wzdłuż wschodnich krawędzi działek nr 352, 112, 123/2, 123/1, 116/1, dochodząc do drogi prowadzącej ze wsi Walewice do Malutkowa i kieruje się tą drogą w kierunku północno wschodnim (południowo wschodnia krawędź działki nr 108). W północnym narożniku działki nr 4417, granica otuliny skręca na południowy wschód idąc północno wschodnią krawędzią działek nr 4417, 4429, 4437/1 na terenie gminy Sulęcin i dochodzi do granicy między gminą Sulęcin i Łagów. Dalej granica pokrywa się z granicą pomiędzy gminami Łagów i Sulęcin idąc w kierunku północno wschodnim (wschodnie krawędzie działek nr 4428, 4412, 4370, 4351/2). Tutaj granica otuliny skręca na wschód biegnąc północnym skrajem działek nr 351/1 i 350 na terenie gminy Łagów, po czym kieruje się w kierunku północnym drogą Jemiołów – Trześniówek wzdłuż zachodniej krawędzi działek nr 4324/1 i 4300 na terenie gminy Sulęcin. Następnie granica skręca na zachód i biegnie drogą do Trześniówka przecinając działki nr 4301 i 4302, dalej skręca w kierunku północnym biegnąc drogą Trześniówek - Grochowo, przecinając działki nr 4302, 4266/1, 4226, 4184, 4159, 4119 i dalej północną krawędzią działki nr 4118 oraz zachodnią krawędzią działek nr 4116/1 i 4051/1. Tutaj granica otuliny przecina drogę powiatową Wielowieś – Trzemeszno Lubuskie i biegnie wschodnim skrajem drogi gruntowej (działka nr 605) w kierunku wsi Grochowo, po czym skręca na wschód biegnąc północnymi krawędziami działek nr 4050/1, 618/3, 4114/1, 4153/1, 4451, 4454 dochodząc do granicy Parku.

Ochrona

 • Szczególnymi celami ochrony Parku są: 1) ochrona wartości przyrodniczych, w tym: a) zachowanie kompleksów leśnych, w tym w szczególności starych lasów bukowych; b) zachowanie we właściwym stanie siedlisk przyrodniczych i zbiorowisk roślinnych, w tym szczególnie rzadkich i zagrożonych oraz objętych ochroną prawną; c) zachowanie cennych lub zagrożonych elementów rodzimej różnorodności biologicznej środowisk wodnych; d) zachowanie charakterystycznych struktur geologicznych i geomorfologicznych; 2) ochrona wartości historycznych i kulturowych, w tym: a) zachowanie i ochrona charakteru zabudowy Łagowa; b) zachowanie obiektów zabytkowych i miejsc o istotnym znaczeniu historycznym i zabytkowym; c) zachowanie wartości kulturowych jednostek osadniczych, zwłaszcza starego budownictwa o cechach regionalnych; d) zachowanie, ochrona i utrwalanie tożsamości kulturowej na obszarze Parku; 3) ochrona wartości krajobrazowych, w tym: a) zachowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej Parku, zapewniającej rozmieszczenie funkcji obszaru w sposób nie powodujący obniżenia lub utraty wartości przyrodniczych i krajobrazowych oraz nie kolidujący wzajemnie ze sobą; b) zachowanie tradycyjnych układów zabudowy wiejskiej; c) zachowanie zróżnicowanej rzeźby terenu atrakcyjnej dla ekspozycji krajobrazu: jeziorno-leśnego, jeziorno-rolniczego i rzeczno-rolniczo-leśnego; d) zachowanie mozaiki krajobrazowej jeziora, stare lasy bukowe, pola, łąki, doliny rzeczne.
 • Nie

Nie

Zarządzanie

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego