Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego
  • 1996-01-01
  • 50963,6800
  • Obszar ten wyróżnia się znacznie zróżnicowaną rzeźbą terenu> Dominują tu żyzne lasy bukowe tworzące podgórską formę buczyny karpackiej oraz grądy. Charakterystyczne jest również występowanie wielu gatunków roślin kserotermicznych. Obszar bogaty jest w zabytki kultury materialnej. O wartościach turystycznych świadczy bogata sieć szlaków turystycznych.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 26/96 Wojewody Tarnowskiego z dnia 28 sierpnia 1996 r. w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu Dz. Urz. Woj. Tarnowskiego Dz. Urz. z 1996 r. Nr 10, poz. 60

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 50/2000 Wojewody Małopolskiego z dnia 4 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu województwa tarnowskiego.Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2000 r. Nr 34, poz. 4512000-05-19
2 Rozporządzenie Nr 73/05 Wojewody Małopolskiego z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego w części położonej w Województwie Małopolskim.Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 126, poz. 7972006-03-14
3 Rozporządzenie Nr 9/07 Wojewody Małopolskiego z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie obszarów chronionego krajobrazu położonych na terenie województwa małopolskiego.Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 499, poz. 32942007-07-06
4 UCHWAŁA NR XVIII/298/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego w części położonej w Województwie MałopolskimDz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 11852012-02-27
5 UCHWAŁA NR XXXIV/579/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/298/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego w części położonej w Województwie MałopolskimDz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 31312013-04-24
6 UCHWAŁA NR XLVIII/754/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego w części położonej w Województwie MałopolskimDz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 35242018-05-08

Położenie formy ochrony przyrody

  • małopolskie, podkarpackie
  • gorlicki, dębicki, tarnowski, brzeski, jasielski
  • Bobowa (miejsko-wiejska), Ciężkowice (miejsko-wiejska), Gromnik (wiejska), Czchów (miejsko-wiejska), Pilzno (miejsko-wiejska), Ryglice (miejsko-wiejska), Tarnów (wiejska), Szerzyny (wiejska), Skołyszyn (wiejska), Skrzyszów (wiejska), Pleśna (wiejska), Rzepiennik Strzyżewski (wiejska), Wojnicz (miejsko-wiejska), Zakliczyn (miejsko-wiejska), Tuchów (miejsko-wiejska)
  • Opis tekstowy przebiegu granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego w części położonej w Województwie Małopolskim Granica Obszaru począwszy od jej południowo-zachodniego krańca przebiega wzdłuż drogi1 krajowej nr 75, w kierunku północnym do miejscowości Jurków. Następnie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 980 Jurków - Charzewice w kierunku wschodnim a dalej północnym wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 975 Dąbrowa Tarnowska - Dąbrowa do przysiółka Zaprzerwie w miejscowości Wielka Wieś, skąd skręca w drogę gminną biegnącą do centrum Wielkiej Wsi (starym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 975). Tutaj skręca na wschód i drogą gminną przez przysiółek Kolonia, przekraczając drogę wojewódzką nr 975 dochodzi do wału2 przeciwpowodziowego na lewym brzegu Dunajca w przysiółku Kolonia Druga (miejscowość Wielka Wieś). Dalej podąża wałem w kierunku północno-wschodnim osiągając w Łukanowicach drogę krajową nr 94. Od Łukanowic granica Obszaru biegnie drogą krajową nr 94 w kierunku wschodnim poprzez most na Dunajcu do Zgłobic, gdzie skręca na południe w drogę powiatową nr 1350K Tarnów -Koszyce Małe do przysiółka Wola Ostrębowska (wieś Koszyce Małe), dochodząc nią do drogi powiatowej nr 1356K Tarnów - Zakliczyn. Na odcinku ok. 400 metrów podąża tą drogą na południe, by następnie zmienić kierunek na wschodni i wzdłuż granicy gmin Pleśna i Tarnów, przekraczając linię kolejową Tarnów - Stróże dochodzi do drogi powiatowej nr 1401K Nowodworze - Rzuchowa, skręcając wzdłuż tej drogi na północny - wschód. Po około 250 m biegnie dalej w kierunku północno -wschodnim drogą gminną w miejscowości Radlna i skręcając następnie na wschód wzdłuż północnej granicy działki 87/2, dochodzi ponownie do drogi powiatowej nr 1401K Nowodworze - Rzuchowa. Dalej wzdłuż tej drogi, w kierunku północno -wschodnim dochodzi do drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów - Konieczna (granica państwa), wzdłuż której, przyjmując kierunek północny dochodzi do granicy administracyjnej miasta Tarnowa. Dalej granicą administracyjną miasta Tarnowa biegnie w kierunku wschodnim a następnie północnym - przekraczając obwodnicę miasta Tarnowa, do drogi powiatowej nr 1357K Tarnów - Ołpiny. Następnie drogą tą biegnie w kierunku wschodnim do zbiegu z drogą powiatową nr 1379K Szynwałd -Pilzno, dochodząc wzdłuż tej drogi do wschodniej granicy gminy Skrzyszów, będącej równocześnie wschodnią granicą województwa małopolskiego. Dalej podąża w kierunku południowym, wschodnią granicą województwa małopolskiego do styku z granicą Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki. Dalej tą granicą w kierunku zachodnim przez miejscowości: Kowalowa, Joniny, Ryglice, Bistuszowa do granicy miasta Tuchów. Dalej nadal granicą tego Parku Krajobrazowego w kierunku południowym i następnie wschodnim aż do styku z granicą powiatów tarnowskiego i jasielskiego, będącego jednocześnie granicą województw małopolskiego i podkarpackiego. Następnie granica Obszaru odchodzi od granicy Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki i wzdłuż granicy powiatów tarnowskiego i jasielskiego a potem gorlickiego i tarnowskiego biegnie na zachód do granicy gmin Ciężkowice i Rzepiennik Strzyżewski, gdzie skręca ku północy dochodząc do drogi powiatowej nr 1390K Ciężkowice - Strzeszyn. Stąd na długim odcinku granica Obszaru pokrywa się z granicą Ciężkowicko - Rożnowskiego Parku Krajobrazowego. Początkowo w kierunku południowo - wschodnim, do centrum Turzy a następnie ku północy przez miejscowości Rzepiennik Biskupi i Rzepiennik Strzyżewski, gdzie skręca w kierunku północno - zachodnim i dalej wzdłuż granicy tego Parku Krajobrazowego przez miejscowości: Rzepiennik Marciszewski, Golanka i Gromnik, gdzie przyjmuje kierunek zachodni. Następnie przez obszar gminy Zakliczyn, nadal w kierunku zachodnim do granicy gminy Czchów, gdzie zmienia kierunek na południowy i wzdłuż Dunajca i Jeziora Czchowskiego, do granicy powiatów brzeskiego i nowosądeckiego. W tym miejscu odchodzi od granicy Ciężkowicko -Rożnowskiego Parku Krajobrazowego i wzdłuż granicy powiatów brzeskiego i nowosądeckiego w kierunku południowym i następnie zachodnim, do drogi krajowej nr 75, do punktu w którym rozpoczęto opis granicy. W południowej części gminy Ciężkowice znajduje się niewielki fragment Obszaru. Przebieg granicy tego fragmentu jest następujący: od północno - wschodniego narożnika Obszaru w miejscowości Zborowice, granica przebiega w kierunku zachodnim pokrywając się z południowym fragmentem granicy Ciężkowicko -Rożnowskiego Parku Krajobrazowego i przez miejscowości: Zborowice, Pławna, Bruśnik i Siekierczyna, gdzie przyjmuje kierunek południowo - zachodni dochodzi do styku z granicą powiatów tarnowskiego i nowosądeckiego. Następnie przebiega na wschód, wzdłuż tej granicy a następnie wzdłuż granicy powiatów tarnowskiego i gorlickiego, początkowo w kierunku wschodnim a następnie północnym dochodzi do wsi Zborowice, do punktu w którym rozpoczęto opis granicy.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego