Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Góry Bardzkie i Sowie
  • 1981-01-01
  • 17336,0000
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Góry Bardzkie i Sowie obejmuje głównie grzbiety tych gór pomiędzy przełęczą Kłodzką na wschodzie a doliną Bystrzycy Świdnickiej na zachodzie. Góry Sowie są zrębem tektonicznym zbudowanym z prekambryjskich gnejsów. Na szczytach i stokach występują ostańcowe skałki. Orograficznie Góry Bardzkie są przedłużeniem Gór Sowich. Zbudowane są ze sfałdowanych w orogenezie hercyńskiej skał paleozoicznych: zlepieńców, piaskowców i łupków oraz skał wulkanicznych. Oba pasma gór porasta las piętra regla dolnego. Na Bukowej Kalenicy w Górach Sowich utworzono rezerwat chroniący fragment pierwotnej puszczy sudeckiej. W Górach Bardzkich istnieją rezerwaty Cisowa Góra i Cisy obejmujące fragmenty lasu mieszanego z dużymi skupiskami cisa.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr 35/81 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Wałbrzychu z dnia 28 października 1981 r. w sprawie utworzenia na terenie województwa Wałbrzyskiego parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu Dz. Urz. Wojewódzkiej Rady NarodowejDz. Urz. z dnia 9 listopada 1981 r. Nr 5, poz. 46

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 18/98 Województwa Wałbrzyskiego z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu województwa Wałbrzyskiego Dz. Urz. Woj. WałbrzyskiegoDz. Urz. z dnia 31 grudnia 1998 r. Nr 34, poz. 259
2 Rozporządzenie Nr 25 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Góry Bardzkie i Sowie" Dz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 317, poz. 39242008-12-10

Położenie formy ochrony przyrody

  • dolnośląskie
  • kłodzki, wałbrzyski, dzierżoniowski, ząbkowicki, świdnicki
  • Złoty Stok (miejsko-wiejska), Dzierżoniów (wiejska), Pieszyce (miejsko-wiejska), Stoszowice (wiejska), Walim (wiejska), Bardo (miejsko-wiejska), Kłodzko (wiejska), Nowa Ruda (wiejska), Świdnica (wiejska)

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Wojewoda Dolnośląski