Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Koszycki Obszar Chronionego Krajobrazu
  • 1995-01-01
  • 6606,0000
  • Powołany dla ochrony walorów przyrodniczo - ekologicznych dolin rzek Szreniawy, Nidzicy oraz samej doliny Wisły, które w gęsto zasiedlonym i zagospodarowanym krajobrazie rolniczym odgrywają ważne biocenotycznie funkcje korytarzy i ciągów ekologicznych. Obszar był zasiedlony już od neolitu, zachowało się wiele obiektów zabytkowych. Najstarszymi są pozostałości charakterystycznych kurchanów małopolskich (zarejestrowanych jako stanowiska archeologiczne w Krzczonowie, Łapszowie, Przemkowie, Siedliskach, Skałce) oraz grodzisko i osada obronna w Witkowie.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 12/95 Wojewody Kieleckiego z dnia 29 września 1995 r. w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie kieleckimDz. Urz. Woj. KieleckiegoDz. Urz. z 1995 r. Nr 21, poz. 1451995-11-06

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 83/05 Wojewody Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w Koszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 50, poz. 2832006-01-26
2 Uchwała Nr XVIII/297/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie Koszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 11922012-03-20
3 Uchwała Nr XXXIV/581/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/297/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie Koszyckiego Obszaru Chronionego KrajobrazuDz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 31332013-04-24

Położenie formy ochrony przyrody

  • małopolskie
  • proszowicki, brzeski
  • Szczurowa (wiejska), Koszyce (wiejska)
  • Opis granicy Obszaru rozpoczyna się w punkcie styku 3 gmin: Koszyce, Nowe Brzesko i Drwinia na rzece Wisła. Od tego miejsca granica Obszaru biegnie po zachodniej granicy gminy Koszyce: opuszcza dolinę Wisły we wsi Dolany Dolne kieruje się na północ, omija od zachodu wsie Dolany Górne, Chełmy i Modrzany. Za Modrzanami wchodzi w koryto rzeki Szreniawy, by po około 400 metrach zejść z niego i kierując się ponownie na północ dotrzeć do północnej granicy województwa małopolskiego. Dalej biegnie północną granicą województwa małopolskiego, która jest równocześnie północną granicą Gminy Koszyce, w kierunku wschodnim i północno-wschodnim. Mija wieś Podgaje Koszyckie, przechodzi przez ciek wodny Jawornik w okolicach wsi Rachwałowice by następnie po wejściu do rzeki Nidzica iść jej korytem w kierunku wschodnim aż do jej ujścia w rzece Wiśle. Tu skręca na południowy-zachód i po granicy Gminy Koszyce wyznaczonej wzdłuż środka koryta Wisły, w kierunku przeciwnym do jej nurtu, powraca do miejsca gdzie rozpoczęto opis granicy Obszaru.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego