Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Śnieżnicki Park Krajobrazowy
 • 1981-11-09
 • 28800,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr 35/81 WRN w Wałbrzychu z 28 października 1981 r. Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w WałbrzychuDz. Urz. WRN Nr 5 poz.46

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 8/91 Woj. Wałbrzyskiego z 8 listopada 1991 r.Dz. Urz. Województwa WałbrzyskiegoDz. Urz. Nr 15 poz. 160 z 1991 r. (uchylone)
2 Rozporządzenie Nr 3/93 Woj. Wałbrzyskiego z 30 kwietnia 1993 r.Dz. Urz. Województwa WałbrzyskiegoDz. Urz. Woj. Wałbrzyskiego Nr 8, poz. 51 z 1993 r.
3 Rozporządzenie Nr 19/98 Woj. Wałbrzyskiego z 17 grudnia 1998 r.Dz. Urz. Województwa WałbrzyskiegoDz. Urz. Woj. Wałbrzyskiego Nr 34 poz. 260 z 1998 r.
4 Zarządzenie Nr 45 Woj. Dolnośląskiego z dnia 16 marca 1997 r. w sprawie ustalenia wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przez dotychczasowych wojewodów jeleniogórskiego, legnickiego, wałbrzyskiego i wrocławskiego nadal obowiązujących na obszarze Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 1999 r. Nr 6, poz. 2081999-03-26
5 ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO NR 6 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie Śnieżnickiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 63, poz. 8092008-03-06

Położenie formy ochrony przyrody

 • dolnośląskie
 • kłodzki, ząbkowicki
 • Bystrzyca Kłodzka (miejsko-wiejska), Złoty Stok (miejsko-wiejska), Lądek-Zdrój (miejsko-wiejska), Stronie Śląskie (miejsko-wiejska), Kłodzko (wiejska), Międzylesie (miejsko-wiejska)
 • Wschodni i południowy skraj parku biegnie granicą państwa z Republiką Czeską. W rejonie wsi Potoczek na zachodnim stoku Trójmorskiego Wierchu granica skręca na północ i brzegiem lasu omijając sołectwo Jodłów okrąża łukiem wzgórza Kamienny Garb, poprzez szczyt góry Niedźwiedź wkracza w dolinę potoku Bielica na południu wsi Goworów. Stąd skrajem zwartych kompleksów leśnych biegnie w kierunku północnym po poziomicy 550 m n.m.p. Granica omija od zachodu górę Pątnik, następnie wschodnim krańcem Nowej Wsi i stokami góry Gołoty i Zagrodnik oraz Wilkanowa dochodzi do potoku Biała Woda na wschód od Idzikowa. Tu na wschód biegnie drogą przez Przełęcz Puchaczówka i miejscowość Sienna dochodząc do południowego skraju Stronia Śląskiego na zachodnim stoku Krzyżnika. Omija górę Krzyżnik od południa i przechodzi na wschodzie stokiem Janowca, gdzie brzegiem lasu biegnie w kierunku południowym do Kletna, wyłączając z obszaru parku Kletno Dolne. Następnie północnym i wschodnim stokiem Młyńska schodzi do doliny Kamienicy i przecinając potok przechodzi w dolinę Morawki, gdzie przecina w południowej części wieś Morawa w rejonie góry Piekielnickiej. Z kolei granica skręca w kierunku północnym i zachodnim skrajem wsi Młynowiec dochodzi do Starego Gierałtowa omijając go łukiem wzdłuż granicy lasu i pastwisk, dalej południowym stokiem gór Złotych biegnie w kierunku zachodnim do Stronia Śląskiego i stokami Sowiej Kopy dochodzi do Lądka-Zdroju. Omijając miasto Lądek-Zdrój granica biegnie stokami gór Modzel i Cierniaka do wsi Skrzynka i dalej brzegiem wsi Drożków zachodnimi stokami Ptasznika i Sokolca dochodzi do wsi Laski, gdzie skręca na wschód omijając Chwalisław przez przedmieścia Złotego Stoku dociera do granicy państwowej z Czechami.

Położenie otuliny

 • 14900,0000
 • Od wschodu i południa granica otuliny pokrywa się z granicą parku, która biegnie granicą państwową z Republiką Czeską. Granicę zachodnią wyznacza linia biegnąca w odległości od 500 m do 2000 m od granicy parku, obejmująca wschodnią część pasma Krowiarek. Granica ta biegnie od granicy państwa przez Wieś Pisary drogą dochodzi do wsi Dolnik, następnie dróżkami polnymi przecina wieś Szklarnia i dochodzi do wsi Goworów. Następnie drogą Goworów–Nowa Wieś dochodzi do Kolonii Gajnik, skręca na północ i dróżką polną mija z zachodu Nową Wieś, dochodząc do drogi Nowa Wieś–Domaszków, którą przecina i biegnie dalej w kierunku północnym. Między wsiami Jaworek przecina Domaszkowski Potok i prowadzi granicą gmin Bystrzyca i Międzylesie do rzeczki Wilcza przy wschodnim krańcu Wilkanowa. Dalej w kierunku północno-zachodnim przecina wzniesienie położone na południe od Marianówki dochodząc do Idzikowa mija z zachodu Pasterskie Skały, zalesione wzniesienia Krowiarek ze szczytem Łazak dochodząc do Nowego Waliszowa, dalej drogą Nowy Waliszów–Ołdrzychowice Kłodzkie omija z zachodu Skałeczną Górę, dochodzi do wschodnich krańców Ołdrzychowic. Dalej w kierunku północnym granica biegnie lewym brzegiem doliny rzeki Brodek i dalej drogą przez Rogówek do Jaszkowej Górnej. Z Jaszkowej mijając Górę Starkowiec dochodzi do szosy Kłodzko–Złoty Stok przy szkole w Podzamku u podnóży Gór Bardzkich. Dalej granica biegnie drogą na zachód od wschodnich krańców masywu Gór Bardzkich przez wsie Ożary, Mąkolno do granicy miasta Złoty Stok i dalej do granicy państwa.

Ochrona

 • Ustala się następujące szczególne cele ochrony Parku: 1. Ochrona wartości przyrodniczych - unikalnej w skali Sudetów szaty roślinnej, z licznymi gatunkami karpackimi, karpacko-alpejskimi, gatunkami kalcyfilnymi i endemicznymi, jak również przyrody nieożywionej oraz zjawisk krasowych. 2. Zachowanie krajobrazu rolniczego i kulturowego, w tym otwartych, niezabudowanych przestrzeni w krajobrazie leśno-polno-łąkowym.
 • Nie

Nie

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór