Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Kozubowski Park Krajobrazowy
 • 1986-12-19
 • 6169,6000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XVII/187/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 19 grudnia 1986 r. w sprawie ustanowienia Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Dz. Urz. z 1987 r. Nr 2, poz. 2 1987-01-10

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie nr 14/94 Wojewody Kieleckiego z dnia 14 września 1994 r. w sprawie Zespołu Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich i PonidziaDz. Urz. Woj. Kieleckiego Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 9, poz. 82
2 Rozporządzenie Nr 336/2001 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 października 2001 r. w sprawie utworzenia Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych Dz. Urz. Woj. ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 108, poz. 1272, z 2002 r. Nr 8, poz. 67 i z 2003 r. Nr 6, poz. 84
3 ROZPORZĄDZENIE Nr 78/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie Kozubowskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 156, poz. 19392005-07-20
4 ROZPORZĄDZENIE Nr 8/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Kozubowskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 42, poz. 6202009-02-23
5 Uchwała Nr XLIX/876/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Kozubowskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 31502014-11-25

Położenie formy ochrony przyrody

 • świętokrzyskie
 • pińczowski
 • Złota (wiejska), Pińczów (miejsko-wiejska), Michałów (wiejska)
 • 1. Opis granic Parku, zawiera załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/876/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Kozubowskiego Parku Krajobrazowego 2. Położenie Parku i jego granice oznaczono na mapie stanowiącej załącznik Nr 2 do uchwały z 2014 r.

Położenie otuliny

 • 6592,0000
 • 1. Opis granic otuliny Parku, zawiera załącznik Nr 3 do uchwały z 2014 r. 2. Położenie otuliny Parku i jej granice oznaczono na mapie stanowiącej załącznik Nr 4 do uchwały z 2014 r.

Ochrona

 • Ustala się szczególne cele ochrony Parku: 1) zachowanie cennych biocenoz z chronionymi i rzadkimi gatunkami flory, fauny i grzybów; 2) zachowanie różnorodności geologicznej, w tym obszarów występowania rzeźby lessowej; 3) racjonalne wykorzystanie zasobów złóż kopalin; 4) zachowanie naturalnych fragmentów ekosystemów wodnych i wodno - błotnych; 5) zachowanie populacji roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową; 6) zachowanie siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, w tym w szczególności muraw kserotermicznych i torfowisk; 7) zachowanie układów i obiektów zabytkowych, a także miejsc pamięci narodowej; 8) preferowanie zabudowy nawiązującej do regionalnej tradycji i otaczającego krajobrazu; 9) zachowanie wartości historycznych, kulturowych i etnograficznych; 10) zachowanie istniejących punktów i ciągów widokowych; 11) ograniczanie negatywnego wpływu działalności gospodarczej na krajobraz.
 • Nie

Nie

Zarządzanie

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego