Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej
  • 1992-01-01
  • 11638,0100
  • Ponad 61% powierzchni obszaru występuje na terenie gminy Zławieś Wielka, a pozostała jego część położona jest na terenach gmin: Łubianka i Łysomice oraz miasta Torunia. Obszar ten rozciąga się między linią kolejową Toruń-Olsztyn na wschodzie, aż po zachodni skraj powiatu toruńskiego bezpośrednio sąsiadujący z terenami gminy Dąbrowa Chełmińska (powiat bydgoski). Od południa ogranicza obszar droga krajowa Toruń- Bydgoszcz, natomiast północną granicę stanowi strefa krawędziowa Kotliny Toruńskiej. Charakteryzuje się ona głębokimi i długimi rozcięciami, tzw. dolinami bocznymi. Powierzchnia obszaru charakteryzuje się dużą rozciągłością ze względu na strefę krawędziową Kotliny Toruńskiej, jedynie w centralnej części obszar znacznie się rozszerza ze względu na włączenie w jego zasięg terenów leśnych i trwałych użytków zielonych między Toruniem a Złąwsią Wielką. Obszar charakteryzuje się dużym pokryciem lasami - około 56%.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie nr 21/1992 Wojewody Toruńskiego z dnia 10 grudnia 1992 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu w województwie toruńskim oraz reorganizacji zarządzenia parkami krajobrazowymi i obszarami chronionego krajobrazuDziennik Urzędowy Województwa ToruńskiegoDz. Urz. Woj. Tor. Nr 27, poz. 178

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 35/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskimDz. Urz. Woj. Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z dnia 7 grudnia 2004 r. Nr 120, poz.2015
2 Rozporządzenie Nr 5/05 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w Województwie Kujawsko-PomorskimDz. Urz. Woj. Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z dnia 16 marca 2005 r. Nr 28, poz. 507
3 Rozporządzenie nr 12 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z dnia 15 czerwca 2005 r. Nr 72, poz. 1376
4 Rozporządzenie Nr 10/2007 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Woj. Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z dnia 26 października 2007 r. nr 120, poz.1782
5 Rozporządzenie Nr 4/2008 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Woj. Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z dnia 20 marca 2008 r. Nr 46, poz. 683
6 Rozporządzenie Nr 8/2008 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Woj. Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z dnia 5 maja 2008 r. Nr 68, poz. 1126
7 Rozporządzenie Nr 4/2009 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w Województwie Kujawsko-PomorskimDz. Urz. Woj. Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z dnia 17 kwietnia 2009 r. Nr 36, poz.779
8 Uchwała Nr VI/106/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Woj. Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z dnia 22 kwietnia 2011 r. Nr 99, poz. 793
9 Uchwała Nr X/254/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny ToruńskiejDz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 25752015-08-25

Położenie formy ochrony przyrody

  • kujawsko-pomorskie
  • toruński, Toruń
  • Toruń (miejska), Łysomice (wiejska), Zławieś Wielka (wiejska), Łubianka (wiejska)
  • Granice obszaru oparto o wyraźne naturalne i antropogeniczne linie terenowe oraz granice administracyjne. GRANICA PÓŁNOCNA biegnie od granicy Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, która jest jednocześnie granicą powiatu bydgoskiego, wzdłuż południowego brzegu drogi powiatowej nr 1544C Bolumin - Skłudzewo, następnie na północ wschodnią stroną drogi powiatowej nr 2002C Skłudzewo - Gierkowo, by na skrzyżowaniu z drogą polną przed Gierkowem skręcić na wschód i przeciąć kompleks leśny duktem w oddziale nr 12-24-2-10-132. Wzdłuż wschodniej ściany lasu i południową stroną drogi polnej dochodzi do wsi Rzęczkowo. Stąd wzdłuż zachodniej strony drogi wojewódzkiej 546 dochodzi do skrzyżowania z drogą prowadzącą do Skłudzewa, gdzie skręca w drogę lokalną na wschód i jej północnym skrajem biegnie do Łążyna, skąd 930 m biegnie wzdłuż zachodniego brzegu drogi biegnącej do Łążyna Dolnego, po czym skręca na wschód i polną drogą dochodzi do Zamku Bierzgłowskiego. Stąd wzdłuż północnej strony drogi lokalnej osiąga Zamek Bierzgłowski - Łubianka, a dalej dochodzi do śladu dawnej linii kolejowej Toruń - Unisław. Stąd biegnąc południową stroną tej linii kolejowej dochodzi północnej granicy lasu oddział 12-24-1-03-3, po czym skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej, a potem północnej ściany kompleksu leśnego na południe od wsi Różankowo. Granicą kompleksu leśnego i terenów rolnych prowadzi w kierunku wschodnim aż do linii kolejowej Toruń - Olsztyn. GRANICA WSCHODNIA biegnie wzdłuż zachodniej strony linii kolejowej Toruń - Olsztyn. GRANICĘ POŁUDNIOWĄ stanowi skraj lasu, oddział leśny 12-24-1-02-207 na północ od Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych miasta Torunia, następnie granice administracyjne Torunia, aż do dawnej linii kolejowej Toruń - Unisław. Obejmując teren Barbarki duktami leśnymi, zaczynając od oddziału leśnego nr 12-24-1-05-120, dochodzi do przecinki leśnej pod linie energetyczną w oddziale leśnym nr 12-24-1-05-130. Na północ od Przysieka wzdłuż ściany lasu, kanału melioracyjnego (wzdłuż działki ewidencyjnej 041509_2.0009.38), polnej drogi (wzdłuż działki ewidencyjnej 041509_2.0009.84) oraz drogi lokalnej w Rozgartach dochodzi do drogi krajowej nr 80 Toruń - Bydgoszcz. Wzdłuż północnej strony tej drogi zbliża się do Złejwsi Wielkiej, gdzie wzdłuż ściany lasu, oddział 12-24-1-01-227, polnej drogi i Kanału Górnego skręca na północ. Na gruntach Złejwsi Małej i Toporzyska zbliża się znacznie do północnej granicy, by wzdłuż północnych brzegu Kanału Górnego i brzegu Wisły dojść do zachodniej granicy administracyjnej powiatu toruńskiego z powiatem bydgoskim. GRANICĘ ZACHODNIĄ stanowi w całości granica administracyjna powiatu toruńskiego z powiatem bydgoskim.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego