Park krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Park Krajobrazowy Pasma Brzanki
  • 1995-11-16
  • 15427,2800

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 12/95 Woj. Tarnowskiego z dnia 16 listopada 1995 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Pasma BrzankiDz. Urz. Województwa TarnowskiegoDz. Urz. Woj. Tarnowskiego Nr 13, poz. 136 z 1995 r.

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 7/05 Wojewody Małopolskiego z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie ochrony Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki.Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 309, poz. 22402005-06-09
2 ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Pasma BrzankiDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 86, poz. 13012006-07-19
3 UCHWAŁA NR XLIV/995/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Pasma BrzankiDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 19352014-07-09
4 UCHWAŁA NR XXXV/535/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie Parku Krajobrazowego Pasma BrzankiDz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 32052017-05-08
5 Uchwała nr XXXVII/606/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2021 r. poz. 22462021-06-21

Położenie formy ochrony przyrody

  • podkarpackie, małopolskie
  • dębicki, tarnowski
  • Ryglice (miejsko-wiejska), Szerzyny (wiejska), Gromnik (wiejska), Jodłowa (wiejska), Rzepiennik Strzyżewski (wiejska), Tuchów (miejsko-wiejska)
  • Przebieg granicy na terenie województwa podkarpackiego: 1. Ilekroć w opisie granicy jest mowa o „punkcie Nr...” należy przez to rozumieć punkt załamania granicy o współrzędnych wykazanych w załączniku nr 3. 2. Począwszy od północy granica Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki rozpoczyna się w miejscu przecięcia się granicy administracyjnej między województwami: małopolskim i podkarpackim z drogą powiatową Ryglice - Jodłowa – Jasło (punkt Nr 1) i biegnie linią ciągłą, kolejnymi, opisanymi niżej, odcinkami: 1) w kierunku wschodnim w następnie południowo - wschodnim wzdłuż południowego skraju ww. powiatowej do wschodniej granicy administracyjnej Gminy Jodłowa (punkt Nr 281), 2) w kierunku południowym a następnie zachodnim i północnym, wschodnią, południową i zachodnią granic administracyjną Gminy Jodłowa do miejsca przecięcia się granicy administracyjnej gminy Jodłowa z drogą powiatową Ryglice - Jodłowa – Jasło, skąd rozpoczęto opis granicy, z zastrzeżeniem pkt.3. 3. W przypadku rozbieżności między przebiegiem granicy Parku wyznaczonym punktami jej załamania, pomiędzy punktem Nr 281, punktem Nr 1135 i punktem Nr 1, a faktycznym przebiegiem wschodniej, południowej i zachodniej granicy administracyjnej Gminy Jodłowa, za prawidłowy przebieg granicy Parku należy uznać granicę administracyjną Gminy Jodłowa. Przebieg granicy na terenie województwa małopolskiego: Granica północna Parku w województwie małopolskim przebiega od punktu przecięcia się granicy administracyjnej województwa małopolskiego z drogą powiatową nr 1385K w Kowalowej i biegnie nią w kierunku zachodnim przez Joniny, Ryglice, Uniszową i Bistuszową. W miejscu przecięcia drogi przez granicę miasta Tuchów zmienia kierunek, podążając wzdłuż tej granicy w kierunku południowym, a następnie w kierunku zachodnim. W miejscu gdzie granica miasta Tuchowa odbija na północ, granica Parku przechodzi na drogę lokalną, którą dociera do drogi powiatowej nr 1386K. Drogą tą biegnie na północny- zachód w kierunku Tuchowa i przecinając rzekę Biała dochodzi do wschodniej strony linii kolejowej Tarnów -Krynica. Granica zachodnia w całej swej długości przebiega wzdłuż wschodniej strony linii kolejowej Tarnów -Krynica w kierunku południowo-zachodnim do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 980. Stąd jako granica południowa Parku biegnie w kierunku południowo - wschodnim drogą wojewódzką nr 980, dochodząc do styku z drogą lokalną prowadzącą do przysiółka Cisie w Rzepienniku Marciszewskim. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni, drogą lokalną nr 200033K dochodzi do przysiółka Cisie, po czym skręca na południowy - wschód, biegnąc dalej drogą lokalną. Drogą tą prowadzącą wododziałem przebiega przez przysiółek Granice w Rzepienniku Strzyżewskim i dochodzi do przysiółka Księży Las w tej samej wsi, gdzie skręca na północny-wschód i drogą lokalną przez przysiółek Maliniec we wsi Jodłówka Tuchowska dochodzi do przysiółka Krawiecka. W przysiółku tym na skrzyżowaniu dróg lokalnych granica Parku skręca na wschód i dochodzi do drogi powiatowej nr 1387K. Drogą tą biegnie w kierunku wschodnim do skrzyżowania z drogą Rzepiennik Suchy -Olszyny w miejscowości Olszyny, gdzie skręca na drogę lokalną w kierunku północnym do przysiółka Mościska we wsi Olszyny. Od Mościsk granica biegnie grzbietem wzniesienia, drogą polną w kierunku południowo-wschodnim do drogi powiatowej 1357K. Następnie skręca na północ i biegnie tą drogą w kierunku Żurowej, potem zmieniając kierunek na wschodni, grzbietem wzniesienia dochodzi do drogi lokalnej Ołpiny - Swoszowa. Po przecięciu tej drogi, dalej grzbietem wzniesienia dociera do drogi powiatowej nr 1384K. Następnie tą drogą dociera do skrzyżowania w Szerzynach, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim biegnąc drogą powiatową nr 1412K przez przysiółek Maślaki dociera do Czermnej. Tam zmienia kierunek na południowy i dalej drogami powiatowymi nr 1411K i 1382K granica Parku dociera do granicy województwa małopolskiego. Granicę wschodnią Parku stanowi granica województwa małopolskiego. Na południu biegnie od przecięcia się granicy województwa z drogą powiatową nr 1382K do przecięcia się z drogą powiatową nr 1385K na północy.

Ochrona

  • Województwo podkarpackie: 1. ochrona wartości przyrodniczych: 1) zachowanie zbiorowisk leśnych ze szczególnym uwzględnieniem buczyny karpackiej, w tym chronionych i rzadkich roślin i grzybów, 2) zachowanie populacji dziko występujących zwierząt należących do gatunków rzadkich oraz zagrożonych wyginięciem, 3) zachowanie unikalnych form geologicznych, głównie wychodni skalnych i odsłonięć warstw skalnych, 4) zachowanie korytarzy ekologicznych; 2. ochrona wartości kulturowych i historycznych: 1) wspieranie działań zmierzających do zachowania zabytkowej architektury sakralnej oraz miejsc pamięci narodowej, 2) popieranie rodzimej twórczości ludowej; 3. ochrona walorów krajobrazowych: 1) zachowanie charakterystycznego krajobrazu rolno - leśnego, 2) zachowanie punktów i ciągów widokowych Województwo małopolskie: 1. Ochrona wartości przyrodniczych: a) zachowanie zbiorowisk leśnych, ze szczególnym uwzględnieniem buczyny karpackiej, w tym chronionych i rzadkich roślin, grzybów i zwierząt, b) zachowanie unikalnych form geologicznych, głównie wy chodni i odsłonięć warstw skalnych, c) zachowanie korytarzy ekologicznych. 2. Ochrona wartości kulturowych i historycznych: a) wspieranie działań zmierzających do zachowania zabytkowej architektury sakralnej oraz miejsc pamięci narodowej, b) popieranie rodzimej twórczości ludowej. 3. Ochrona walorów krajobrazowych: a) zachowanie charakterystycznego krajobrazu rolno - leśnego, b) zachowanie obszarów źródliskowych oraz malowniczych odcinków rzek i potoków o przełomowym charakterze, w szczególności Białej i Rostówki, c) zachowanie punktów i ciągów widokowych
  • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XII/140/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki w części położonej na terenie województwa małopolskiego uwzględniającego zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja w Paśmie Brzanki PLH120047 Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2019 r. poz. 65362019-09-132039-09-28

Zarządzanie

Zarzad Województwa podkarpackiego, woj. małopolskie: Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego