Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Drumliny Zbójeńskie
  • 1983-01-01
  • 7178,8200
  • Pod względem fizyczno-geograficznym położony jest w obrębie Wysoczyzny Dobrzyńskiej. Rzeźba powierzchni terenu charakteryzuje się wyjątkowo dużym urozmaiceniem. Wiąże się ona z występowaniem unikalnych form polodowcowych jakimi są drumliny. Są to zespoły wzgórz (ciągów bochenkowatych pagórków) o różnym kierunku przebiegu, zgodnym z kierunkiem ruchu lodowca. Sieć hydrograficzną tworzą przede wszystkim trzy jeziora: Wojnowskie, Sitno i Zbójeńskie. Uzupełnienie stanowi cały system drobnych rowów, cieków i drobnych oczek wodnych. Szata roślinna jest bardzo uboga. Dotyczy to zwłaszcza lasów, które zajmują łączną powierzchnię około 117 ha, co stanowi zaledwie 1,6% ogólnej powierzchni. Ubóstwo lasów jest wynikiem intensywnych wyrębów i uzyskiwania w ten sposób terenów dla rolnictwa, o glebach charakteryzujących się wysokimi klasami bonitacyjnymi. Zróżnicowanie mikroklimatyczne obszaru wiąże się głównie z bardzo urozmaiconą rzeźbą terenu.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XX/92/83 Wojewódzkiej Rady Narodowej we Włocławku z dnia 15 czerwca 1983 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady NarodowejDz. Urz. WRN Nr 3, poz. 22

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 36/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskimDz. Urz. Woj. Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z dnia 7 grudnia 2004 r. Nr 120, poz. 2016
2 Rozporządzenie Nr 4/05 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w Województwie Kujawsko-PomorskimDz. Urz. Woj. Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z dnia 16 marca 2005 r. Nr 28, poz.506
3 Rozporządzenie nr 13 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 15 czerwca 2005 r. Nr 72, poz. 1377
4 Rozporządzenie Nr 11/2007 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Woj. Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z dnia 26 października 2007 r. Nr 120, poz.1783
5 Rozporządzenie Nr 5/2009 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w Województwie Kujawsko-PomorskimDz. Urz. Woj. Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z dnia 17 kwietnia 2009 r. Nr 36, poz.780
6 Uchwała Nr VI/106/11Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Woj. Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z dnia 22 kwietnia 2011 r. Nr 99, poz.793
7 Uchwała Nr X/251/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny ZbójeńskieDz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 25722015-08-25

Położenie formy ochrony przyrody

  • kujawsko-pomorskie
  • lipnowski, golubsko-dobrzyński, rypiński
  • Kikół (wiejska), Brzuze (wiejska), Zbójno (wiejska), Chrostkowo (wiejska)
  • Granice obszaru oparto wyraźnie o naturalne i antropogeniczne linie terenowe oraz granice administracyjne. Począwszy od wsi Działyń granica biegnie wzdłuż drogi powiatowej numer 2134C (Działyń - Klonowo) w kierunku południowo-wschodnim mijając wieś Wielgie, następnie przecinając drogę wojewódzką numer 554 (Golub-Dobrzyń - Kikół) i mijając wieś Klonowo skręca na południe. Opiera się o drogę prowadzącą od drogi wojewódzkiej numer 554 do miejscowości Zajeziorze i biegnie dalej w kierunku wschodnim. Biegnąc drogami polnymi przecina granicę gminy i mija miejscowości Stalmierek oraz Kontrewers. W miejscowości Kontrewers zmienia bieg na północny i biegnie drogą do Stalmierza oraz dalej w kierunku północno-wschodnim do miejscowości Głęboczek. Przecina grunty miejscowości Lubianki i biegnie wschodnim brzegiem Jeziora Oborowskiego. Osiąga miejscowość Obory i biegnie dalej na północ drogą Obory - Okonin. Omijając od zachodu miejscowość Okonin, zmienia bieg na zachodni i biegnie drogą lokalną do miejscowości Pęcherek. Tutaj skręca na północny-zachód i biegnie drogą powiatową numer 2130C (Dulsk-Ruże-Obory-Stary Kobrzyniec), aż do miejscowości Ruże, przecinając po drodze drogę wojewódzką numer 554. Po minięciu wsi Ruże granica biegnie w kierunku zachodnim krawędzią doliny rzeki Ruziec. Po 1 km granica obszaru chronionego dochodzi do granicy gmin Radomin i Zbójno i biegnie nią dalej w kierunku zachodnim. Dochodzi ponownie do drogi wojewódzkiej numer 554, przecina ją i omijając miejscowość Sitno biegnie północnym brzegiem jeziora Sicińskiego. Następnie dochodzi do granicy gmin Golub-Dobrzyń i Radomin i biegnie nią dalej w kierunku zachodnim, nie obejmując jeziorka Płociczno. Dochodzi do drogi gruntowej i skręca na południe. Biegnie drogą gruntową i mijając wieś Ciechanówek dochodzi do wsi Działyń.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego