Park krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Spalski Park Krajobrazowy
  • 1995-10-28
  • 13110,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 4/95 Wojewody Piotrkowskiego z dnia 5 października 1995 r. w sprawie utworzenia Spalskiego Parku Krajobrazowego Dziennik Urzędowy Województwa PiotrkowskiegoDz. Urz. Woj. Piotrkowskiego Nr 15, poz. 113 z 13 października 1995 r.

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 26/2006 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie Spalskiego Parku Krajobrazowego Dziennik Urzędowy Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 258, poz. 1990 z dnia 24 lipca 2006 r
2 WYROK NR SYGN AKT II SA/ŁD 266/15 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W ŁODZI W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2015 r. (Łódź, dnia 7 września 2015 r.)Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 34662015-09-07

Położenie formy ochrony przyrody

  • łódzkie
  • opoczyński, tomaszowski
  • Tomaszów Mazowiecki (miejska), Lubochnia (wiejska), Poświętne (wiejska), Inowłódz (wiejska), Rzeczyca (wiejska), Tomaszów Mazowiecki (wiejska), Opoczno (miejsko-wiejska)

Położenie otuliny

  • 24134,0000

Ochrona

  • Ustala się następujące ogólne cele ochrony Parku: 1. Cele ekologiczne: 1) ochrona charakterystycznych i unikatowych cech naturalnych środowiska przyrodniczego i krajobrazu; 2) utrzymanie równowagi ekologicznej w funkcjonowaniu przyrody Parku oraz jego otoczenia; 3) utrzymanie zdolności ekosystemów do odtwarzania zasobów przyrody; 4) ochrona ekosystemów przed szkodliwym oddziaływaniem zewnętrznym i wewnętrznym. 2. Cele kulturowe i krajobrazowe: 1) ochrona obiektów i terenów stanowiących o dziedzictwie kulturowym obszaru Parku; 2) ochrona i wyeksponowanie krajobrazu kulturowo - historycznego; 3) kształtowanie harmonijnego krajobrazu współczesnego. 3. Cele gospodarcze: 1) rozwój gospodarczy wszystkich działalności dopuszczonych na obszarze Parku; 2) realizacja potrzeb społeczności zamieszkującej Park; 3) ochrona walorów i kształtowanie warunków dla rozwoju turystyki i wypoczynku.
  • Nie

Nie

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór