Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Koszycko-Opatowiecki
  • 1995-11-21
  • 6197,0000
  • Dobrze wykształcone kompleksy leśne w postaci zbiorowisk grądowych i świetlistej dąbrowy. Najpiękniejsze ich fragmenty podlegają ochronie w rezerwatach Kwiatówka, Kłpie na Wyżynie Miechowskiej, Lipny Dół i Lubcza. Obszar posiada duże walory kulturowe: liczne stanowiska archeologiczne, historyczne układy zabudowy miejskiej, zabytki architektury sakralnej, zespoły rezydencjalne i dworsko-parkowe.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 12/95 Wojewody Kieleckiego z dnia 29 września 1995 r. w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie kieleckimDz. Urz. Woj. KieleckiegoDz. Urz. z 1995 r. Nr 21, poz. 1451995-11-06

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 48/2002 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie kieleckimDz. Urz. Woj. ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 108, poz. 12752002-07-23
2 Rozporządzenie Nr 89/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz Woj. ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 156, poz. 19502005-07-20
3 Rozporządzenie Nr 17/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Woj. ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 42, poz. 6292009-02-23
4 Uchwała Nr XXXV/623/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca wyznaczenia Koszycko-Opatowieckiego Obszaru Chronionego KrajobrazuDz. Urz. Woj. ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 33152013-10-01

Położenie formy ochrony przyrody

  • świętokrzyskie
  • kazimierski
  • Opatowiec (wiejska)
  • Opis granic Koszycko-Opatowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/623/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca wyznaczenia Koszycko-Opatowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu) K-OOChK leży w dolinie Wisły i jest częścią obszaru chronionego krajobrazu leżącego również w obrębie województwa małopolskiego (gm. Koszyce). Zachodnia granica K-OOChK bierze swój początek w okolicach Starej Wsi i biegnie początkowo generalnie w kierunku północnym, zachodnimi granicami obrębów: Charbinowice, Krzczonów i Kamienna. Wzdłuż granicy obrębu Kamienna skręca na południe i biegnie dalej wschodnią granicą obrębu Krzczonów, ok. 210 m odcinkiem północnej granicy obrębu Rzemienowice oraz północnymi granicami obrębów Ksany, Chwalibogowice i Senisławice, dochodząc do doliny Wisły. Lewym brzegiem Wisły biegnie dalej w kierunku południowo-zachodnim, aż do granicy z gminą Koszyce w woj. małopolskim. Stąd biegnie na zachód wzdłuż rzeki Nidzica po granicy gmin Opatowiec i Koszyce. W m. Ławy granica K-OOChK zmienia kierunek na północny i biegnie zachodnimi granicami obrębów: Ławy, Urzuty, Wyszogród, Rogów, Kęsów, Mistrzowice i Rzemienowice. Następnie granica skręca ostro na zachód i biegnie południową granicą obrębu Trębaczów, fragmentem południowej granicy obrębu Krzczonów i południową granicą obrębu Charbinowice, przecinając drogę Czyżowice-Charbinowice i dochodząc do okolic Starej Wsi, gdzie zamyka się opisywany obszar.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego