Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Bolimowski Park Krajobrazowy
 • 1986-11-14
 • 20512,3200

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XIV/93/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Skierniewicach z dnia 26 września 1986 r. w sprawie utworzenia Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i obszarów krajobrazu chronionegoDz. Urz. Województwa SkierniewickiegoDz. Urz. Woj. Skierniewickiego z 1986 r. Nr 5 poz. 1261986-10-30

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 31 Wojewody Skierniewickiego z dnia 19 czerwca 1995 r.Dz.Urz.Woj.SkierniewickiegoDz. Urz.Woj. Skierniewickiego Nr 9, poz.78 z dnia 14 lipca 1995 r.
2 Rozporządzenie Nr 32 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3.06.2003 w sprawie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego znajdującego się w granicach województwa mazowieckiegoDz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2003 r. Nr 171, poz. 41942003-06-26
3 ROZPORZĄDZENIE Nr 52 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 1 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego znajdującego się w granicach województwa mazowieckiego.Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2003 r. Nr 265, poz. 69812003-10-16
4 ROZPORZĄDZENIE Nr 24 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 18 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego znajdującego się w granicach województwa mazowieckiego.Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 220, poz. 58762004-08-31
5 ROZPORZĄDZENIE Nr 8 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 4 kwietnia 2005 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego znajdującego się w granicach województwa mazowieckiego.Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 75, poz. 19772005-04-09
6 ROZPORZĄDZENIE Nr 9 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego leżącego częściowo w granicach województwa mazowieckiego.Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 75, poz. 19782005-04-09
7 ROZPORZĄDZENIE Nr 36/2005 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 17 października 2005 r. w sprawie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, znajdującego się w granicach województwa łódzkiego.Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 318, poz. 29282005-10-26
8 UCHWAŁA NR LXI/1684/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 26 paŝdziernika 2010 r. w sprawie: powiększenia obszaru Bolimowskiego Parku Krajobrazowego znajdującego siĉ w granicach województwa łódzkiegoDz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 342, poz. 30132010-12-01
9 Wyrok nr II SA/Łd 265/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 17 czerwca 2015 r. Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 34652015-09-07

Położenie formy ochrony przyrody

 • łódzkie, mazowieckie
 • skierniewicki, żyrardowski, Skierniewice, łowicki
 • Skierniewice (wiejska), Puszcza Mariańska (wiejska), Nieborów (wiejska), Skierniewice (miejska), Kowiesy (wiejska), Bolimów (wiejska), Wiskitki (wiejska), Nowy Kawęczyn (wiejska)
 • Opis granic Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w województwie łódzkim: Opis w województwie łódzkim rozpoczyna się od przecięcia południowego skraju wydzielenia drogowego przyszłej autostrady A-2 Warszawa-Poznań z granicą gminy Bolidów. Następnie granica biegnie na zachód południową krawędzią pasa drogowego tej autostrady, do przecięcia z granicą Lasów Państwowych (oddział 59 leśnictwo Nieborów) i dalej na północ wzdłuż granic kompleksu leśnego do punktu 97.0. Następnie w kierunku północno-zachodnim południowo-zachodnią krawędzią pasa drogowego drogi Nieborów-Piaski do skrzyżowania z drogą Bolimów-Łowicz. Dalej północną krawędzią pasa drogowego tej drogi w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą gminną biegnącą wzdłuż zachodniej granicy kompleksu leśnego w leśnictwie Nieborów. Następnie granicą tą w kierunku południowym przez punkty 90.22, 94.1, przecina projektowaną autostradę A-2 Warszawa-Poznań, a następnie drogę gminną Bełchów-Nieborów i skręcając na południowy-wschód biegnie dalej drogą gminną przez punkty: 103.1, 101.9, 105.3, 106.62, 110.2, 110.1, 112.2, 116.1, 117.1, 119.5 do krańca lasu w oddziale 220, następnie na północny-wschód wzdłuż oddziałów 220 i 219, skręca na południowy-wschód i biegnie linią oddziałową między oddziałami 217 i 218, a następnie jej przedłużeniem do punktu 118.7 i dalej po granicy administracyjnej miasta Skierniewice przez punkty: 117.9, 117.2, 116.3 do punktu 117.0. Stamtąd w kierunku wschodnim północną krawędzią drogi Skierniewice-Ruda przez punkty: 114.5, 113.5, 113.3 do skrzyżowania z drogą gminną Budy Grabskie-Ruda za stacją benzynową. Następnie drogą tą w kierunku północnym przez punkt 110.4 do przecięcia z rowem melioracyjnym przy oczyszczalni ścieków i rowem tym do rzeki Rawki. Dalej zachodnim brzegiem w górę rzeki do przecięcia z granicą administracyjną gmin Skierniewice i Puszcza Mariańska. Dalej granica biegnie w województwie mazowieckim, aż do punktu opisanego poniżej. Od punktu przecięcia drogi gminnej Kamion-Suliszew z granicą gmin Puszcza Mariańska i Nowy Kawęczyn na południe tą drogą przez punkty: 135.0, 134.6, 121.6, 125.5 do punktu 135.3, stąd drogą gminną na wschód do punktu 128.6, dalej na południe przez punkt: 130.7, 131.1 do punktu 125.2, następnie drogą gminną do skrzyżowania z drogą gruntową, drogą tą na odcinku 380 m w kierunku wschodnim, a następnie 450 m w południowy-wschód do rzeki Rawki, zachodnim brzegiem rzeki Rawki w górę jej biegu do ujścia cieku bez nazwy, płynącego przez miejscowość Psary. Dalej w górę tego cieku aż do jego źródlisk w miejscowości Lisna, a następnie drogą gminną w kierunku południowo-wschodnim do punktu 164.9. Stąd drogą gminną w kierunku północnym do punktu 167.7, dalej na zachód na odcinku 40 m, następnie na północ do skrzyżowania drogą gminną Lisna-Paplin. Drogą tą na północny-wschód przez punkty: 180.3, 182,6, 182.7, 180.2, 165.9 do punktu 151.1. Następnie drogą gminną Paplin-Kowiesy w kierunku wschodnim do skrzyżowania z drogą gminną biegnącą przez punkty: 169.2 i 171.3, drogą tą w kierunku północnym przez punkty: 171.3, 169.2, 164.8, 156.8, 167.1, 157.2, do skrzyżowania z drogą Skierniewice-Huta Zawadzka. Północną krawędzią pasa drogowego tej drogi na zachód do granicy kompleksu leśnego, wzdłuż tej granicy na północ przez punkty: 162.40, 159.0, do przecięcia z ciekiem bez nazwy (dopływ Chojnatki) i dalej w górę jego biegu przez punkt 166.0 do drogi gminnej Wola Pękoszewska-Borszyce Parcele, drogą tą na północny-wschód do przecięcia z granicą administracyjną gmin Kowiesy i Puszcza Mariańska. Dalej granica biegnie w województwie mazowieckim. 2. Opis granicy wewnętrznej Bolimowskiego Parku Krajobrazowego z fragmentem gminy Kowiesy - enklawy nie wchodzącej w skład obszaru Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Od punktu 160.3 drogą gminną na południe przez punkt 154.1 przez wieś Jeruzal do skrzyżowania z rzeką Chojnatką, następnie na wschód, południowym brzegiem Chojnatki do mostu w miejscu przecięcia z drogą gminną Wólka Jeruzalska-Pękoszew. Od mostu w kierunku zachodnim, a następnie północnym przez punkt 151.1, drogą prowadzącą granicą kompleksu leśnego Lasów Państwowych przez punkty: 157.0, 164.8, 165.0. Dalej granica biegnie w województwie mazowieckim.

Położenie otuliny

 • 3102,4300
 • Otulinę stanowi pas gruntu o szerokości 200 m równoległy do granic zewnętrznych i wewnętrznych Parku.

Ochrona

 • Na terenie województwa mazowieckiego Ustala się następujące szczególne cele ochrony Parku: 1) cele ochrony wartości przyrodniczych: a) zachowanie swobodnie meandrującej, nieuregulowanej nizinnej rzeki Rawki i jej dopływów oraz jej doliny ze starorzeczami, oczkami wodnymi, zabagnieniami, łęgami, łąkami i pastwiskami, b) zachowanie pozostałości dawnych puszcz, tworzących obecnie Puszczę Bolimowską, śródleśnych polan, c) zachowanie różnorodności biologicznej terenu, funkcji ostojowych, wewnętrznych i zewnętrznych powiązań ekologicznych, d) zachowanie i ochrona siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków zwierząt, roślin i grzybów, w tym wielu chronionych i rzadkich; 2) cele ochrony wartości historycznych i kulturowych: a) zachowanie obiektów zabytkowych i miejsc upamiętniających historię terenu, b) zachowanie wartości kulturowych jednostek osadniczych, zwłaszcza starego budownictwa o cechach regionalnych, c) zachowanie i popularyzacja tradycji ludowych, sztuki ludowej, obrzędów, legend i nazw zwyczajowych, d) zachowanie i ochrona miejsc martyrologii, obiektów kultu religijnego; 3) cele ochrony walorów krajobrazowych: a) zachowanie rolniczo-leśnego krajobrazu mazowieckiego, b) zachowanie tradycyjnych układów zabudowy wiejskiej, c) ochrona i kształtowanie zadrzewień. Na terenie województwa łódzkiego ustala się następujące szczególne cele ochrony Parku: 1. Cele ochrony wartości przyrodniczych: 1) zachowanie swobodnie meandrującej, nieuregulowanej nizinnej rzeki Rawki i jej dopływów oraz jej doliny ze starorzeczami, oczkami wodnymi, zabagnieniami, łęgami, zapustami, łąkami i pastwiskami; 2) zachowanie pozostałości dawnych puszcz, tworzących obecnie Puszczę Bolimowską, bogactwa szaty roślinnej, obejmującej liczną grupę chronionych i rzadkich gatunków roślin i zbiorowisk roślinnych; 3) zachowanie bogactwa populacji zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem owadów, płazów, gadów i ptaków; 4) zachowanie śródleśnych polan oraz kompleksów łąk i pastwisk; 5) zachowanie drożności korytarzy ekologicznych. 2. Cele ochrony wartości historycznych i kulturowych: 1) zachowanie tradycyjnego charakteru zabudowy wiejskiej oraz tradycyjnych detali architektonicznych; 2) zachowanie tradycyjnej funkcji wsi oraz tradycyjnych zawodów z nią związanych; 3) zachowanie tradycji ludowych, obrzędów, legend, nazw zwyczajowych; 4) ochrona dorobku sztuki nieprofesjonalnej; 5) ochrona zabytków architektonicznych, miejsc martyrologii, obiektów kultu religijnego; 6) upamiętnienie wydarzeń i miejsc historycznych. 3. Cele ochrony walorów krajobrazowych: 1) zachowanie w niewielkim stopniu przekształconego krajobrazu mazowieckiego rolniczo-leśnego, ze szczególnym uwzględnieniem krajobrazu doliny Rawki i innych rzek, obszarów leśnych oraz śródleśnych polan, a także kompleksów łąk i pastwisk; 2) zachowanie tradycyjnych układów zabudowy wiejskiej; 3) ochrona i kształtowanie zadrzewień. Na terenie woj. łódzkiego: Cele ochrony wartości przyrodniczych: 1) zachowanie swobodnie meandrującej, nieuregulowanej nizinnej rzeki Rawki i jej dopływów oraz jej doliny ze starorzeczami, oczkami wodnymi, zabagnieniami, łęgami, zapustami, łąkami i pastwiskami; 2) zachowanie pozostałości dawnych puszcz, tworzących obecnie Puszczę Bolimowską, bogactwa szaty roślinnej, obejmującej liczną grupę chronionych i rzadkich gatunków roślin i zbiorowisk roślinnych; 3) zachowanie bogactwa populacji zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem owadów, płazów, gadów i ptaków; 4) zachowanie śródleśnych polan oraz kompleksów łąk i pastwisk; 5) zachowanie drożności korytarzy ekologicznych. 2. Cele ochrony wartości historycznych i kulturowych: 1) zachowanie tradycyjnego charakteru zabudowy wiejskiej oraz tradycyjnych detali architektonicznych; 2) zachowanie tradycyjnej funkcji wsi oraz tradycyjnych zawodów z nią związanych; 3) zachowanie tradycji ludowych, obrzędów, legend, nazw zwyczajowych; 4) ochrona dorobku sztuki nieprofesjonalnej; 5) ochrona zabytków architektonicznych, miejsc martyrologii, obiektów kultu religijnego; 6) upamiętnienie wydarzeń i miejsc historycznych. 3. Cele ochrony walorów krajobrazowych: 1) zachowanie w niewielkim stopniu przekształconego krajobrazu mazowieckiego rolniczo-leśnego, ze szczególnym uwzględnieniem krajobrazu doliny Rawki i innych rzek, obszarów leśnych oraz śródleśnych polan, a także kompleksów łąk i pastwisk; 2) zachowanie tradycyjnych układów zabudowy wiejskiej; 3) ochrona i kształtowanie zadrzewień.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENIE Nr 4/2008 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 73, poz. 7332008-03-082027-12-31

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór