Park krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Park Krajobrazowy Góry Opawskie
  • 1988-05-26
  • 4903,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XXIV/193/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 1988 rokuDz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. Woj. Opolskiego z 1989 r. Nr 19, poz. 231; z 1990 r. Nr 16, poz. 322; z 1996 r. Nr 15, poz. 65, Nr 28, poz. 102

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 0151/P/18/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie"Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 33 poz. 1135 z dnia 17 maja 2006 r.
2 Rozporządzenie Nr P/11/2000 Wojewody Opolskiego z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie"Dz. Urz. Województwa Opolskiego Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 33, poz. 170 z dnia 26 maja 2000 r.

Położenie formy ochrony przyrody

  • opolskie
  • nyski, prudnicki
  • Prudnik (miejsko-wiejska), Lubrza (wiejska), Głuchołazy (miejsko-wiejska)

Położenie otuliny

  • 5033,0000

Ochrona

  • Szczególnymi celami ochrony Parku są: 1) zachowanie walorów krajobrazowych części Gór Opawskich, w tym naturalnego ukształtowania terenu z przełomami rzek: Biała Głuchołaska i Złoty Potok; 2) zachowanie ładu przestrzennego na obszarze Parku, w tym zachowanie i podtrzymywanie regionalnych form przestrzennych miejscowości położonych w jego granicach; 3) zachowanie ekosystemów leśnych i łąkowych z charakterystyczną florą i fauną; 4) zachowanie walorów geologicznych i geomorfologicz - nych Parku; 5) stwarzanie korzystnych warunków do prawidłowego funkcjonowania systemów przyrodniczych, ich trwałości i zdolności odtwarzania; 6) zachowanie walorów kulturowych, w tym historycznych śladów kultury materialnej regionu; 7) zwiększanie świadomości ekologicznej lokalnych społeczności w zakresie konieczności zachowania całego bogactwa przyrodniczego jako dziedzictwa i dobra wspólnego.
  • Nie

Nie

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór