Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Nadnidziański Park Krajobrazowy
 • 1986-12-19
 • 22888,6000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XVII/187/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 19 grudnia 1986 r. w sprawie ustanowienia Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia Dz. Urz. Woj. KieleckiegoDz. Urz.z 1987 r. Nr 2, poz. 2 1987-01-10

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie nr 14/94 Wojewody Kieleckiego z dnia 14 września 1994 r. w sprawie Zespołu Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich i Ponidzia Dz. Urz. Woj. KieleckiegoDz. Urz. z 1994 r.Nr 9, poz. 82
2 Rozporządzenie Nr 336/2001 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 października 2001 r. w sprawie utworzenia Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych Dz. Urz. Woj. ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 108, poz. 1272, z 2002 r. Nr 8, poz. 67 i z 2003 r. Nr 6, poz. 84
3 Rozporządzenie Nr 76/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie Nadnidziańskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Woj. ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 156, poz.19372005-07-20
4 Rozporządzenie Nr 6/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Nadnidziańskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Woj. ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 42, poz. 618 2009-02-23
5 UCHWAŁA Nr XLIX/874/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Nadnidziańskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 31482014-11-25

Położenie formy ochrony przyrody

 • świętokrzyskie
 • buski, kazimierski, pińczowski, jędrzejowski
 • Imielno (wiejska), Wiślica (miejsko-wiejska), Złota (wiejska), Nowy Korczyn (wiejska), Opatowiec (wiejska), Kije (wiejska), Pińczów (miejsko-wiejska), Michałów (wiejska), Busko-Zdrój (miejsko-wiejska)
 • 1. Opis granic Parku, zawiera załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/874/14 Sejmiku Województwa Świetokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego 2. Położenie Parku i jego granice oznaczono na mapie stanowiącej załącznik Nr 2 do w/w uchwały.

Położenie otuliny

 • 26312,0000
 • 1. Opis granic otuliny Parku, zawiera załącznik Nr 3 do uchwały z 2014 r. 2. Położenie otuliny Parku i jej granice oznaczono na mapie stanowiącej załącznik Nr 4 do uchwały z 2014 r.

Ochrona

 • Ustala się szczególne cele ochrony Parku: 1) zachowanie cennych biocenoz z chronionymi i rzadkimi gatunkami flory, fauny i grzybów; 2) zachowanie różnorodności geologicznej, w tym obszarów występowania krasu i rzeźby lessowej; 3) racjonalne wykorzystanie zasobów złóż kopalin; 4) zachowanie naturalnych fragmentów ekosystemów wodnych i wodno - błotnych; 5) zachowanie populacji roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową; 6) zachowanie siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, w tym w szczególności muraw kserotermicznych, torfowisk i solnisk śródlądowych; 7) zachowanie układów i obiektów zabytkowych, a także miejsc pamięci narodowej; 8) preferowanie zabudowy nawiązującej do regionalnej tradycji i otaczającego krajobrazu; 9) zachowanie wartości historycznych, kulturowych i etnograficznych; 10) zachowanie istniejących punktów i ciągów widokowych; 11) ograniczanie negatywnego wpływu działalności gospodarczej na krajobraz.
 • Nie

Nie

Zarządzanie

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego