Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu
  • 1983-03-23
  • 8000,0000
  • Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje dolinę rzeki Dorohuczy, otoczoną wzniesieniami kredowymi z półkolistym pierścieniem lasów otaczających miejscowość Pawłów oraz fragment doliny rzeki Wieprz na odcinku Trawniki - Krasnystaw. Lasy Pawłowskie, zróżnicowane gatunkowo, rosną na żyznych siedliskach i dzięki temu są dość odporne na zagrożenia emisją pyłów przemysłowych i obniżaniem się lustra wód gruntowych. Obszar oddziela od siebie dwa zagłębia przemysłowe, cementowe z Rejowcem Fabrycznym od Lubelskiego Zagłębia Węglowego. Dość duży kompleks Lasów Pawłowskich w sąsiedztwie doliny rzecznej i licznych stawów rybnych stanowi o atrakcyjności tego obszaru jako miejsca wypoczynku i rekreacji. Pow. 8000 ha

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała WRN w Chełmie Nr XVIII/89/83 z dnia 28 marca 1983 w sprawie ustanowienia parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa chełmskiego Dziennik Urzędowy Województwa ChełmskiegoDz. Urz. Woj. Chełmskiego Nr 4, poz.24 z 1983 r.1983-03-23

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 52 Wojewody Chełmskiego z dnia 26 czerwca 1998 r. w sprawie Pawłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Dz. Urz. Woj. ChełmskiegoDz. Urz. Nr 10, poz. 88
2 ROZPORZĄDZENIE Nr 51 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie Pawłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.Dz. Urz. Województwa LubelskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 69, poz. 12892006-04-04

Położenie formy ochrony przyrody

  • lubelskie
  • chełmski, krasnostawski
  • Rejowiec Fabryczny (wiejska), Rejowiec (miejsko-wiejska), Siedliszcze (miejsko-wiejska), Krasnystaw (wiejska), Rejowiec Fabryczny (miejska), Łopiennik Górny (wiejska)
  • Ustala się następujący przebieg granicy Obszaru. Od północy Obszar obejmuje łąki i torfowiska położone w otoczeniu Kanału Wieprz-Krzna począwszy od granicy gmin Milejów i Siedliszcze w rejonie wsi Kolonia Chojeniec do łąk i zakrzewień w dolinie Kanału Mokrego. Granica Obszaru omija od strony zachodniej zwartą zabudowę wsi Romanówka i Chojno Nowe. Dalej biegnie północnym skrajem doliny Kanału Mokrego na wschód obejmując kompleks lasów wokół Pawłowa i dochodzi do wsi Krzywowola. Następnie biegnąc na południe wschodnią granicą lasu dochodzi do Aleksandrówki, gdzie po ominięciu od południa zwartej zabudowy wsi otacza łąki i zakrzaczenia sięgając na wschód do Kolonii Aleksandrówka, po czym przechodzi na zachód po północnej granicy zabudowy miejscowości Majdan-Stajne (fragment miasta Rejowiec Fabryczny), a następnie po południowym skraju łąk położonych wzdłuż cieku w stronę Pawłowa. W Pawłowie granica Obszaru obejmuje teren cmentarza oraz grunty położone na północ od niego, a następnie otaczając od zachodu teren zabudowy miejscowości Krasne dochodzi do linii kolejowej Chełm-Lublin w miejscowości Józefin. W kierunku zachodnim na odcinku 3,5 km linia kolejowa jest fragmentem granicy Obszaru. Następnie biegnie na północny zachód obejmując kompleks lasów wraz ze stawami i przylegającymi od południa i zachodu łąkami, następnie skręca na zachód biegnąc po południowej granicy doliny Kanału Mokrego dochodzi do miejscowości Zaolzie. Tam przyjmuje kierunek południowy włączając niewielkie kompleksy leśne, łąki i torfowiska leżące na zachód od miejscowości Wólka Kańska, Leszczanka, Kolonia Liszno, Toruń. Następnym fragmentem granicy jest fragment szosy Liszno-Borowica na odcinku Toruń - południowa granica kompleksu leśnego. Po wyjściu z lasu granica kieruje się na zachód, skrajem lasu, do doliny Wieprza po czym kieruje się na południowy wschód biegnąc po granicy pól i łąk dochodzi do granicy gmin Krasnystaw i Łopiennik Górny, którą biegnie na zachód. Po przekroczeniu rzeki Wieprz zawraca na północny zachód biegnąc południowo-zachodnią granicą doliny Wieprza do granicy gmin Trawniki i Łopiennik Górny. Tam skręca na wschód dochodząc do zachodniej granicy powiatu chełmskiego, którą biegnie na północ do miejscowości Kol. Chojeniec.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Dyrektor Zarządu Chełmskich Parków Krajobrazowych w Chełmie