Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Jeleniowsko-Staszowski
  • 1996-01-25
  • 31524,0000
  • Jeleniowsko-Staszowski Obszar Chronionego Krajobrazu położony jest pomiędzy dolinami Koprzywianki i Czarnej i obejmuje wschodni kraniec Gór Świętokrzyskich, Pogórza Szydłowskiego i Niecki Połanieckiej. Jest to obszar o bardzo urozmaiconej rzeźbie i silnie zalesiony – lasy stanowią ok. 55%, a użytki rolne ok. 40% stanowiąc lokalny ciąg ekologiczny. Wśród lasów dominują tu bory sosnowe, bory mieszane, bory trzcinnikowe, łęgi subkontynentalne oraz bory mieszane świeże przechodzące w grąd wysoki i świetlistą dąbrowę. Ponadto występują bory i lasy wilgotne – olsy. Wśród roślinności leśnej zdecydowanie przeważa drzewostan sosnowy, a uzupełnieniem są dęby, brzozy, jodły, modrzew, olcha, buk. Wiek drzewostanu bardzo zróżnicowany, przeważa drzewostan wieku 50-100 lat w obrębie lasów państwowych jak i prywatnych. W lasach prywatnych jest duży udział drzewostanu młodego poniżej 50 lat występującego na małych powierzchniach, rzędu kilku arów porastającego gleby słabszych klas i nieużytki. Również wzdłuż dolin rzek i cieków ciągną się zadrzewienia głównie olchy, topoli i wierzby. Wzdłuż dróg ciągną się zadrzewienia szpalerowe, głównie lip, topoli, jesionów i kasztanowców. W lasach poza skupiskami drzew znajduje się różnorodna roślinność krzewiasta oraz bogate runo leśne. Spotykane gatunki zwierząt to: sarny, jelenie, kuny, łosie, bobry, dziki, zające, lisy, dzikie kaczki, bażanty i kuropatwy. W wilgotnych dnach dolin rzek, cieków i oczek wodnych występują bogate florystyczne zespoły roślinności szuwarowo-bagiennej, łąkowo bagiennej i bagienno-torfowiskowej z szeregiem rzadkich i chronionych gatunków roślin i ptaków. Ponadto występują na tych terenach zbiorowiska murawowe i krzewiaste w miejscach nie przydatnych do uprawy: na ścianach wąwozów lessowych, na stromiznach zboczy oraz na bardzo płytkich glebach. Charakterystyczną roślinnością dla tego obszaru są ciepłolubne zbiorowiska kserotermiczne pochodzenia południowoeuropejskiego z szeregiem rzadkich i chronionych gatunków roślin. Siedliskami dla takich zespołów roślinnych są najczęściej suche, słoneczne zbocza wzgórz, dolin rzecznych i wąwozów, zwłaszcza o ekspozycji południowej. Gleby przeważnie płytkie, a miejscami skaliste, są zasobne w węglan wapnia CaCO3 i dzięki temu są wybitnie ciepłe. Na siedliskach takich panują specyficzne warunki mikroklimatyczne: wysokie temperatury powietrza i gleby oraz trudności w zaopatrywaniu roślin w wodę, zwłaszcza w porze suszy letniej. Sprzyja to występowaniu gatunków o dużych wymaganiach termicznych i odpornych na deficyty wodne.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 1 Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 5 stycznia 1996 r. w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Woj. Tarnobrzeskiego Dz. Urz. z 1996 r. Nr 1, poz. 11996-01-10

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 53/2002 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2002 r. w sprawie Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego KrajobrazuDz. Urz. Woj. ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 157, poz. 19432002-10-31
2 Rozporządzenie Nr 89/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Woj. ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 156, poz. 19502005-07-20
3 Rozporządzenie Nr 17/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Woj. ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 42, poz. 6292009-02-16
4 Uchwała Nr XLII/762/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zmiany granicy Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego KrajobrazuDz. Urz. Woj. ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 317, poz. 34082010-11-30
5 Uchwała Nr XXXV/624/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca wyznaczenia Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Dz. Urz. Woj. ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 33162013-10-01

Położenie formy ochrony przyrody

  • świętokrzyskie
  • staszowski, sandomierski, opatowski
  • Osiek (miejsko-wiejska), Staszów (miejsko-wiejska), Rytwiany (wiejska), Klimontów (wiejska), Baćkowice (wiejska), Iwaniska (wiejska), Bogoria (wiejska), Łoniów (wiejska)
  • Opis granic Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Załącznik Nr 1 Uchwały Nr XXXV/624/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca wyznaczenia Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu) Granica J-SOChK bierze swój początek w sąsiedztwie enklawy Chmielnicko-Szydłowskiego OChK na styku granic gmin Baćkowice i Łagów. Tutaj granica J-SOChK biegnie południowo-zachodnią, zachodnią i fragmentem północnej granicy obrębu Wszachów. Po osiągnięciu rz. Wszachówki biegnie jej lewym brzegiem na południe, a potem na północ i wschód granicą obrębu Wszachów. Dalej po granicy obrębu Wszachów skręca ostro na południe do wsi Janczyce i biegnąc po zachodniej i południowej granicy działki nr 45 oraz południowymi granicami działek nr 43 i 44, a następnie lewym brzegiem bezimiennego cieku wodnego. Następnie przecinając dolinę tego cieku biegnie polną drogą do wsi Stobiec i ponownie doliną cieku wodnego (prawym jego brzegiem) do Zaldowa, gdzie dochodząc do drogi Zaldów - Iwaniska biegnie wzdłuż jej zachodniej strony dochodząc do Iwanisk, następnie granica biegnie omijając od zachodu i południa zabudowania Iwanisk. Od tego miejsca granica J-SOChK przyjmuje generalnie kierunek południowo-zachodni biegnąc od Iwanisk wzdłuż prawego brzegu bezimiennego cieku wodnego, zgodnie z zachodnią granicą drogi lokalnej do okolic przysiółka Podlesie, następnie biegnie po południowej granicy działki nr 1301, następnie po północnej granicy obrębu Gryzikamień do skrzyżowania z drogą biegnącą przez wsie Oporówek oraz Schabówka i wzdłuż jej zachodniej strony dochodząc do drogi Iwaniska-Klimontów koło wsi Kujawy. Zachodnią stroną tej drogi biegnie do brzegu doliny Koprzywianki i dalej na południowy wschód i południe do Nawodzic. Na południe od Nawodzic granica przechodzi na lewy brzeg doliny Koprzywianki, skręca w kierunku wschodnim przecinając most na rz. Koprzywiance i biegnąc zachodnią stroną drogi gruntowej w kierunku wschodnim do Wólki Gieraszowskiej. Następnie skręca w kierunku południowym, omijając od zachodu zabudowania wsi i dochodząc do skrzyżowania dróg w tej wsi. Drogą kieruje się na południe do Sulisławic, a następnie na południowy zachód, północną stroną tej drogi ku wsi Bukowa. Przy pierwszych zabudowaniach Bukowej skręca polną drogą na północny zachód, przecina dolinę rz. Kacanki i dochodzi do skraju dużego kompleksu leśnego. Brzegiem tego kompleksu wzdłuż drogi granica J-SOChK biegnie do zachodniej granicy działki nr 807, tu skręcając na południe biegnie wzdłuż niej, a następnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 818 dochodząc do południowej granicy obrębu Wiązownica Kolonia i wzdłuż tej granicy i granicy obrębu Budy skręca na północ dochodząc do drogi Smerdyna - Klimontów i dalej wschodnią stroną tej drogi, na północ do wsi Budy skąd skręca na południowy-wschód i przebiegając południową, wschodnią i północną granicą obszaru górniczego kamieniołomu w Budach (po granicach działek 767/2, 767/3, 768/1, 769/2, 769/4, 771/1, 799/1), dalej biegnąc zachodnimi granicami działek 755 i 766 dochodzi do przysiółka Kozia Górka, gdzie przecina drogę Klimontów-Smerdyna i biegnie na zachód i północ (drogą do kamieniołomu) do drogi Bogoria-Klimontów. Następnie biegnie w kierunku zachodnim północną stroną drogi, przez wsie Józefów i Kolonia Pęcławska do granicy obrębu Kolonia Wysokie Małe i dalej tą granicą do przecięcia się z linią wysokiego napięcia. Stąd linią wysokiego napięcia do Bogorii. Linią tą biegnie do cieku wodnego o nazwie Korzenna (Kacanka), a następnie wzdłuż cieku w kierunku południowym do skrzyżowania z południową granicą działki nr 271/2. Stąd biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż południowych granic działek nr: 271/2, 271/1, 41, 42 obręb Bogoria oraz 439, 524, (przecinając działkę nr 414), 437 obręb Kiełczyna do skrzyżowania z drogą Bogoria-Wola Małkowska i dalej w kierunku zachodnim wzdłuż północnej strony tej drogi do Woli Małkowskiej. Następnie zachodnią stroną drogi skręca na południe i południowy wschód biegnąc aż do m. Czajków. Dalej biegnie w kierunku południowym do przysiółka Wiśniówka, gdzie z kolei skręca w kierunku wschodnim do skrzyżowania dróg. Następnie biegnie w kierunku południowym do wsi Strzegomek i zachodnią stroną drogi przez tę wieś do wsi Strzegom. Od skrzyżowania w tej wsi skręca na południe drogą i biegnie przez pola wzdłuż południowej granicy działki nr 1574 obrębu Strzegom do przysiółka Osala-Lesisko, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim po granicy gmin Rytwiany i Osiek (na odcinku ok. 300 m). Następnie odchodząc ok. 700 m odcinkiem na wschód od w/w granicy gmin obejmuje wzniesienie otoczone od wschodu i południa drogami gruntowymi, biegnąc po południowo - zachodniej, a następnie północnej granicy działki nr 543/2 obrębu Ossala, dochodząc do granicy oddziału leśnego 287 Nadleśnictwa Staszów, Obrębu Golejów, Leśnictwa Szczeka. Następnie północną granicą tego oddziału (będącego poza obszarem chronionym) oraz południowymi granicami oddziałów leśnych 281 i 278 do granicy lasu. Następnie biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy kompleksu leśnego aż do przysiółka Pniaki koło Rytwian; stąd drogą gruntową do przysiółka Poręby i nasypu linii kolejowej do punktu, gdzie przecina linię kolejową na Suchowolę. Stąd biegnie drogą gruntową przez przysiółek Glinki do cieku wodnego bez nazwy, wzdłuż tego cieku, koło wsi Bródki przecinając drogę ze Staszowa w kierunku Wiśniowej dochodzi do drogi Staszów-Raków. Tą drogą biegnie na północny zachód do skraju kompleksu leśnego położonego na południe od wsi Wola Osowa i dalej wzdłuż granicy lasu do styku granicy gmin: Staszów i Raków. Stąd granicami gmin: Staszów i Raków, Raków i Bogoria, Raków i Iwaniska, a następnie Łagów i Iwaniska oraz Łagów i Baćkowice dochodzi do miejsca, gdzie rozpoczyna się opis.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego