Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Dobra-Wilkoszyn
  • 1993-04-29
  • 321,8700
  • Obszar leży w obrębie Niecki Wilkoszyńskiej, na dnie wypełnionego piaskami obniżenia.Kompleks lesny porastający ten teren tworzą głównie bory i lasy mieszane. Obrzeża kompleksu oraz polany śródleśne zajmują łąki lub na terenach bezleśnych i suchych - murawy piaszczyskowe.Roślinność wodna i nadwodna towarzyszy potokowi Łużnik, który wpada do Koziego Brodu- dopływu Białej Przemszy. Fauna i flora są mocno zróżnicowane.Najcenniejsze fragmenty lasu mają chaakter grądowy. na szczególną uwagę zasługują łąki wilgotne z mieczykiem dachówkowatym, goryczką wąskolistną, storczykiem szerokolistnym i kosadźcem syberyjskim.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała NrXXXIV/255/95 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 kwietnia 1993 r. w sprawie ochrony terenów o szczególnych wartościach przyrodniczychDz. Urz. Woj. KatowickiegoDz. Urz. z 1993 r.

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XL/337/94 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/255/93 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 kwietnia 1993 r. w sprawie ochrony terenów o szczególnych wartościach przyrodniczychDz. Urz. Woj. KatowickiegoDz. Urz. z 1994 r.

Położenie formy ochrony przyrody

  • śląskie
  • Jaworzno
  • Jaworzno (miejska)

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór