Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Wrzelowiecki Park Krajobrazowy
 • 1990-02-26
 • 4989,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XI/56/90 WRN w Lublinie z dnia 26 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia systemu parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu na terenie woj. lubelskiego Dziennik Urzędowy Województwa LubelskiegoDz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 3, poz.14 z 1990 r.1990-03-08

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 5 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 r.w sprawie Wrzelowieckiego Parku KrajobrazowegoDziennik Urzędowy Województwa LubelskiegoDz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 73, poz. 1526 z 2005 r.

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubelskie
 • opolski
 • Józefów nad Wisłą (miejsko-wiejska), Łaziska (wiejska), Opole Lubelskie (miejsko-wiejska)
 • Północna granice Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego poprowadzono od prawego brzegu Wisły północna krawedzia nieczynnego kamieniołomu, znajdujacego sie na południe od Piotrawina. Dalej granica ma generalnie przebieg równoleżnikowy i prowadzi głównie drogami polnymi i sródlesnymi do wschodniego skraju wsi Zgoda. Na tym odcinku granica parku pokrywa sie z granica gmin Łaziska i Józefów. Od wsi Zgoda granica prowadzi lokalna utwardzona droga w kierunku wsi Wrzelowiec. Około 400 m przed wsia granica zmienia kierunek na północno-wschodni i prowadzi w tym kierunku przez około 700 m. Nastepnie zmienia kierunek na południowo-wschodni, przecinajac kompleks lesny na północ od Wrzelowca, wzdłu niewielkiego cieku. Po przecieciu drogi Opole Lubelskie - Józefów granica prowadzi dalej w kierunku wschodnim droga gruntowa do punktu wysokosciowego 208,7 (na południe od wsi Franciszków Stary), gdzie zmienia kierunek na północny i na odcinku około 150 m prowadzi droga utwardzona. Nastepnie ponownie zmienia kierunek na wschodni przebiega droga polna a do szosy Przytyki - Wandalin. Od tego miejsca przez około 1500 m prowadzi szosa w kierunku południowym. Na skraju lasu kieruje sie droga polna na południowy zachód, by po 750 m skrecic na zachód w kierunku wsi Kreciszówka. Nastepnie po 750 m ponownie zmienia kierunek na południowo-zachodni. Dalej prowadzi drogami polnymi w strone wsi Widły, właczajac zabudowania wsi Zadole w obreb parku. Od szosy Kluczkowice - Chruslina biegnie nadal w kierunku południowo-zachodnim drogami polnymi wzdłu granicy gmin Opole Lubelskie i Józefów a do punktu wysokosciowego 210,3 połoonego na granicy lasu i sadów około 400 m na północ od wsi Nietrzeba. W tym miejscu opuszcza granice gmin i prowadzi dalej droga gruntowa w kierunku zachodnim do szosy Józefów - Kolczyn, a nastepnie ta szosa do mostu na rzece Wrzelowiance i wzdłu Wrzelowianki do brzegu Wisły. Zachodnia granice Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego wyznacza prawy brzeg Wisły.

Położenie otuliny

 • 13625,0000
 • Północna granice otuliny Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego poprowadzono od brzegu Wisły do wschodniego kranca wsi Kepa Solecka zgodnie z przebiegiem granicy województwa, a nastepnie utwardzona droga lokalna do szosy Kamien - Łaziska. Dalej granica otuliny wiedzie szosa Kamien - Łaziska w kierunku północno-wschodnim do ostatnich zabudowan wsi Łaziska. Tutaj skreca na południowy wschód w lokalna droge utwardzona i prowadzi nia do punktu wysokosciowego 162,9 w Łaziskach Srednich. Nastepnie zmienia kierunek na północny, prowadzac najpierw granica sadów, a od punktu wysokosciowego 157,4 droga gruntowa. W ten sposób granica dociera do skraju lasu Piaski, omija go drogami polnymi od strony północnej, wschodniej i południowej, a przy punkcie wysokosciowym 169,1 we wsi Kolonia Elbieta skreca na południowy zachód wzdłu utwardzonej drogi. Po osiagnieciu punktu wysokosciowego 190,3 zmienia kierunek na południowo-wschodni i prowadzi przez około 2000 m droga utwardzona, przecinajac szose Opole Lubelskie - Wrzelowiec. Nastepnie od punktu wysokosciowego 204,1 podaa drogami polnymi w kierunku północnym i północno-wschodnim do wsi Góry Opolskie. Dalej biegnie droga utwardzona przez wsie Góry Opolskie i Górna Owczarnia do punktu wysokosciowego 176,0 połoonego przy szosie Opole Lubelskie - Skoków. Od tego miejsca granica podaa szosa w kierunku wsi Puszno Skokowskie, a nastepnie Opolskim Goscincem do punktu wysokosciowego 232,0 połoonego w lesie na południe od wsi Dabrowa Godowska. Tutaj łaczy sie z granica gmin Opole Lubelskie i Chodel, która podaa wzdłu południowej i wschodniej granicy lasu do punktu wysokosciowego 207,4, znajdujacego sie na południowo-wschodnim skraju wsi Białowoda. Nastepnie kieruje sie na południowy wschód drogami gruntowymi zgodnie z przebiegiem granicy gmin Opole Lubelskie i Urzedów. W ten sposób granica otuliny dociera do potoku Podlipie we wsi Rozdoły. Tu opuszcza granice gmin i podaa na zachód wzdłu tego potoku do wsi Krasne. Od skrzyowania dróg we wsi Krasne granice poprowadzono w kierunku północno-zachodnim lesna droga utwardzona, a nastepnie szosa asfaltowa do wsi Józefów - Annopol granica prowadzi w kierunku zachodnim do rzeki Wynicy, a dalej jej korytem do Wisły. Zachodnia granice otuliny Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego od ujscia Wynicy do wsi Kamien stanowi prawy brzeg Wisły.

Ochrona

 • Szczególnym celem ochrony Parku jest zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych środowiska ze szczególnym uwzględnieniem krajobrazu kulturowego północno-zachodniej części Wzniesień Urzędowskich oraz Małopolskiego Przełomu Wisły miedzy Józefowem a Piotrowinem.
 • Nie

Nie

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór