Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Łąki Nadnoteckie
  • 2000-06-17
  • 1167,9200
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Łąki Nadnoteckie znajduje się w środkowo-zachodniej części gminy Nowa Wieś Wielka, w leśnictwie Smolno. Obszar znajduje się w zakolu rzeki Noteć, na zachód od Jeziora Jezuickiego i na południe od wsi Brzoza. Na północnym wschodzie łączy się z Obszarem Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej. Ochroną krajobrazową otoczono dolinę rzeki Noteci, niegdyś zabagnioną, z dużym udziałem roślinności hydrogenicznej - torfowiskami i bagnami. Wskutek przeprowadzonej w II połowie XIX w. melioracji, istniejące siedliska zostały przekształcone. Obecnie panującymi zbiorowiskami roślinnymi są łąki z cennymi gatunkami roślin.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała nr XVI/141/2000 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Nowa Wielka Obszaru Chronionego Krajobrazu pod nazwą "Łąki Nadnoteckie"Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z dnia 2 czerwca 2000r. Nr 26, poz. 2412000-06-02

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała nr IX/83/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/141/2000 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie utworzenia na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka Obszaru Chronionego Krajobrazu pod nazwą "Łąki Nadnoteckie"Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z dnia 8 października 2003 r. Nr 113, poz. 16062003-10-08
2 Uchwała Nr XXVI/270/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 6 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia zakazów na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu pod nazwą "Łąki Nadnoteckie"Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z dnia 6 czerwca 2005 r. Nr 68, poz. 13162005-06-06
3 Uchwała Nr X/258/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Łąki NadnoteckieDz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 25792015-08-25
4 Uchwała nr II/58/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Łąki Nadnoteckie Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2019 r. poz. 102019-01-03

Położenie formy ochrony przyrody

  • kujawsko-pomorskie
  • bydgoski
  • Nowa Wieś Wielka (wiejska)
  • Granice obszaru oparto wyraźnie o naturalne i antropogeniczne linie terenowe oraz granice administracyjne. Granica obszaru umownie zaczyna się na terenie obrębu ewidencyjnego Olimpin, prowadząc z północy na południe po granicy rezerwatu przyrody „Dziki Ostrów” (obszar obejmuje działki nr 305 i 307). Następnie granica zmienia kierunek na wschodni, przekracza Nowy Kanał Notecki, dochodzi do grobli (działka nr 368) i prowadzi jej południowym skrajem. Dalej na południe prowadzi zachodnim skrajem kolejnej grobli (działka nr 173/1) do torów kolejowych. Zachodnią stroną terenów kolejowych (działka nr 257) doprowadza do drogi gminnej (działka nr 363/4) i dalej północną stroną tej drogi w kierunku zachodnim. Dalej w kierunku południowo-zachodnim i zachodnim pozostałościami koryta Noteci. Następnie granicą gmin: Nowa Wieś Wielka i Łabiszyn, obejmując m.in. oddziały leśne 330/2, 327 i 328 dochodzi do drogi wojewódzkiej nr 254. Dalej w kierunku północnym granicą obu gmin. Opuszcza granicę gmin, obejmując działki nr 328, 50/5, 327, 53/7 i 320, a następnie prowadzi na północ wschodnim skrajem drogi wojewódzkiej nr 254. Przed terenami zwartej zabudowy wsi Kobylarnia opuszcza drogę wojewódzką i prowadzi na wschód północną, wschodnią i południową granicą działki leśnej nr 309. Dalej wschodnią granicą działki leśnej nr 312, północną granicą działki leśnej nr 311 i śladem starorzecza na działkach nr 155 i 151. Dalej w kierunku północno-zachodnim prowadzi północno-wschodnim skrajem drogi (działki nr 147 i 144), dochodzi kompleksu leśnego (rezerwat przyrody „Dziki Ostrów”). Dalej na zachód i północ obejmując działki nr 308, 109, 306/3 (część), 306/2, 306/1 i 305, osiągając umowny punkt początkowy granicy.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego