Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy
 • 1988-06-10
 • 19895,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach Nr XXVIII/279/88 z dnia 10 czerwca 1988 r.DZ. Urz. Wojewódzkiej Rady NarodowejDz. Urz. z 1988 r. Nr 18, poz. 1991988-07-30

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 71/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego.Dz. Urz. Woj. ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 156 poz. 1932 2005-07-20
2 Rozporządzenie Nr 1/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Woj. ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 42 poz. 613 2009-02-23
3 Uchwała Nr XLIX/872/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Suchedniowsko - Oblęgorskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 31472014-11-25

Położenie formy ochrony przyrody

 • świętokrzyskie
 • konecki, kielecki, skarżyski
 • Łączna (wiejska), Strawczyn (wiejska), Stąporków (miejsko-wiejska), Zagnańsk (wiejska), Suchedniów (miejsko-wiejska), Mniów (wiejska), Bliżyn (wiejska), Miedziana Góra (wiejska)
 • 1. Opis granic Parku, zawiera załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/872/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Suchedniowsko - Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego 2. Położenie Parku i jego granice oznaczono na mapie stanowiącej załącznik Nr 2 do w/w uchwały.

Położenie otuliny

 • 27514,0000
 • 1. Opis granic otuliny Parku zawiera załącznik Nr 3 do uchwały z 2014 r. 2. Położenie otuliny Parku i jej granice oznaczono na mapie stanowiącej załącznik Nr 4 do uchwały z 2014 r.

Ochrona

 • Ustala się szczególne cele ochrony Parku: 1) zachowanie cennych biocenoz z chronionymi i rzadkimi gatunkami flory, fauny i grzybów; 2) racjonalne wykorzystanie zasobów złóż kopalin; 3) zachowanie naturalnych fragmentów ekosystemów wodnych (rozlewisk i starorzeczy); 4) zachowanie populacji roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową; 5) zachowanie siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, w tym w szczególności torfowisk; 6) zachowanie różnorodności geologicznej, w tym obszarów występowania rzeźby lessowej; 7) zachowanie układów i obiektów zabytkowych, w tym pozostałości Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, a także licznych miejsc pamięci narodowej; 8) preferowanie zabudowy nawiązującej do regionalnej tradycji i otaczającego krajobrazu; 9) zachowanie wartości historycznych, kulturowych i etnograficznych; 10) zachowanie istniejących punktów i ciągów widokowych; 11) ograniczanie negatywnego wpływu działalności gospodarczej na krajobraz.
 • Nie

Nie

Zarządzanie

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego