Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Niziny Ciechocińskiej
  • 1983-01-01
  • 38206,8500
  • Obszar ten położony jest pod względem fizyczno-geograficznym w obrębie Kotliny Toruńskiej, stanowiącej fragment Pradoliny Wisły. Rzeźba powierzchni charakteryzuje się na ogół niewielkimi spadkami i w przeważającej większości jest płaska. Jedynie rejony przykrawędziowe Wysoczyzny Kujawskiej oraz fragmenty wydmowe w północno-zachodniej części Obszaru charakteryzują się dużą malowniczością, wynikającą z dużych deniwelacji terenowych. Osią hydrologiczną opisywanego terenu jest rzeka Wisła. Uzupełnienie sieci hydrograficznej stanowi rzeka Tążyna stanowiąca lewobrzeżny dopływ Wisły oraz system drobnych cieków i rowów. Trwałym i bardzo ważnym składnikiem szaty roślinnej są lasy. Zajmują one łączną powierzchnię około 1150 ha, co stanowi 3% ogólnej powierzchni. Są to przede wszystkim bory sosnowe mające ogromne znaczenie dla mikroklimatu Ciechocinka. Charakterystycznym elementem klimatycznym opisywanego terenu jest stosunkowo duży udział cisz wynoszący dla Ciechocinka 20%. Bardzo interesującym i decydującym o funkcji terenu jest mikroklimat ciechociński. Jest to zjawisko powstałe między innymi w wyniku połączenia naturalnych predyspozycji z działalnością człowieka - budowa i eksploatacja tężni solankowych.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XX/92/83 Wojewódzkiej Rady Narodowej we Włocławku z dnia 15 czerwca 1983 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady NarodowejDz. Urz. WRN Nr 3, poz. 22

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 36/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskimDz. Urz. Woj. Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z dnia 7 grudnia 2004 r. Nr 120, poz. 2016
2 Rozporządzenie Nr 4/05 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w Województwie Kujawsko-PomorskimDz. Urz. Woj. Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z dnia 16 marca 2005 r. Nr 28, poz.506
3 Rozporządzenie nr 13 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z dnia 15 czerwca 2005 r. Nr 72, poz. 1377
4 Rozporządzenie Nr 11/2007 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Woj. Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z dnia 26 października 2007 r. Nr 120, poz.1783
5 Rozporządzenie Nr 5/2009 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w Województwie Kujawsko-PomorskimDz. Urz. Woj. Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z dnia 17 kwietnia 2009 r. Nr 36, poz.780
6 Uchwała Nr VI/106/11Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Woj. Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z dnia 22 kwietnia 2011 r. Nr 99, poz.793
7 UCHWAŁA Nr X/252/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny CiechocińskiejDz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 25732015-08-25

Położenie formy ochrony przyrody

  • kujawsko-pomorskie
  • włocławski, toruński, lipnowski, aleksandrowski
  • Kikół (wiejska), Ciechocinek (miejska), Czernikowo (wiejska), Nieszawa (miejska), Lubanie (wiejska), Aleksandrów Kujawski (miejska), Fabianki (wiejska), Aleksandrów Kujawski (wiejska), Bobrowniki (wiejska), Raciążek (wiejska), Waganiec (wiejska), Lipno (wiejska)
  • Granice obszaru oparto wyraźnie o naturalne i antropogeniczne linie terenowe oraz granice administracyjne. Poczynając od miejscowości Białe Błota, granica biegnie na południe omijając od strony wschodniej miasto Aleksandrów Kujawski. Omijając miasto biegnie na południowy wschód skrajem lasu. Następnie skręca na południowy zachód i południe i biegnie ulicami Aleksandrowa Kujawskiego, a jej przebieg generalnie pokrywa się z granicą administracyjną pomiędzy miastem i gminą Aleksandrów Kujawski. Następnie granica dochodzi do linii kolejowej numer 18 (Toruń - Włocławek) i biegnie wschodnią granicą torów aż do wsi Lubanie. Tutaj skręca na wschód drogą gminną do wsi Probstwo Dolne, Mijając wieś dochodzi do rzeki Wisły i w linii prostej na przedłużeniu drogi przecina Wisłę docierając do jej prawego brzegu. Biegnąc prawym brzegiem w kierunku południowym dociera do miejscowości Łęg Witoszyn. Tutaj granica skręca na wschód i biegnie duktem leśnym. Dociera do drogi powiatowej numer 2044C (Czernikowo - Bobrowniki - Włocławek) w miejscowości Szpetal Górny. Przecina ją i biegnie drogą lokalną przez las w kierunku północnym. Na wysokości wsi Witoszyn Stary, przecina drogę gminną numer 190223C (Bogucin - Witoszyn Stary) i skręca na zachód, biegnąc nadal drogą lokalną dociera do wsi Rachcin. Przechodzi przez wieś Rachcin i przyjmuje kierunek północno-wschodni. Biegnie w tym kierunku 2580 metrów, po czym skręca na wschód i dochodzi do drogi krajowej numer 67 (Włocławek - Lipno) w miejscowości Łochocin. Biegnie zachodnim skrajem drogi krajowej na północ i po 650 metrach skręca w kierunku północno-zachodnim. Biegnie drogą gminną numer 190203C (Lisek - Łochocin) do miejscowości Lisek. Stąd skręca delikatnie na północ i biegnie drogą gminną (Gnojno - Lisek) do miejscowości Gnojno. Z Gnojna granica biegnie na północny wschód do miejscowości Barany drogą gminną numer 170681C (Gnojno - Barany). W Baranach najpierw biegnie na północ drogą lokalną, a po chwili ciekami w kierunku północno-wschodnim docierając do miejscowości Mecowizna. Przekracza drogę powiatową numer 2712C Bobrowniki - Radomice i drogą lokalną biegnie w kierunku północnym do miejscowości Ignackowo. Tutaj granica zmienia kierunek biegu na północno-zachodni i drogą gminną o numerze 170539C (Komorowo - Ignackowo) zmierza przez las do Komorowa. Tutaj przecina drogę Komorowo - Lipno i kieruje się dalej na północ drogą lokalną do miejscowości Maliszewo. Przekracza drogę powiatową numer 2711C (Lipno - Brzeźno - Komorowo - Gnojno) i kieruje się nadal na północ drogą gminną numer 170501C (Maliszewo - Jankowo). Po drodze przekracza rzekę Mień i dochodzi do linii kolejowej numer 27 (Lipno - Toruń). Dalej granica biegnie wzdłuż torów kolejowych w kierunku północno-zachodnim, w kierunku wsi Czernikowo. W Czernikowie, mijając stację kolejową, skręca na południe w ulicę Targową i dalej na południowy zachód w ulicę Góry. Stąd biegnie drogą gminną o numerze 101125C (Sąsieczno - granica gminy - Zimny Zdrój - Czernikowo), aż do granicy gmin Czernikowo i Obrowo. Biegnie granicą gmin Czernikowo - Obrowo, następnie granicą gmin Obrowo - Ciechocinek i dalej granicą gmin Obrowo - Aleksandrów Kujawski oraz Aleksandrów Kujawski - Wielka Nieszawka. Granicą gmin dociera do drogi krajowej numer 1 i jej wschodnim skrajem biegnie na południe na odcinku 1860 metrów, po czym przed miejscowością Otłoczyn skręca na zachód. Przecina autostradę A1 i duktem leśnym kieruje się na południowy zachód. Duktem leśnym dochodzi do torów kolejowych, następnie przechodzi przez Tążynę i osiąga punkt początkowy

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego