Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
 • 1985-04-26
 • 13732,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr VI/51/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Elblągu z dnia 26 kwietnia 1985 r. w sprawie utworzenia parków krajobrazowych i obszarów krajobrazu chronionego Dz. Urz. Woj. ElbląskiegoDz. Urz. Woj. Elbląskiego Nr 10, poz. 60 z 1985 r.

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 135 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 lipca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego. Nr 48, poz. 888)Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 1999 r. Nr 48, poz. 8881999-07-29
2 Rozporządzenie Nr 8 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 20, poz. 5052006-01-30
3 Rozporządzenie Nr 40 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 202, poz. 26392007-12-28
4 UCHWAŁA NR XXXV/710/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 17472014-04-30

Położenie formy ochrony przyrody

 • warmińsko-mazurskie, obszar morski
 • elbląski, braniewski, Elbląg
 • Tolkmicko (miejsko-wiejska), Elbląg (miejska), Frombork (miejsko-wiejska), Elbląg (wiejska), Milejewo (wiejska)
 • Granica Parku rozpoczyna się powyżej ujścia cieku Kamionka do Zatoki Elbląskiej na zachodnim styku działek nr 36 i 1 (wg mapy ewidencyjnej gm. Elbląg, obręb Jagodno, arkusz 1 z 1966 r.), następnie prowadzi na północny wschód wzdłuż linii brzegowej Zalewu Wiślanego (stanowi ją południowa granica działki 400/27 - wg mapy ewidencyjnej gm. Tolkmicko obręb Suchacz, arkusz 6 z 2002 r.), aż do wschodniej granicy obrębu Chojnowo (wg mapy ewidencyjnej gm. Tolkmicko, obręb Chojnowo, arkusz 3 z 1974 r.); od tego miejsca kieruje się na południe, a następnie na zachód wzdłuż wschodniej i południowej granicy obrębu Chojnowo (wg mapy ewidencyjnej gm. Tolkmicko, obręb Chojnowo, arkusz 3 z 1974 r. i arkusz 1 z 1969 r.) przecina drogę z Pogrodzia i dochodzi do granicy z obrębem Nowinka, dalej kieruje się na południowy zachód wzdłuż południowej granicy obrębu Nowinka (wg mapy ewidencyjnej gm. Tolkmicko obręb Nowinka, arkusz 1 z 1967 r.) do granicy działki nr 176/2 (wg mapy ewidencyjnej gm. Tolkmicko, obręb Pogrodzie, arkusz 3 z 1998 r.); dalej prowadzi na południe wschodnią granicą działek: 176/2, 354/2 i ponownie 176/2, po czym skręca na północny wschód wzdłuż granicy działki 354/4, przecina rów i kieruje się na południe wschodnią granicą działki 357/2, którą dochodzi do drogi tj. działki nr 361/1 i dalej prowadzi na południe wschodnią granicą działki nr 371, po czym skręca na północny zachód, przecina rzekę Stradankę tj. działkę nr 180/4 i biegnie wzdłuż południowej, a następnie wschodniej granicy działki nr 180/1 (wg mapy ewidencyjnej gm. Tolkmicko, obręb Pogrodzie, arkusz 3 z 1998 r.) i dochodzi do północno - wschodniej krawędzi arkusza nr 4 obrębu Przybyłowo tj. działki nr 181. Stąd na południe wschodnią granicą działek: 181, 190/1, 202/1, 201/9, którą dochodzi do drogi prowadzącej do Przybyłowa tj. działki nr 201/3 i dalej na południe zachodnią krawędzią drogi do granicy obrębu Przybyłowo, którą kieruje się na zachód do północno - wschodniej granicy obrębu Ogrodniki w gminie Milejewo (wg mapy ewidencyjnej gm. Tolkmicko, obręb Przybyłowo, arkusz 4 z 1974 r; następnie granica parku prowadzi na południe a później na zachód wzdłuż wschodniej i południowej granicy obrębu wsi Ogrodniki (wg mapy ewidencyjnej gm. Milejewo, obręb Ogrodniki, arkusze: 2,3,1 z 1979 r.) i dochodzi do granicy wsi Jagodnik tj. działki nr 252/1, stąd kieruje się na południe wschodnią granicą obrębu Jagodnik (wg mapy ewidencyjnej gm. Milejewo, obręb Jagodnik, arkusz 1 z 2002 r.), przecina drogę wojewódzką nr 504 Elbląg - Frombork i prowadzi na południe wzdłuż wschodniej granicy miasta Elbląg (wg mapy ewidencyjnej miasta Elbląg, obręby: 28, 29, 30) do drogi wojewódzkiej nr 509 Elbląg – Młynary; po przecięciu tej drogi granica wiedzie na południe wschodnią krawędzią obrębu Wilkowo do drogi krajowej nr 22 Elbląg – Grzechotki, następnie załamuje się na południowy zachód wzdłuż południowej granicy działek: 354/4, 355, 356 i 357/2 i dalej skręca na północ zachodnią granicą działki 357/2, po czym kieruje się na zachód i prowadzi wzdłuż granicy działki nr 353/1 do drogi wojewódzkiej nr 509 Elbląg – Młynary (wg mapy ewidencyjnej gm. Milejewo, obręb Wilkowo, arkusz nr 2); po przekroczeniu drogi wojewódzkiej nr 509 granica parku prowadzi na północ zachodnią granicą działek nr 6 i 346/1 (wg mapy ewidencyjnej miasta Elbląg, obręb 30, arkusz 2 z 2011 r.) do drogi stanowiącej południową granicę działek nr: 80, 81, 82 (wg mapy ewidencyjnej miasta Elbląg, obręb 7, arkusz 5 z 2011 r.), którą kieruje się na zachód, mija leśniczówkę Dębica i prowadzi wzdłuż południowej, a następnie zachodniej granicy działek nr 346/3 i 119, dochodzi do drogi leśnej tj. działki nr 118, następnie przekracza ciek Srebrny Potok - działka nr 116 i prowadzi wschodnią krawędzią działki nr 113 (droga leśna), przecina drogę leśną tj. działkę nr 110 i dalej wzdłuż południowej i zachodniej granicy działki nr 108 (wg mapy ewidencyjnej miasta Elbląg obręb 7, arkusz nr 4 z 2011 r.) przekracza ul. Marymoncką (wg mapy ewidencyjnej miasta Elbląg jest to działka nr 122, obręb 7, arkusz 4 i działka nr 335, obręb 6, arkusz 5 z 2011 r.); od północno – wschodniego narożnika działki 122 kieruje się na zachód północną krawędzią ul. Marymonckiej do skrzyżowania z ul. Waryńskiego (wg mapy ewidencyjnej miasta Elbląg jest to działka nr 20 i 19 obręb 6, arkusz 1 z 2011 r.), skręca na północny wschód i prowadzi wschodnią krawędzią ul. Waryńskiego do południowo-zachodniego narożnika działki nr 342, i dalej na wschód do zachodniej granicy działki nr 337/11, którą dochodzi do południowo-zachodniego narożnika działki nr 315 – rzeka Kumiela (wg mapy ewidencyjnej miasta Elbląg, obręb 6, arkusz 5 z 2011 r.), następnie zachodnim brzegiem Kumieli w górę jej biegu do prawobrzeżnego dopływu tj. działki nr 311; dalej granica prowadzi zachodnią krawędzią działki 311 (wg mapy ewidencyjnej miasta Elbląg, obręb 6, arkusz 3 z 2011 r.) do granicy z obrębem 5, przecina ul. Królewiecką i wiedzie zachodnią krawędzią działek nr: 476 , 464 i 459 (wg mapy ewidencyjnej miasta Elbląg, obręb 5, arkusz 6 i 5 z 2011 r.) do granicy z obrębem 29, dalej na północ zachodnią granicą działek nr: 299, 292/3, 292/1, 292/4, 298, 291 (wg mapy ewidencyjnej miasta Elbląg, obręb 29, arkusz 10 z 2011 r.); następnie granica parku prowadzi na północny wschód zachodnią i północną granicą działki nr 14 oraz zachodnią granicą działki nr 3 (wg mapy ewidencyjnej miasta Elbląg, obręb 29, arkusz 1 z 2011 r.) do granicy z obrębem nr 27, od tego miejsca granicę parku stanowi zachodnia granica działek nr: 331, 328, 105, 106, 104, 103 (wg mapy ewidencyjnej miasta Elbląg, obręb 27, arkusz 5 z 2011 r.), którą dochodzi do południowej granicy obrębu 26; w tym miejscu granica parku skręca na zachód i prowadzi południową granicą działki nr 323, następnie skręca na północ wzdłuż zachodniej granicy działek nr: 323, 320, 317, 314 (wg mapy ewidencyjnej miasta Elbląg, obręb 26, arkusze 16 i 14 z 2011 r.) do granicy z obrębem nr 34; w tym miejscu załamuje się na zachód i prowadzi południową krawędzią działek nr 285 i 286 do ul. Fromborskiej tj. działki nr 26 (wg mapy ewidencyjnej miasta Elbląg, obręb 34, arkusza 11 z 2011 r.), następnie wschodnią krawędzią ulicy na północ, na wysokości granicy z gminą Elbląg przekracza ul. Fromborską, od ul. Fromborskiej granica parku prowadzi w kierunku zachodnim a następnie południowym wzdłuż zachodniej granicy miasta Elbląg, po czym na wysokości ul. Gojawiczyńskiej skręca na zachód i prowadzi południową granicą oddziałów leśnych nr 287 i 287A, dalej na północny zachód wzdłuż granicy oddziału nr 288, następnie kieruje się na zachód wzdłuż południowej granicy oddziałów nr: 277, 278, 279 i 280 (wg mapy gospodarczo-przeglądowej Nadleśnictwa Elbląg – Leśnictwo Jagodno z 2007 r.), następnie skręca na północny zachód i prowadzi wschodnią krawędzią działki nr 33 do przecięcia z ciekiem Kamionka i dalej jego południową krawędzią na zachód, a następnie zachodnią krawędzią działki nr 28 i 25 (wg mapy ewidencyjnej gminy Elbląg, obręb Jagodno, arkusz 1 z 2011 r.) do brzegu Zalewu Wiślanego. Stan map ewidencyjnych miasta Elbląg oraz gmin: Tolkmicko, Milejewo i Elbląg z dnia 31 grudnia 2011 r.

Położenie otuliny

 • 22948,0000
 • Granica otuliny biegnie od ujścia cieku Kamionka na południe zachodnią krawędzią działek nr: 78 (wg mapy ewidencyjnej gm. Elbląg, obręb Jagodno, arkusz 1 z 2011r.), 872 i 860 (wg mapy ewidencyjnej gm. Elbląg, obręb Nowakowo, arkusz 2 z 2011 r.), następnie skręca na zachód wzdłuż działek nr 861 i 854 (wg mapy ewidencyjnej gm. Elbląg, obręb Nowakowo, arkusz 2 z 2011 r.) przekracza rzekę Elbląg i kieruje się na północ wzdłuż wschodniej krawędzi drogi tj. działek nr 101 i 218 do wału tj. działki nr 147 (wg mapy ewidencyjnej gm. Elbląg, obręb Nowakowo, arkusz 1 z 2011 r.); następnie prowadzi wzdłuż wału Zalewu Wiślanego tj. wschodnią krawędzią działek nr: 24/5, 24/6, 25/1, 108/1, (wg mapy ewidencyjnej gm. Elbląg, obręb Nowe Batorowo, arkusz 1 i 6 z 1991 r.) i dalej 119 i 148, skręca na zachód i prowadzi północną granicą działek nr 133 i 84 (wg mapy ewidencyjnej gm. Elbląg, obręb Nowe Batorowo, arkusz 8 i 4 z 1991 r.), następnie północną granicą działek nr: 19, 30 i 29 do rzeki Cieplicówki tj. działki nr 18 (wg mapy ewidencyjnej gm. Elbląg, obręb Cieplice, arkusz 6 i 5 z 1981 r.), po przecięciu Cieplicówki kieruje się wschodnią a następnie północną krawędzią działki nr 46/3 i północną granicą działek nr 34 i 28 do rzeki Nogat tj. działki nr 52 (wg mapy ewidencyjnej gm. Elbląg, obręb Nowotki, arkusze: 1, 6 i 8 z 1966 r.); od tego miejsca granica otuliny prowadzi przez Zalew Wiślany wzdłuż granicy województwa warmińsko – mazurskiego tj. północną granicą działki nr 400/27 (wg mapy ewidencyjnej gm. Tolkmicko, obręb Suchacz, arkusz 6 z 2002 r.), a następnie wschodnią granicą gminy Frombork do południowego brzegu Zalewu Wiślanego i dalej na zachód wzdłuż brzegu Zalewu Wiślanego tj. wschodnią i południową granicą działki nr 1000/1 (wg mapy ewidencyjnej gm. Frombork, obręb Krzyżewo, arkusz 7 z 2002 r.) do ujścia rzeki Narusy; stąd granica otuliny kieruje się na południe wzdłuż wschodniego brzegu Narusy tj. działek nr 147 i 145 (wg mapy ewidencyjnej gm. Frombork, obręb Krzyżewo, arkusz 3 z 2001 r.) do zachodniej krawędzi drogi wojewódzkiej nr 504 Elbląg – Frombork (wg mapy ewidencyjnej gm. Frombork, obręb Krzyżewo, arkusz 3 i 1 z 2001 r., działki nr 1/1 i 1/2), którą kieruje się na południowy zachód do granicy gminy Tolkmicko i dalej zachodnią krawędzią drogi 504 (wg mapy ewidencyjnej gminy Tolkmicko, obręb Wodynia, arkusz 1 z 1996 r., działka nr 18; obręb Pogrodzie, arkusze 2 i 1 z 1998 r., działki nr: 291, 103/3 i 103/2) i wzdłuż jej zachodniej krawędzi prowadzi w kierunku Elbląga (wg mapy ewidencyjnej gminy Tolkmicko, obręb Pogrodzie, arkusz 4 z 1998 r., działka nr 103/1; wg mapy ewidencyjnej gminy Milejewo, obręb Huta Żuławska, arkusz 1 z 1989 r., działka nr 22 i obręb Zajączkowo, działka nr 122 arkusz 1 z 1966 r.) do przecięcia z ciekiem Lisi Parów; w tym miejscu granica skręca na wschód i początkowo prowadzi wzdłuż zachodniego brzegu cieku tj. działki nr 161, a następnie wschodnią granicą działki nr 160 oraz północną i wschodnią granicą działki nr 171, po czym kieruje się na południe wzdłuż działek nr: 179, 189, 194 (wg mapy ewidencyjnej gminy Milejewo, obręb Zajączkowo, arkusz 1 z 2010 r.), następnie skręca na południe wzdłuż wschodniej granicy działek: 195/10, 206, 208, 209, 210, 211 i dalej skręca na północ wzdłuż działki 212, a następnie na południe wzdłuż działek: 215, 214 (wg mapy ewidencyjnej gminy Milejewo, obręb Zajączkowo, arkusz 3 z 2010 r.). do granicy z obrębem Majewo tj. północno – wschodniego narożnika działki nr 2/2 (wg mapy ewidencyjnej gm. Milejewo, obręb Majewo, arkusz 1 z 2010 r.) i dalej północną oraz wschodnią granicą obrębu Majewo do drogi krajowej nr 22 Elbląg – Grzechotki tj. działki 267 (wg mapy ewidencyjnej gminy Milejewo, obręb Majewo, arkusze 1 i 2 z 2002 r.), następnie granica prowadzi północną krawędzią drogi krajowej nr 22 na południowy zachód do granicy gminy Milejewo, załamuje się na północny zachód i prowadzi wzdłuż granicy gminy, po czym ponownie wraca do drogi nr 22, którą prowadzi na południowy zachód do granicy z obrębem Wilkowo (wg mapy ewidencyjnej gminy Milejewo, obręb Kamiennik Wielki, arkusz 2 i 3 z 2002 r.); następnie granica otuliny prowadzi północną krawędzią ul. Łęczyckiej na zachód (wg map ewidencyjnych miasta Elbląg, obręb 30, arkusz 1 i 2 działki: 8, 75 z 2011 r.; obręb 19, arkusz 5, 4 działki: 27, 74, 73/1, 73/2 z 2011 r.), następnie północną krawędzią ul. Bema (wg map ewidencyjnych miasta Elbląg, obręb 18, arkusz 11, 9 z 2011 r.), po czym skręca na północ wschodnią krawędzią ulicy Saperów (wg mapy ewidencyjnej miasta Elbląg, obręb 18, arkusz 9 z 2011 r., działka nr 585) i dalej kieruje się ulicą Podchorążych (wg mapy ewidencyjnej miasta Elbląg, obręb 18, arkusz 6 z 2011 r., działka nr 202) do skrzyżowania z ul. Kościuszki (wg map ewidencyjnych miasta Elbląg, obręb 18, arkusz 3 z 2011 r., działka nr 137; obręb 9, arkusz 8 z 2011 r. działka nr 385; arkusz 6 z 2011 r., działka nr 213/2; arkusz 4, 2 z 2011 r., działka nr 7; obręb 6, arkusz 1 z 2011 r., działka nr 3), którą prowadzi na północ do przecięcia z ul. Królewiecką; następnie kieruje się na północny wschód ul. Królewiecką (wg map ewidencyjnych miasta Elbląg, obręb 6, arkusz z 1 z 2011 r., działka nr 801, 773) i Fromborską (wg map ewidencyjnych miasta Elbląg, obręb 5, arkusz 6 z 2011 r. działki nr 750, 592 i arkusz 5 z 2011 r., działka nr 407; obręb 27, arkusz 5 z 2011 r., działka nr 93) do lasu położonego poniżej dopływu rzeki Babicy; w tym miejscu skręca na zachód i prowadzi południową granicą działki nr 596/2 i 304/2 (wg mapy ewidencyjnej miasta Elbląg, obręb 27, arkusz 10 z 2011 r.) dochodzi do rzeki Babicy i kieruje się na północny wschód, początkowo wzdłuż jej zachodniego brzegu tj. działką nr 7 (wg mapy ewidencyjnej miasta Elbląg, obręb 2, arkusz 4 z 2011 r.), a następnie jej prawobrzeżnego dopływu tj. działką nr 6 (wg mapy ewidencyjnej miasta Elbląg, obręb 2, arkusz 3 z 2011 r.) skręca na zachód i prowadzi południową granicą działki 457/3 i dalej na północ wschodnią krawędzią działki 461/1 (wg mapy ewidencyjnej miasta Elbląg, obręb 27, arkusz 1 z 2011 r.), następnie skręca na zachód – działka nr 20/12, 20/10 (wg mapy ewidencyjnej miasta Elbląg, obręb 27, arkusz 1 z 2011 r.) i dalej wschodnią krawędzią ul. Jana Pawła działki: 844/3, 167/2 (wg mapy ewidencyjnej miasta Elbląg, obręb 27, arkusz 1 z 2011 r.), zachodnią krawędzią działki 20/1, 4 (wg mapy ewidencyjnej miasta Elbląg, obręb 27, arkusz 1 z 2011 r.) i 58/1, 58/2, 58/3 (wg mapy ewidencyjnej miasta Elbląg, obręb 26, arkusz 2 z 2011 r.) i południową oraz zachodnią krawędzią ul. J. Iwaszkiewicza działka 55 (wg mapy ewidencyjnej miasta Elbląg, obręb 26, arkusz 6 z 2011 r.), następnie południową i zachodnią krawędzią działki 50 (wg mapy ewidencyjnej miasta Elbląg, obręb 26, arkusz 6 z 2011 r.) i dalej na północ wschodnią krawędzią działki 47/1, 38 (wg mapy ewidencyjnej miasta Elbląg, obręb 26, arkusz 5 z 2011 r.) następnie skręca na zachód do granicy miasta Elbląg i gminy Elbląg, tutaj załamuje się i prowadzi na północny wschód wzdłuż zachodniej krawędzi działek: 33, 18, 15/2, 1/8, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21 (wg mapy ewidencyjnej miasta Elbląg, obręb 26, arkusz 3, 2, 1 z 2011 r.) do granicy z gminą Elbląg, która jest jednocześnie granicą Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Stan map ewidencyjnych miasta Elbląg oraz gmin: Tolkmicko, Milejewo i Elbląg z dnia 31 grudzień 2011 r.

Ochrona

 • Określa się szczególne cele ochrony Parku dotyczące: 1) wartości przyrodniczych: a) utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów, b) zachowanie różnorodności gatunków flory na ich naturalnych stanowiskach w typowych dla nich fitocenozach, c) utrzymanie geobotanicznej specyfiki flory, wyrażającej się obecnością gatunków górskich, leśnych oraz związanych ze zbiorowiskami szuwarowymi, łąkowymi i psammofilnymi nad Zalewem Wiślanym, d) zachowanie i utrzymanie w ekosystemach leśnych w stanie zbliżonym do naturalnego jak największej ilości starodrzewów, przestojów, drzew dziuplastych oraz części obumarłych aż do całkowitego ich rozkładu, e) zachowanie i utrzymanie w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących śródleśnych cieków, mokradeł, polan i torfowisk, f) utrzymanie różnorodności gatunków zwierząt w ich siedliskach, g) ochrona wszystkich gleb organogenicznych i leśnych; 2) wartości historycznych i kulturowych: a) zachowanie historycznych układów osadniczych oraz traktów, założeń dworsko-parkowych, obiektów zabytkowych, przydrożnych krzyży i kapliczek, b) zachowanie zasobów dziedzictwa kulturowego związanego z tradycją turystycznego, krajoznawczego i rekreacyjnego użytkowania terenów Wysoczyzny Elbląskiej; 3) walorów krajobrazowych: a) zachowanie i ochrona charakterystycznych cech krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej: rolno-leśnego charakteru Wysoczyzny, otwarć widokowych, enklaw wokół osad wiejskich oraz zespołów krajobrazu otwartego, b) zachowanie zróżnicowania geomorfologicznego oraz charakterystycznych cech rzeźby terenu zwłaszcza w strefie krawędziowej Wysoczyzny Elbląskiej.
 • Nie

Nie

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór