Park krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Krzesiński Park Krajobrazowy
  • 1998-08-05
  • 8546,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 12 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 10 lipca 1998 r. w sprawie utworzenia Krzesińskiego Parku Krajobrazowego Dziennik Urzędowy Województwa ZielonogórskiegoDz. Urz. Woj. Ziel. Nr 12, poz. 1111998-07-21

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENIE Nr 25 Wojewody Lubuskiego z dnia 15 listopada 2004 r. o zmianie rozporządzenia Nr 12 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 10 lipca 1998r. w sprawie utworzenia Krzesińskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 91, poz. 13612004-11-19
2 UCHWAŁA NR XXIX/453/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie Krzesińskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 10282017-04-20

Położenie formy ochrony przyrody

  • lubuskie
  • krośnieński, słubicki
  • Cybinka (miejsko-wiejska), Gubin (wiejska), Maszewo (wiejska), Krosno Odrzańskie (miejsko-wiejska)
  • Opis Granic Krzesińskiego Parku Krajobrazowego zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały z 2017 r.: Niniejszy opis sporządzony jest w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków oraz leśnej mapy numerycznej. Umowny początek granicy rozpoczyna się na granicy państwowej na rzece Odrze przy dawnym przejściu Eisenhuttenstadt - Kłopot, następnie wzdłuż północnej granicy działki 9/8, następnie na południe drogą do wsi Kłopot, zachodnią granicą tej drogi - działka nr 328 a następnie południową granicą działki nr 212/2;następnie skręca w kierunku wschodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 246, po czym skręca w kierunku ogólnym południowym i biegnie zachodnią granicą działek: 187, 29/2, 212/3. Następnie granica biegnie wschodnią granicą działki wzdłuż drogi o nr 212/6 i 467/1 włączając ją w teren Parku. Dochodząc do miejscowości Rąpice granica przecina drogę na mostku 467/2 i dalej omija wieś od strony zachodniej i południowej północną i wschodnią granicą działek: 490, 280/2, 279/1, 279/4, przecina działkę 278 i łączy się ze wschodnią granicą działki 283/4 i dalej omija wieś północną i wschodnią granicą działek: 283/5, 283/2, 486, 269/2, 260/2, 262/2, 263, 264/1, 265, 266/1, 267/4, tutaj granica skręca w kierunku wschodnim północną granicą oddziałów leśnych 272d, 272a, 272~l, 271a i zachodnią a następnie północną granicą oddziału leśnego 270l, 270k, 270f, 270d gdzie dochodzi do drogi Rąpice - Bytomiec. Granica biegnie dalej ok. 400 m w kierunku wschodnim wzdłuż południowej granicy w/w. drogi o nr ewid. 653. Następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim, zachodnim skrajem drogi leśnej przez oddział 269, dalej zachodnią granicą oddziału nr 269 i 287do drogi Rąpice - Krzesin, dalej południowym skrajem tej drogi około 300 m w kierunku Rąpic. Dalej w kierunku południowo-zachodnim, zachodnią granicą pododdziału 288f, 289i, 303b, 303h, następnie granica skręca w kierunku wschodnim i biegnie południowym skrajem drogi leśnej północną granicą pododdziałów 303m, 303l, 303k, 302f, 302d, 301n, 301m, 301l północną granicą oddziału 307 i 306; dalej granica biegnie południowym skrajem drogi - działka nr 109/1 i 109/2 do drogi Rąpice - Bytomiec; następnie południowym skrajem tej drogi w kierunku Bytomca południową granicą działki 755 i południową granicą działki 229. Następnie granica skręca z działki 229 na południowy - wschód południową granicą działki nr 232 i przecina ją do zachodniej granicy działki 236; dalej na południe zachodnią granicą działki 236 i południową granicą działki 242 w kierunku wschodnim; następnie południową granicą działki 239/1 do drogi Rąpice - Miłów o numerze 229. Następnie granica skręca w kierunku południowowschodnim biegnąc południową granicą działki 229 i dalej południowo-wschodnią granicą działki 185, następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i południowym, zachodnią granicą działek 39, 38/1, 38/2, 58 do północnej granicy działki 59/1; następnie skręca w kierunku południowowschodnim północną granicą dziełek 59/1, 59/2, 61, 63/3, 66/2; następnie skręca w kierunku południowym, wschodnią granicą działki 66/2; przecina działkę 60 i biegnie wschodnią granicą działek 71/5, 72/2, 73/6, okrąża działkę 73/2, przecina działkę 189/3 i biegnie w kierunku wschodnim północną granicą działek 148, 149/1, 149/2, dalej w kierunku południowo-wschodnim południową granicą działki 208; następnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż wschodniej i południowej granicy działki 557 a następnie wzdłuż wschodniej granicy pododdziału leśnego 192a, 192b,192h, 192g, 192n, północną granicą oddziału leśnego 191 i 190; następnie mijając pododdział 190b skręca w kierunku południowym, wschodnią granicą pododdziału 190b i dalej 190i; następnie wschodnią granicą dziełek 326/2 i drogi 488; dalej południową granicą pododdziału 190p gdzie skręca na południe zachodnią granica działki 519, następnie zachodnią granicą drogi o numerze 530 w kierunku Połęcka i skręca w kierunku zachodnim południowa granicą działek 67/1, 66/1 i wschodnią granicą 43/6 i pododdziału leśnego 202d; dalej południowo-zachodnią granicą działki 38/2 i zachodnią granicą działek 119/6 i 119/9 do Odry o numerze działki 608/4 i tutaj omija wieś Połęcko i dalej biegnie wzdłuż tej działki w kierunku południowo-wschodnim do północnej granicy działki o numerze 608/19 i następnie w ogólnym kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działek 608/20, 530/100, 608/18. Następnie skręca w kierunku północnym wschodnią granicą działki nr 540 a dalej w kierunku wschodnim północną granicą działek: 260, 261, 262, 263, 264, 265/1, 266/1, 267 i 268/1, otacza od strony północno-zachodniej pododdział leśny 201o i biegnie w kierunku wschodnim północną granicą następujących pododdziałów 201n, 201h, 201g, 201f i dalej skręca w kierunku południowym zachodnią granicą drogi o numerze ewid. 559 i wschodnią granicą działki 312/2; dalej skręca w kierunku wschodnim północną granicą działki 566/1. Następnie biegnie w kierunku południowym do zachodniej granicy pododdziału 200r, dalej przecinając rzekę Odrę i biegnie dalej w kierunku południowym wzdłuż zachodniej granicy działek: 711, 484/4, 484/3, 485, 687, 501/2, 667, 6/3 gdzie skręca w kierunku wschodnim północną granicą działek 647, 659 i skręca w kierunku południowym wschodnią granicą działki 659 do północnej granicy działki 11 gdzie skręca w kierunku ogólnym zachodnim. Następnie zachodnią granicą działki 2/3 i północną granicą 30/2, przecinając działkę 45 do południowej granicy działki 470/2 gdzie biegnie na północ. Dochodząc do drogi przeciwpożarowej biegnącej w kierunku zachodnim a później południowym przecinającej działki nr 324/5; a następnie północną granicą drogi o nr ewid. 692, 809 i dalej biegnie w kierunku ogólnym północnym omijając wieś Chlebowo zachodnią granicą działki 778/11, omijając do zachodniej granicy 183/3, 184/3, 749/2 a następnie skręca w kierunku ogólnym zachodnim południowo-zachodnią granicą działki 245/4, a następnie przecinając działki 241, 240/7, 240/2, 681 do północnej granicy działki 238/9, 238/10, 235/4, 235/3, 235/2, 234/4, przecinając 233 i 232 do północnej granicy 231/4 i dalej przecinając działki 230/3, 229/4, 227/3, 226/4 do północnej granicy działki 225, 223/2, przecinając 222 do południowej granicy oddziału leśnego 112 i skręca w kierunku ogólnym północnym północno-zachodnią granicą działki 811 i 807 do drogi Chlebowo-Kosarzyn o numerze 716/1 gdzie biegnie północną jej granicą, a następnie skręca w kierunku południowym zachodnią granicą oddziałów leśnych 63, 64, 65, 66, 93, 116, 138 do drogi Chlebowo-Wałowice o nr ewid. 14 gdzie biegnie w kierunku południowym a następnie skręca w kierunku zachodnim biegnąc drogą leśną przez oddziały leśne nr 165, 147 oraz południową granicą oddziału 126, 127, 128, pododdziału 129b, 129a i oddziału nr 104, 78 do wschodniej granicy drogi o nr 76. Następnie biegnie południową granicą oddziału o nr 36 w kierunku zachodnim, dalej południową granicą działki 174 i oddziału leśnego 37 do południowo-wschodniej granicy działki 14/2 do wschodniej granicy działki 70/2. Następnie biegnie wschodnią granicą działki 175 do północnej granicy drogi o nr ewid. 81, po czym skręca w kierunku południowym biegnąc zachodnią granicą działki nr 80 do północnej granicy działki nr 14 a następnie przecinając działkę nr 2 dochodzi do Nysy Łużyckiej i dalej w kierunku północnym biegnie zachodnią granicą działek nr 1, 174, 1/2, 171, oddziałem leśny nr 5 i dalej działką 174/1 dociera do ujścia Nysy Łużyckiej do Odry i dalej wzdłuż rzeki Odry zachodnią granicą działek 198/4, 523/5, 250 do punktu wyjścia. Wyłączona z granic KPK wieś Łomy Umowny początek granicy zaczyna się na południowym brzegu rzeki Łomianki i biegnie północną granicą działek nr 66/6, 66/5, 64, 63/3, 63/2, 62, 61, 60, 59, 58/2, 57, 346, 54, 53, 52/1, 51/2, 50, 49/3, 48/4, 210/3 i 210/7, dalej granica skręca w kierunku południowym zachodnia granica działki 210/8, pododdziału leśnego 18c, 19a, dalej skręca w kierunku południowo-zachodnim północną granicą 19f i zachodnią 19k, następnie biegnie w kierunku północnym, zachodnią granica działki 144, 330, 105/1, 301 a następnie skręca w kierunku północno-wschodnim biegnąc zachodnią granicą 66/2 i 66/6 do punktu wyjścia. Wyłączona z granic KPK wieś Kosarzyn Umowny początek granicy zaczyna się przy wale przeciwpowodziowym na północ od wsi Kosarzyn, granica biegnie w kierunku południowym wschodnim skrajem drogi - działka nr 155, następnie skręca w kierunku ogólnym wschodnim północną granica działki 156, 101/2, dalej skręca w kierunku południowym północną granicą działki 179, zachodnią i południową granicą działki 54 biegnąc w kierunku wschodnim północną granicą działki 150, po czym skręca w kierunku południowym wschodnia granicą działki nr 58, przecina drogę 153 i biegnie zachodnią granicą pododdziału leśnego10b, 10f i 10d, po czym skręca w kierunku ogólnym zachodnim biegnąc północną granicą pododdziałów 10h, 10i, 6a, 6b do zachodniej granicy drogi o nr 160/2 Kosarzyn - Żytowań, którą biegnie w kierunku południowym do skrętu w kierunku zachodnim biegnąc południową granicą pododdziału leśnego 5i, południowo-zachodnią granicą działki 85/2, dalej północną granicą działki 153, 124/3, 124,2, 149, 150, zachodnią granicą pododdziału leśnego 2l, 2m, 2d, 1l, wschodnią granicą działek 180, 162, 180 do punktu wyjścia.

Ochrona

  • Szczególnymi celami ochrony Parku są: 1) ochrona wartości przyrodniczych, w tym: a) najcenniejszych i najlepiej zachowanych fitocenoz półnaturalnych oraz biocenoz o charakterze naturalnym lub półnaturalnym ujściowego odcinka Nysy Łużyckiej i Pradoliny Odry; b) zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, w tym szczególnie łęgowych i olsowych; c) łąk zalewowych, a w szczególności terenu Polderu Krzesińsko-Bytomieckiego oraz starorzeczy; d) kolonii bociana białego w Kłopocie; 2) ochrona wartości historycznych i kulturowych, w tym: a) zachowania tradycyjnego modelu gospodarowania rolnego, w szczególności utrzymanie łąk kośnych i wypasu bydła; b) zachowanie obiektów historycznego budownictwa i stanowisk archeologicznych; 3) ochrona wartości krajobrazowych, w tym: a) nadodrzańskiego krajobrazu wraz ze starorzeczami i dołami odrzańskimi; b) ujściowego fragmentu doliny rzeki Nysy Łużyckiej oraz rzeki Łomianki; c) śródleśnych jezior polodowcowych.
  • Nie

Nie

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór