Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Piliczański Obszar Chronionego Krajobrazu
  • 2009-04-15
  • 43790,0000
  • Tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcję korytarzy ekologicznych

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 8/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wyznaczenia Piliczańskiego Obszaru Chronionego KrajobrazuDz. Urz. Woj. ŁódzkiegoDz. Urz. z dnia 31 marca 2009 r. Nr 75, poz. 712

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 20/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 30 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Nr 8/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wyznaczenia Piliczańskiego Obszaru Chronionego KrajobrazuDz. Urz. Woj. ŁódzkiegoDz. Urz. z dnia 13 sierpnia 2009 r. nr 236, poz. 21182009-08-13
2 Uchwała Nr XXII/407/12 sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: Piliczańskiego Obszaru Chronionego KrajobrazuDz. Urz. Woj. ŁódzkiegoDz. Urz. z dnia 14 maja 2012 r. poz. 14722012-05-14
3 Uchwała Nr XXVII/512/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXII/407/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: Piliczańskiego Obszaru Chronionego KrajobrazuDz. Urz. Woj. Łódzkiego Dz. Urz. z dnia 27 września 2012 r. poz. 29022012-09-27

Położenie formy ochrony przyrody

  • łódzkie
  • opoczyński, radomszczański, piotrkowski
  • Żytno (wiejska), Paradyż (wiejska), Żarnów (wiejska), Aleksandrów (wiejska), Kobiele Wielkie (wiejska), Wielgomłyny (wiejska), Masłowice (wiejska), Przedbórz (miejsko-wiejska)
  • Opis granicy Piliczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zaczyna się w gminie Przedbórz, na wschód od leśniczówki Nosalewice, na granicy województw łódzkiego i świętokrzyskiego i na styku drogi krajowej Nr 42 relacji Namysłów – Kluczbork – Działoszyn – Radomsko – Przedbórz – Końskie – Rudnik z granicą Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Od tego miejsca granica biegnie w kierunku zachodnim po-łudniowym skrajem ww. drogi krajowej do granicy administracyjnej miasta Przedborza (od południa „Pili-czański” OChK graniczy początkowo z Przedborskim Parkiem Krajobrazowym, a następnie z Przedborskim OChK). Po dojściu do granicy miasta granica Obszaru przecina drogę krajową i biegnie po granicy miasta najpierw ogólnie na północ, następnie na południe i północny zachód do granicy gminy Masłowice. Od tego miejsca granica Obszaru biegnie po granicy miasta Przedborza oraz gminy Masłowice ogólnie na południe i dochodzi do miejsca przecięcia przez granicę miasta Przedborza i gminy Masłowice proponowanej obwod-nicy miasta Przedborza. Przecina obwodnicę, zmienia kierunek na zachodni i biegnie południową granicą projektowanej obwodnicy miasta Przedborza do miejscowości Sahara i drogi ze Szreniawy do Pratkowic. W miejscowości Sahara granica skręca na południe i idzie wschodnim skrajem wspomnianej drogi przez wieś Sahara, Łączkowice i Pratkowice do drogi z miejscowości Trzebce, przekraczając pomiędzy Łączkowicami i Pratkowicami granicę gmin Masłowice i Wielgomłyny. Od tego miejsca granica kieruje się na południowy zachód podążając wzdłuż drogi Pratkowice – Rudka do miejscowości Rudka. We wsi Rudka granica skręca na zachód i biegnie przez miejscowość Rudka ok. 330 m, następnie skręca na południe, przecina dolinę rze-ki Biestrzykówki po czym skręca na południowy wschód, a następnie na południe, podążając drogą do miej-scowości Krzętów. Przechodzi przez Krzętów i biegnie dalej w kierunku południowo–zachodnim drogą Krzętów – Wola Życińska – Ciężkowiczki. W Woli Życińskiej skręca na południowy wschód i zdąża drogą polną przez Folwark i Sudzin do Sudzinka (na południe od miejscowości Folwark granica Obszaru przecina granicę gmin Wielgomłyny i Żytno). W Sudzinku, ok. 180 m od zakrętu drogi na zachód granica skręca na południe w drogę omijającą od wschodu i południa zabudowę miejscowości Sudzinek, po czym dochodzi do drogi Sudzinek – Maluszyn. Biegnie wzdłuż niej na południowy zachód ok. 70 m, po czym skręca na połu-dniowy wschód w drogę polną w kierunku mostu na rzece Pilicy. Po przecięciu rzeki Pilicy, w rejonie, tzw. „Łąki Budy”, dochodzi do granicy województw łódzkiego i świętokrzyskiego (od miejscowości Sahara do granicy województw Piliczański OChK graniczy z Przedborskim OChK). Dalej granica Obszaru biegnie granicą tych województw, a następnie województw łódzkiego i śląskiego w kierunku południowo–zachodnim aż do przecięcia (na południe od miejscowości Grodzisko – gmina Żytno) z drogą Koniecpol – Grodzisko – Pierzaki. Od tego miejsca podąża w kierunku północnym wzdłuż wschodniego skraju wymie-nionej drogi do wsi Grodzisko, następnie w kierunku północno–wschodnim do wsi Modła, a dalej na północ do wsi Pierzaki. Od miejscowości Pierzaki biegnie ok. 570 m w kierunku północnym wzdłuż drogi polnej, dochodząc do skraju kompleksu leśnego lasów państwowych. Od tego miejsca zmienia kierunek na zachod-ni i podąża południowym, a następnie zachodnim i kolejno północnym skrajem lasu, wzdłuż granicy oddzia-łów 251–253, po czym skręca na północ i drogą przez łąki po ok. 1170 m dociera do drogi Budzów – Pągów Dwór. Skręca w tę drogę na zachód i po ok. 530 m dochodzi do miejscowości Pągów Dwór. Na skraju wsi Pągów Dwór skręca na południe i biegnie wzdłuż drogi polnej prowadzącej do miejscowości Sady. Po ok. 360 m skręca na zachód i podąża wzdłuż cieku. Po ok. 280 m skręca ponownie zgodnie z biegiem cieku, najpierw na północ, a następnie na zachód i dochodzi do drogi Polichno – Pągów – Sady – Borzykowa. Skręca w tę drogę na północ i wzdłuż jej wschodniego skraju dochodzi do miejscowości Polichno. We wsi Polichno granica skręca na zachód i idzie wzdłuż północnego skraju drogi wojewódzkiej Nr 785 relacji Ciężkowice – Żytno – Maluszyn – Włoszczowa. Po minięciu zabudowy wsi Silnica skręca w kierunku po-łudniowo–zachodnim i zdąża drogą Silnica – Rogaczówek do wsi Rogaczówek. Przecina wieś i zmierza da-lej w tym samym kierunku wzdłuż drogi polnej do punktu wysokościowego 232,2 m n.p.m. (na skrzyżowa-niu dróg leśnych). Stąd skręca na wschód, biegnie drogą przez las w kierunku wsi Pągów. Po przebyciu ok. 1060 m dochodzi do skraju lasu, skręca na południowy zachód i podąża zmieniając kierunki skrajem lasu po granicy oddziałów 264, 3 i 6 lasów państwowych (Nadleśnictwo Gidle) i dochodzi do drogi Żytno – Borzy-kowa. Wzdłuż zachodniego skraju ww. drogi biegnie ok. 200 m, po czym odchodzi od drogi i podąża skra-jem lasu najpierw na zachód, a potem na południe i dochodzi do granicy oddz. 9 lasu państwowego. Skręca na zachód i zmierza granicą oddz. 9, a następnie na północ po granicy oddziałów 9, 8, 7 i dochodzi do drogi do wsi Magdalenki. Skręca na zachód w tę drogę i dochodzi do wsi Magdalenki, skręca na południe i idzie zachodnim skrajem drogi przez wieś Magdalenki ok. 150 m, skręca na zachód i dochodzi do granicy woje-wództw łódzkiego i śląskiego. Granicą ww. województw granica Obszaru biegnie w kierunku zachodnim do punktu styku z granicą gmin Gidle i Żytno w rejonie Ignacowa. Następnie zmierza w kierunku północnym wzdłuż ww. granicy i dochodzi do punktu styku granic gmin Żytno, Gidle i Kobiele Wielkie. Stąd zdążając w kierunku północno–wschodnim granicą gmin Kobiele Wielkie i Żytno dochodzi do drogi z Żytna do Ko-bieli Wielkich, przecina ją i biegnie dalej ok. 600 m po granicy gmin (od granicy województw łódzkiego i śląskiego Piliczański OChK graniczy od zachodu z Pajęczańsko–Gidelskim OChK). Zmienia kierunek na północny, odchodząc od granicy gmin i wkraczając na teren gminy Kobiele Wielkie i biegnie granicą kom-pleksu lasów państwowych do jego północnego skraju. Od tego miejsca granica Obszaru kieruje się na po-łudniowy wschód, a następnie na południe ok. 880 m, idąc nadal po granicy kompleksu lasów państwo-wych. Po wspomnianych ok. 880 m skręca na południowy wschód i podąża drogą przez las ok. 1270 m, po czym skręca na południowy zachód i podążając drogą leśną po ok. 300 m dochodzi do granicy gmin Kobiele Wielkie – Żytno. Dalej granica Obszaru podąża wzdłuż granicy ww. gmin do granicy gminy Wielgomłyny. Od tego miejsca kieruje się na północ wzdłuż granicy gmin Kobiele Wielkie – Wielgomłyny i po ok. 3400 m dochodzi do drogi polnej z Huty Drewnianej przez Jachimowiznę do miejscowości Nowy Widok. Od te-go miejsca kieruje się na północny zachód wzdłuż rowu oraz skraju lasu i dochodzi do drogi polnej biegną-cej skrajem kompleksu lasów państwowych, a następnie skrajem lasów podąża aż do drogi z Kobieli Wiel-kich przez Bukienkę do Woli Rożkowej. Od tego miejsca kieruje się na północny wschód i dochodzi do drogi powiatowej z Kobieli Wielkich do Wielgomłyn. Dalej biegnie południowym skrajem tej drogi ok. 720 m do wschodniego skraju lasu (odcinek wzdłuż ww. drogi graniczy z OChK Doliny rzeki Widawki). Od te-go miejsca granica kieruje się na południowy wschód i biegnąc skrajem lasu dochodzi do granicy gmin Ko-biele Wielkie i Wielgomłyny. Dalej podąża po granicy gmin w kierunku północnym ok. 1100 m, dochodząc do drogi polnej z Woli Rożkowej do miejscowości Odrowąż. Drogą tą podąża w kierunku południowo–wschodnim, dochodząc do miejscowości Odrowąż i drogi z Marianina do Huty Drewnianej. W Odrowążu skręca na południe i biegnie skrajem wspomnianej drogi ok. 700 m, a następnie drogą przez miejscowość Popielarnia ok. 920 m. Skręca na północ i biegnie wzdłuż drogi polnej ok. 200 m, a następnie na wschód i po ok. 600 m dochodzi do cieku i dalej podąża wzdłuż cieku dochodząc po ok. 890 m do drogi z Woli Kuź-niewskiej do Myśliwczów. Dalej idzie południowym skrajem wspomnianej drogi ok. 180 m. Skręca na po-łudnie i biegnie drogą polną ok. 660 m, a następnie skręca na wschód i biegnąc wzdłuż południowego skraju drogi przez Myśliwczów po ok. 1660 m dochodzi do drogi z Wielgomłyn do Silnicy. Przecina tę drogę i biegnie nadal w kierunku wschodnim południowym skrajem drogi ok. 1050 m, po czym zmienia kierunek na północny i biegnie drogą polną ok. 1500 m, następnie kieruje się na południowy wschód i dochodzi do skraju lasu, ponownie zmienia kierunek na północno–wschodni i idąc skrajem lasu dochodzi do drogi z Wielgomłyn do miejscowości Rogi. Zachodnim skrajem tej drogi biegnie ok. 430 m w kierunku południo-wo–wschodnim, a następnie zmienia kierunek na północno–wschodni i podąża drogą przez wieś Anielin. Za Anielinem granica skręca na południowy wschód w drogę polną, po ok. 210 m na północny wschód, po dal-szych ok. 250 m na wschód i po dalszych 290 m na północ, docierając w Piaskach do drogi Wielgomłyny – Krzętów. Przecina ją i biegnie jej północnym skrajem na zachód, kierując się w stronę Wielgomłynów, by już po ok. 160 m odejść od niej, skręcając na północny wschód. Przecina rzekę Biestrzykówkę i dochodzi do skraju lasu. Biegnie ok. 400 m drogą wzdłuż skraju lasu po czym skręca na południowy wschód, docierając do wsi Borowiec. W Borowcu skręca na północ i biegnie wzdłuż tzw. „Klonowej Drogi” do leśniczówki Kruszyna, gdzie przecina drogę z Kruszyny do Rudki, skręca na północny wschód w drogę polną, a po dal-szych ok. 1500 m na północny zachód w drogę biegnącą przez wieś Perzyny w kierunku wsi Trzebce i do-chodzi do wsi Trzebce. Od miejscowości Trzebce biegnie w kierunku północno–wschodnim wzdłuż wschodniego skraju drogi Wielgomłyny – Przedbórz. Przed zabudowaniami wsi Sokola Góra skręca na wschód, a następnie na północ, omijając drogą wiejską, przez przysiółek Zapłocie, zabudowę ww. wsi. Do-ciera do granicy gmin Masłowice i Wielgomłyny, skręca na zachód i ponownie dochodzi do drogi Przedbórz – Wielgomłyny, biegnie wzdłuż wschodniego skraju drogi do wsi Parowa, a dalej do Wierzbowca gdzie styka się z drogą krajową Nr 42 relacji Namysłów – Kluczbork – Działoszyn – Radomsko – Przedbórz – Końskie – Rudnik. Skręca na wschód i biegnie wzdłuż południowego skraju tej drogi ok. 200 m do miej-scowości Łączkowice. W Łączkowicach skręca na północ w drogę prowadzącą do wsi Korytno. Następnie zmierza na północny zachód drogą z Korytna do Ochotnika. Po ok. 400 m zmienia kierunek na północny i podąża drogą Korytno – Kalinki. Po ok. 820 m dociera do granicy gmin Masłowice i Ręczno, gdzie styka się od północy ze Spalsko–Sulejowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Skręca na wschód i biegnie wzdłuż granicy ww. gmin, a następnie wzdłuż granicy gmin Ręczno i Przedbórz, przecinając drogę woje-wódzką Nr 742 relacji Przygłów – Łęczno – Ręczno – Włoszczowa – Nagłowice, dochodzi do brzegu rzeki Pilicy. Skręca na północ i zmierza wzdłuż lewego brzegu rzeki ok. 320 m. Od tego miejsca kieruje się na wschód, przecina rzekę Pilicę, granicę gmin Przedbórz i Ręczno i po ok. 500 m dociera do drogi z miejsco-wości Grobla i drogą tą dochodzi do drogi Nosalewickie Budy – Skotniki. Skręca na północ i biegnie wzdłuż tej drogi przez Trupień, Taras i Faliszew do miejscowości Skotniki. Na wysokości cmentarza w Skotnikach odchodzi na północny wschód, omija od wschodu zabudowę miejscowości Skotniki i po ok. 650 m dociera do drogi Skotniki – Zamoście. Dalej biegnie tą drogą na zachód, a po ok. 100 m zmienia kierunek na północny i podąża drogą ze Skotnik do Kamockiej Woli przez Dąbrówkę. W Kamockiej Woli wchodzi w drogę z Kamockiej Woli do Kotuszowa i zmierza przez Zalesie do Kalinkowa. Po ok. 2810 m skręca na północ i biegnie drogą Kalinków – Borowiec, przecina dolinę rzeki Czarna Maleniecka i przez Borowiec dociera do drogi Dąbrowa nad Czarną – Wójcin, skręca na wschód i biegnie nią przez Stanisławów do gra-nicy gmin Aleksandrów i Paradyż (na granicy gmin Piliczański OChK odchodzi od Spalsko–Sulejowskiego OChK). Zmienia kierunek na południowy i zdążając granicą tych gmin po ok. 1000 m dociera do drogi przez łąki, skręca w nią na północny wschód, a następnie po ok. 150 m w drogę biegnącą na południowy wschód skrajem łąk w kierunku lasu (równolegle do ww. granicy gmin). Po ok. 780 m przebiegu tą drogą w tym samym kierunku, osiąga granicę lasu. Na skraju lasu zmienia kierunek i drogą prowadzącą nadal na po-łudniowy wschód, zdąża jeszcze ok. 1700 m, po czym skręca na północ w drogę prowadzącą do miejscowo-ści Podgaj. W Podgaju granica zmienia kierunek na północno–zachodni, a po ok. 80 m na wschodni i drogą przez pola dochodzi do drogi krajowej Nr 74 relacji Sulejów - Kielce – Zamość – Hrubieszów – Zosin, którą osiąga przed Krasikiem (na zachód od cieku Popławka). Skręca na południowy wschód w ww. drogę krajo-wą i biegnie jej południowym skrajem w kierunku Paradyża. Po ok. 2200 m dochodzi do projektowanej ob-wodnicy Paradyża i biegnie jej południowym skrajem nadal na południowy wschód. Po ok. 2140 m granica odchodzi od obwodnicy, skręca na południowy zachód i biegnie drogą polną z Dąbrówki w kierunku Sylwe-rynowa, dochodzi do lasu i dalej drogą wzdłuż jego wschodniego skraju do zabudowy wsi Sylwerynów. Mi-ja od zachodu Sylwerynów, dochodzi do cieku i dalej podąża wzdłuż niego na południe i dochodzi do kolej-nego cieku wodnego, dopływu Czarnej Malenieckiej. Skręca na wschód i biegnie wzdłuż niego ok. 700 m, następnie skręca ostro w kierunku zachodnim i wzdłuż następnego cieku dociera do zabudowy wsi Ada-mów. Dalej kieruje się drogą przez Adamów na południowy wschód ok. 70 m, po czym skręca na południe, a po ok. 260 m na południowy wschód i dochodzi do drogi ze Stanisławowa do Dłużniewic, skręca w nią na południowy zachód, po ok. 360 m przecina granicę gmin Paradyż i Żarnów i zdąża dalej na południe. Po ok. 130 m od przecięcia granicy gmin granica Obszaru kieruje się na wschód, po ok. 150 m przecina ponownie granicę wcześniej wspomnianych gmin i dalej drogą leśną dochodzi po ok. 720 m do cieku wodnego. Dalej podąża wzdłuż wspomnianego cieku na południe ok. 160 m, a następnie na południowy wschód. Po ok. 210 m odchodzi od cieku podążając na północ, a następnie na południowy wschód skrajem lasu i dochodzi do drogi leśnej z Dłużniewic do CMK, skręca w tę drogę na północny wschód i dochodzi do CMK. Skręca na południe i podążając wzdłuż terenów kolejowych CMK, przecina dolinę rzeki Czarnej Myśliborskiej i do-chodzi do drogi z Myśliborza do Marcinkowa. Drogą tą kieruje się na południowy wschód, przecina CMK i zachodnim skrajem tej drogi dochodzi do wsi Marcinków. W Marcinkowie skręca na zachód w drogę do wsi Tomaszów, a po ok. 70 m kieruje się na południe i dochodzi do skraju lasu. Dalej biegnie na południo-wy wschód drogą wzdłuż skraju lasu państwowego do uroczyska „Pod Świerczyną”, gdzie skręca na połu-dnie i zmierza cały czas granicą lasu państwowego najpierw na południe, a następnie na wschód i po ok. 530 m dochodzi do drogi polnej z Adamowa do miejscowości Chełsty. Drogą tą kieruje się na północ i po ok. 1130 m dochodzi do drogi polnej przebiegającej na północ od uroczyska „Brodek”, skręca w nią na wschód i po ok. 1000 m dociera do granicy województw łódzkiego i świętokrzyskiego. Dalej wzdłuż tej granicy po-dąża na zachód, a następnie na południe do granicy z Przedborskim Parkiem Krajobrazowym w rejonie le-śniczówki Nosalewice (gmina Przedbórz) i drogi krajowej nr 42, czyli do miejsca skąd rozpoczęto opis gra-nic Piliczańskiego OChK. Ponadto do Piliczańskiego OChK przynależą 2 niewielkie fragmenty oddzielone od zasadniczego Obszaru, znajdujące się na południe od miejscowości Grębenice Wierzchowiska i Małków. Pierwszy fragment rozpoczyna się na terenie gminy Żarnów przy drodze krajowej Nr 74 relacji Sulejów – Kielce – Zamość – Hrubieszów – Zosin, między uroczyskami „Moczydła” i „Smoleń”, w odległości ok. 950 m od rozwidlenia dróg w miejscowości Grębenice. Od tego miejsca granica Obszaru biegnie drogą polną, przez użytki zielone w kierunku północno–wschodnim. Po ok. 800 m dochodzi do skraju lasu stanowiącego granicę województw, a zarazem granicę gminy Żarnów. Stąd biegnie na południowy zachód, następnie na zachód, a dalej na północ, po czym odchodzi od granicy województw w kierunku północno–wschodnim i w linii prostej dochodzi do miejsca rozpoczęcia opisu granic tego fragmentu Piliczańskiego OChK. Drugi fragment Piliczańskiego OChK rozpoczyna się na wschodnim krańcu wsi Górki Wierzchowiskie, skąd bie-gnie na wschód drogą ze wspomnianej miejscowości do granicy województw łódzkiego i świętokrzyskiego. Po ok. 650 m, za przydrożnym krzyżem, zmienia kierunek na północny, podążając w linii prostej zachodnim skrajem łąk do drogi polnej, którą osiąga po ok. 380 m. Drogą tą kieruje się dalej na wschód i po ok. 200 m dochodzi do skraju lasu. Utrzymując kierunek wschodni biegnie granicą lasu ok. 140 m, po czym skręca pod kątem prostym na południe i przez las podąża do granicy województw łódzkiego i świętokrzyskiego i grani-cy gminy Żarnów. Od tego miejsca kieruje się granicą tych województw, najpierw na południowy zachód, a następnie na północ. W miejscu gdzie granica skręca na południowy zachód w rejonie wsi Górki Wierzcho-wiskie granica Obszaru kieruje się na północny wschód i dochodzi do cieku. Wzdłuż tego cieku podąża da-lej na południe i po ok. 330 m dochodzi do lasu. Stąd kieruje się na wschód drogą leśną przez ok. 50 m, po czym skręca na północ i drogą polną dochodzi do wschodniego krańca wsi Górki Wierzchowiskie czyli do miejsca rozpoczęcia opisu tego fragmentu Piliczańskiego OChK.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Zarząd Województwa Łódzkiego