Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego
 • 1998-07-11
 • 38620,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 10/98 Woj. Bielskiego z 16 czerwca 1998 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego Dz. Urz Woj. BielskiegoDz. Urz Woj. Bielskiego Nr 9, poz. 111 1998-06-26

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • Bielsko-Biała, bielski, żywiecki, cieszyński
 • Węgierska Górka (wiejska), Szczyrk (miejska), Jasienica (wiejska), Jaworze (wiejska), Brenna (wiejska), Bielsko-Biała (miejska), Buczkowice (wiejska), Wilkowice (wiejska), Radziechowy-Wieprz (wiejska), Wisła (miejska), Milówka (wiejska), Ustroń (miejska), Lipowa (wiejska), Goleszów (wiejska), Istebna (wiejska)
 • opis granic zawiera zał. nr 1 do rozporządzenia

Położenie otuliny

 • 22285,0000
 • opis granic zawiera zał. nr 2 do rozporządzenia

Ochrona

 • W celu zapewnienia warunków dla właściwych form ochrony i kształtowania środowiska, przy równoczesnym rozwoju funkcji dydaktyczno-naukowych, turystycznych i rekreacyjnych, na terenie Parku i jego otuliny obowiązuje stosowanie następujących ogólnych zasad i kierunków działania: 1.Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. 2.Ochrona środowiska i krajobrazu przed: -zakłóceniami stosunków wodnych -degradacją gleb i szaty roślinnej -zanieczyszczeniami powietrza -zakłóceniami harmonii w krajobrazie 3.Czynna ochrona środowiska poprzez: -likwidację lub ograniczenie na terenie Parku działalności gospodarczej szkodliwej dla środowiska -prawidłową politykę przestrzenną -utrzymanie , odnawianie i wzbogacanie zasobów przyrodniczych , ^ krajobrazowych i kulturowych 4.Prowadzenie gospodarki rolnej . leśnej i łowieckiej w sposób umożliwiający realizację celów wymienionych w § 1 rozporządzenia
 • Nie

Nie

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór