Park krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Jaśliski Park Krajobrazowy
  • 1992-03-27
  • 25878,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 20 Wojewody Krośnieńskiego z dnia 27 marca 1992 r. w sprawie utworzenia Jaśliskiego Parku Krajobrazowego Dz. Urz. Woj. Krośnieńskiego Dz. Urz. Woj. Krośnieńskiego Nr 7, poz. 54 z 1992 r.

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 17 Wojewody Krośnieńskiego z dnia 18 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Jaśliskiego Parku Krajobrazowego Dz. Urz. Woj. KrośnieńskiegoDz. Urz. Woj. Krośnieńskiego Nr 8, poz. 59 z 1996 r.
2 Rozporządzenie Nr 9 Wojewody Krośnieńskiego z dnia 17 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Jaśliskiego Parku Krajobrazowego Dz. Urz. Woj. Krośnieńskiego Dz. Urz. Woj. Krośnieńskiego Nr 5, poz. 26 z 1997 r.
3 ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Wojewody Krośnieńskiego w sprawie utworzenia Jaśliskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 46, poz. 4872004-04-29
4 ROZPORZĄDZENIE Nr 62/05 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie Jaśliskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 82, poz. 13872005-06-17
5 UCHWAŁA NR XLVIII/992/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Jaśliskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 19462014-07-10
6 UCHWAŁA NR II/31/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 3 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/992/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego.Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 58482018-12-28

Położenie formy ochrony przyrody

  • podkarpackie
  • sanocki, krośnieński, jasielski
  • Dukla (miejsko-wiejska), Krempna (wiejska), Jaśliska (wiejska), Komańcza (wiejska)

Ochrona

  • Ustala się następujące szczególne cele ochrony Parku: 1. dla ochrony przyrody nieożywionej: 1) zachowanie charakterystycznych elementów przyrody nieożywionej, stanowiących świadectwo przeszłości geologicznej regionu, w tym także zjawisk i obiektów o charakterze antropogenicznym; 2) podtrzymanie naturalnych procesów kształtujących powierzchnię ziemi, zachowanie warunków siedliskowych do funkcjonowania ekosystemów oraz zachowanie reliktowych zabytków przyrody nieożywionej; 3) ograniczanie antropogenicznych przekształceń powierzchni ziemi; 4) udostępnianie dla celów naukowych, edukacyjnych i krajoznawczych cennych obiektów przyrody nieożywionej; 5) poprawa stanu czystości wód powierzchniowych oraz ochrona wód powierzchniowych i podziemnych; 6) zachowanie naturalnych zbiorników wodnych; 7) zachowanie ciągów rzecznych, przełomów, mokradeł i torfowisk; 2. dla ochrony przyrody ożywionej: 1) szaty roślinnej: a) zapewnienie trwałości lokalnych populacji gatunków roślin chronionych, rzadkich i zagrożonych; b) zachowanie pełnej różnorodności florystycznej w odniesieniu do wszystkich grup systematycznych; c) ograniczanie procesu neofityzacji flory; d) zachowanie pełnego inwentarza zbiorowisk roślinnych, w szczególności naturalnych i półnaturalnych, a także antropogenicznych związanych z tradycyjnymi formami zagospodarowania (fitocenozy segetalne), zachowanie wszystkich istotnych i charakterystycznych dla środowiska przyrodniczego typów ekosystemów, 2) dla ochrony fauny: a) zachowanie pełnego inwentarza naturalnej fauny w odniesieniu do wszystkich grup systematycznych; b) zapewnienie trwałości lokalnych populacji gatunków zwierząt chronionych, rzadkich i zagrożonych; c) zachowanie korytarzy ekologicznych, 3) utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów, 3. dla ochrony dóbr kultury: 1) zachowanie i ochrona zabytków kultury materialnej, w tym elementów kultury łemkowskiej, a zwłaszcza cerkwi, kościołów, młynów, kapliczek i krzyży przydrożnych; 2) zachowanie i udostępnianie miejsc pamięci narodowej oraz śladów historii regionu, w szczególności udokumentowanych stanowisk archeologicznych; 3) zachowanie charakterystycznych cech architektury wiejskiej: tradycyjnego drewnianego budownictwa zagrodowego (chałupy i chyże) oraz obiektów wykonanych ze skał fliszowych, 4) utrzymanie i przywracanie tradycji lokalnych i zachowanych elementów kultury wiejskiej; 5) porządkowanie rodzimego krajobrazu kulturowego polegające m.in. na ochronie i restauracji jego charakterystycznych elementów; 6) udostępnianie istniejących zasobów kulturowych dla celów naukowych, krajoznawczych i edukacyjnych, 4. dla ochrony walorów krajobrazu i rzeźby Beskidu Niskiego: 1) zachowanie w niewielkim stopniu przekształconego krajobrazu rolniczego wynikającego z prowadzenia ekstensywnej gospodarki rolnej, 2) zachowanie różnorodnych odsłonięć geologicznych oraz wychodni skalnych; 3) zachowanie istniejącego krajobrazu wraz z jego składnikami, walorami fizjonomicznymi i wiązaniami ekologicznymi; 4) zachowanie punktów widokowych w celu udostępniania turystom; 5) zapobieganie dewastacji i degradacji krajobrazu.
  • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 30 września 2003 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Jaśliskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2003 r. Nr 129, poz. 18092003-10-062023-10-21

Zarządzanie

Zarząd Województwa Podkarpackiego