Park krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Brudzeński Park Krajobrazowy
  • 1988-06-09
  • 3171,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr 163/XXVI/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Płocku z dnia 9 czerwca 1988 r.w sprawie ochrony krajobrazu w województwie płockim Dz. Urz. Woj. PłockiegoDz. Urz. Woj. Płockiego Nr 11, poz. 106

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 20/97 Wojewody Płockiego z dnia 21 lutego 1997 r. w sprawie zasad ochrony i gospodarowania na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego Dz. Urz. Województwa PłockiegoDz. Urz. Woj. Płockiego Nr 5, poz. 34 z 1997 r.
2 Rozporządzenie Nr 33 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego Dz.Urz.Woj. MazowieckiegoDz.Urz.Woj. Mazowieckiego Nr 171, poz. 4195 z dnia 26 czerwca 2003 r.
3 Rozporządzenie Nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 208, poz. 5579 z 19 sierpnia 2004 r.
4 Rozporządzenie Nr 4 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego.Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 75, poz. 1973 z dnia 9 kwietnia 2005 r.
5 Rozporządzenie Nr 5 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 75, poz. 1974 z 9 kwietnia 2005 r.

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • płocki
  • Stara Biała (wiejska), Brudzeń Duży (wiejska)

Położenie otuliny

  • 4397,0000

Ochrona

  • 1) cele ochrony wartości przyrodniczych: a) zachowanie głęboko wciętej, meandrującej, nizinnej rzeki Skrwy Prawej oraz powiązanych z nią dwóch zespołów rynnowych: strugi Janoszyckiej i rzeki Wierzbiny, b) zachowanie ekosystemów leśnych, głównie grądów i łęgów, a także bogactwa rzadkich i chronionych gatunków grzybów, roślin i zwierząt oraz ich siedlisk; 2) cele ochrony wartości historycznych i kulturowych: a) zachowanie swoistego charakteru założeń dworsko - ogrodowych, b) zachowanie historycznych układów osadniczych oraz traktów, a także przydrożnych krzyży, kapliczek i innych obiektów zabytkowych; 3) cele ochrony walorów krajobrazowych: a) zachowanie doliny rzeki Skrwy Prawej oraz skarp - miejsc widokowych, b) zachowanie drobnopowierzchniowej mozaiki łąk, zadrzewień, pastwisk, sadów i pól uprawnych.
  • Nie

Nie

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór