Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Książański Park Krajobrazowy
 • 1981-10-28
 • 3155,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr 35/81 WRN w Wałbrzychu z 28 października 1981 r.Dziennik Urzędowy WRN w WałbrzychuDz. Urz. Wojewódzkiej Rady Narodowej w Wałbrzychu Nr 5 poz. 46

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Wałbrzyskiego z 26 marca 1996 r.Dziennik Urzędowy Województwa WałbrzyskiegoDz. Urz. Woj. Wałbrzyskiego Nr 3 poz. 11 z 1996 r.
2 Rozporządzenie Nr 19/98 Wojewody Wałbrzyskiego z 17 grudnia 1998 r. w sprawie parków krajobrazowych na terenie województwa wałbrzyskiegoDziennik Urzędowy Województwa Wałbrzyskiego Dz.Urz. Woj. Wałbrzyskiego Nr 34 poz. 260 z dnia 31 grudnia 1998 r.
3 ZARZĄDZENIE NR 45 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 16 marca 1999 r. w sprawie ustalenia wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przez dotychczasowych wojewodów jeleniogórskiego, legnickiego, wałbrzyskiego i wrocławskiego nadal obowiązujących na obszarze Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 1999 r. Nr 6, poz. 2081999-03-26
4 ROZPORZĄDZENIE NR 9 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 6 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie nr 19/98 Wojewody Wałbrzyskiego z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie parków krajobrazowych na terenie województwa wałbrzyskiego (Dz. Urz. Województwa Wałbrzyskiego Nr 34, poz. 260 z dnia 31 grudnia 1998 r.)Dz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2000 r. Nr 26, poz. 4112000-07-21
5 ROZPORZĄDZENIE Nr 5 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie Książańskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 63, poz. 8082008-03-06

Położenie formy ochrony przyrody

 • dolnośląskie
 • Wałbrzych, wałbrzyski, świdnicki
 • Stare Bogaczowice (wiejska), Wałbrzych (miejska), Świebodzice (miejska), Dobromierz (wiejska), Świdnica (wiejska)
 • Opis granic Książańskiego Parku Krajobrazowego: Książański Park Krajobrazowy obejmuje zwarte kompleksy leśne Pogórza Wałbrzyskiego w strefie przełomów rzecznych Czyżynki, Szczawnika, Pełcznicy i Lubiechowskiej Wody na brzeżnym progu sudeckim. Park składa się z dwóch części połączonych otuliną w jedną całość. Obszar parku rozciąga się od przełomu rzeki Strzegomki koło Pietrzykowa na zachodzie, do doliny Witoszowskiego Potoku koło Pogorzały na wschodzie. Granicę północną i południową parku stanowią zwarte kompleksy leśne z wyłączeniem miejscowości: Chwaliszów, Jaskulin, Cieszów, Pełcznica, Mokrzeszów, Witoszów. Zachodnia enklawa parku nie obejmuje osiedli Lubiechów i Szczawienko. Wschodnia enklawa obejmuje masyw góry Witosz i Czepiec wraz z rezerwatem przyrody Jeziorko Daisy. a) Kompleks wschodni Od przełomu Witoszowskiego Potoku - północną stroną drogi Pogorzała - Witoszów Górny na wprost wzniesienia pn. Lipina, linią graniczną lasów w kierunku na północny zachód, wokół wzgórza Chłodnik-Czepiec, Radom i następnie wokół wzniesień Lisek skręca na południe i wschód, skrajem lasu przechodząc przez tory kolejowe relacji Wałbrzych-Świebodzice u podnóża góry Czepiec od strony zachodniej. W dalszym ciągu granicą naturalną kompleksów leśnych w kierunku południowo-zachodnim omijając wyłącznie tereny zabudowane i zagospodarowane rolniczo w m. Lubiechów. Na wysokości Palmiarni przy drodze gruntowej od Palmiarni do kompleksu leśnego Nadleśnictwa Świdnica granica skręca gwałtownie na południe, by w dalszym ciągu przechodzić granicą kompleksów leśnych na południowy wschód od punktu wyjścia, tj. przełomu Witoszowskiego Potoku. b) Kompleks zachodni Dzielnica Wałbrzych Szczawienko od drogi wiodącej z ul. Wrocławskiej do parkingu centralnego Zamek Książ /przepompownia gazu/ w kierunku na zachód obejmującym swym zasięgiem zabytkową Aleję Kasztanowcową, następnie przez mostek na rzece Pełcznicy linią brzegową zwartych kompleksów leśnych N-ctwa Wałbrzych do ostatniego zabudowania we wsi Struga, przecinając w tym miejscu strumień Czyżynki, skręcając jednocześnie brzegiem lasu w kierunku północno-zachodnim do ostatnich zabudowań Chwaliszowa. Dalej granica parku obejmuje teren zabudowany zbiornika wodnego Dobromierz w trójkącie Chwaliszów-Pietrzyków-Dobromierz, skręcając gwałtownie na południowy-wschód wzdłuż drogi Świebodzice-Bolków /około 800 m/, by następnie połączyć się z północną granicą kompleksów leśnych, pozostawiając na północy wieś Jaskulin do pierwszego przystanku PKS w Cieszowie i dalej południowo-wschodnią częścią podnóża wzniesień Gołaźnia i Wały do ostatnich zabudowań południowo-zachodniego cypla wsi Cieszów przechodzą w linii prostej /około 1500 m/ do Cieszowa Górnego, następnie granica łukowato biegnie wzdłuż drogi Cieszów-Świebodzice do skraju pododdziału "a" oddziału nr 7 Leśnictwa Pełcznica i dalej w kierunku na południowy zachód do styku pododdziału "b" oddziału nr 28 Leśnictwa Pełcznica i dalej na wschód brzegiem kompleksu leśnego do zabytkowej bramy wjazdowej od strony m. Świebodzice. W dalszym ciągu gwałtownie skręca na południe wzdłuż drogi głównej łączącej Wałbrzych ze Świebodzicami aż do punktu wyjściowego. tj. rozwidlenia drogi wiodącej do parkingu Zamku Książ.

Położenie otuliny

 • 5933,0000
 • Opis granic otuliny Książańskiego Parku Krajobrazowego: Południowa granica otuliny Książańskiego Parku Krajobrazowego biegnie wzdłuż ulicy Uczniowskiej w Wałbrzychu i jej projektowanym przedłużeniem w dzielnicy Poniatów, dalej drogą do Witoszowa, skręca na północ łącząc się z drogą E 261, dalej biegnie w kierunku północno-zachodnim przez Mokrzeszów, Świebodzice do Dobromierza drogą E 261, przy granicy m. Dobromierz granica otuliny skręca na zachód w stronę miejscowości Pietrzyków, następnie biegnie wzdłuż drogi do Starych Bogaczowic, dalej wzdłuż drogi do Strugi dochodzi do północnych granic Szczawna-Zdrój, obiega od północy osiedle Podzamcze, przechodzi przez dzielnicę Szczawienko do ulicy Uczniowskiej.

Ochrona

 • 1. Ochrona wartości przyrodniczych wraz z całą różnorodnością flory i fauny występującej na tym obszarze. 2. Zachowanie interesującej i unikalnej budowy geologicznej wraz ze skamieniałościami fauny kopalnej. 3. Zachowanie ciągłości historycznej: lokalnego charakteru i skali zabudowy w historycznie ukształtowanych jednostkach osadniczych ze szczególnym uwzględnieniem unikalnego wielkoprzestrzennego zespołu zamkowo-parkowego Książ wraz z obiektami związanymi z historią zamku. 4. Zachowanie krajobrazu rolniczego i kulturowego, w tym otwartych, niezabudowanych przestrzeni w krajobrazie leśno-polno-łąkowym.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 5/96 Wojewody Wałbrzyskiego z dnia 26 marca 1996 r. w sprawie zatwierdzenia planu ochrony Księżańskiego Parku Krajobrazowego w województwie wałbrzyskimDziennik Urzędowy Województwa WałbrzyskiegoDz.Urz. Woj. Wałbrzyskiego Nr 3 poz. 11 z 1996r.

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór