Park krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Powidzki Park Krajobrazowy
  • 1998-12-16
  • 24887,2100

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 18 Wojewody Konińskiego z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia Powidzkiego Parku KrajobrazowegoDziennik Urzędowy Województwa KonińskiegoDz. Urz. Woj. Konińskiego Nr 52, poz. 305 z 1998 r.

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego obowiązujących na terenie województwa wielkopolskiegoDziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Dz.Urz. Woj.Wielkopolskiego Nr 14, poz. 246 z dnia 31 marca 1999 r.
2 Rozporządzenie Nr 231/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie Powidzkiego Parku Krajobrazowego - wyrokiem WSA w Poznaniu IV SA/Po 1280/11 stwierdzono nieważność aktuDziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Dz. U. Woj. Wielkopolskiego Nr 1, poz. 4 z 2007 r.
3 UCHWAŁA NR XXIX/753/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie Powidzkiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 29402017-04-05

Położenie formy ochrony przyrody

  • kujawsko-pomorskie, wielkopolskie
  • mogileński, słupecki, gnieźnieński, koniński
  • Ostrowite (wiejska), Wilczyn (wiejska), Mogilno (miejsko-wiejska), Jeziora Wielkie (wiejska), Słupca (wiejska), Powidz (wiejska), Witkowo (miejsko-wiejska), Kleczew (miejsko-wiejska), Orchowo (wiejska)
  • Przebieg granicy Parku określa mapa, stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały oraz wykaz współrzędnych punktów załamania granicy Parku stanowiący załącznik nr 2 do uchwały

Ochrona

  • 1) ochrona i zachowanie polodowcowego krajobrazu fragmentu Pojezierza Gnieźnieńskiego, a w szczególności – krajobrazu jezior rynnowych oraz pagórków morenowych i innych charakterystycznych form geomorfologicznych; 2) zachowanie populacji rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk; 3) zachowanie naturalnych ekosystemów jezior i mokradeł; 4) utrzymanie walorów kulturowych.
  • Nie

Nie

Zarządzanie

Zarząd Województwa Wielkopolskiego